Kuran-ı Kerim'de Boyun kelimesi bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Boyun kelimesi bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 18. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 116 nolu ayeti
" «Allah çocuk edindi» dediler. Hâşâ! O, bundan münezzehtir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur, hepsi O'na boyun eğmiştir. "

Kuran-ı Kerim 20. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 128 nolu ayeti
" Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. "

Kuran-ı Kerim 20. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 131 nolu ayeti
" Çünkü Rabbi ona: Müslüman ol, demiş, o da: Âlemlerin Rabbine boyun eğdim, demişti. "

Kuran-ı Kerim 52. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 17 nolu ayeti
" Sabreden, dürüst olan, huzurda boyun büken, hayra harcayan ve seher vaktinde Allah'tan bağış dileyenler (içindir). "

Kuran-ı Kerim 68. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 146 nolu ayeti
" Nice peygamberler vardı ki, beraberinde birçok Allah erleri bulunduğu halde savaştılar da, bunlar, Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşeklik ve zaaf göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. "

Kuran-ı Kerim 73. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 180 nolu ayeti
" Allah'ın, kereminden kendilerine verdiklerini (infakta) cimrilik gösterenler, sanmasınlar ki o, kendileri için hayırlıdır; tersine bu onlar için pek fenadır. Cimrilik ettikleri şey de kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. "

Kuran-ı Kerim 76. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 199 nolu ayeti
" Ehl-i kitaptan öyleleri var ki, Allah'a, hem size indirilene, hem de kendilerine indirilene tam bir samimiyetle ve Allah'a boyun eğerek iman ederler. Allah'ın âyetlerini az bir paraya satmazlar. İşte onlar için Rableri katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk olandır. "

Kuran-ı Kerim 116. sayfasında bulunan,Maide süresinin 55 nolu ayeti
" Sizin dostunuz (veliniz) ancak Allah'tır, Resûlüdür, iman edenlerdir; onlar ki Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekâtı verirler. "

Kuran-ı Kerim 131. sayfasında bulunan,En'am süresinin 42 nolu ayeti
" Andolsun ki, senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Ardından boyun eğsinler diye onları darlık ve hastalıklara uğrattık. "

Kuran-ı Kerim 131. sayfasında bulunan,En'am süresinin 43 nolu ayeti
" Hiç olmazsa, onlara bu şekilde azabımız geldiği zaman boyun eğselerdi! Fakat kalpleri iyice katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını câzip gösterdi. "

Kuran-ı Kerim 156. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 54 nolu ayeti
" Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'a istivâ eden, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir! "

Kuran-ı Kerim 177. sayfasında bulunan,Enfal süresinin 12 nolu ayeti
" Hani Rabbin meleklere: «Muhakkak ben sizinle beraberim; haydi iman edenlere destek olun; Ben kâfirlerin yüreğine korku salacağım; vurun boyunlarına! Vurun onların bütün parmaklarına! diye vahyediyordu. "

Kuran-ı Kerim 223. sayfasında bulunan,Hud süresinin 23 nolu ayeti
" İnanıp da güzel işler yapan ve Rablerine gönülden boyun eğenlere gelince, işte onlar cennet ehlidir. Onlar orada ebedî kalırlar. "

Kuran-ı Kerim 248. sayfasında bulunan,Ra'd süresinin 2 nolu ayeti
" Görmekte olduğunuz gökleri direksiz olarak yükselten, sonra Arş'a istivâ eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. (Bunların) her biri muayyen bir vakte kadar akıp gitmektedir. O, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için her işi düzenleyip âyetleri açıklamaktadır. "

Kuran-ı Kerim 248. sayfasında bulunan,Ra'd süresinin 5 nolu ayeti
" (Resûlüm! Kâfirlerin seni yalanlamalarına) şaşıyorsan, asıl şaşılacak şey onların: «Biz toprak olduğumuz zaman yeniden mi yaratılacağız?» demeleridir. İşte onlar, Rablerini inkâr edenlerdir; işte onlar (kıyamet gününde) boyunlarında tasmalar bulunanlardır. Ve onlar ateş ehlidir. Onlar, orada ebedî kalacaklardır! "

Kuran-ı Kerim 274. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 79 nolu ayeti
" Göğün boşluğunda emre boyun eğdirilmiş olarak uçuşan kuşları görmediler mi? Onları orada Allah'tan başkası tutamaz. Kuşkusuz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. "

Kuran-ı Kerim 296. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 28 nolu ayeti
" Sabah akşam Rablerine, O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat et. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. "

Kuran-ı Kerim 318. sayfasında bulunan,Taha süresinin 111 nolu ayeti
" Bütün yüzler (insanlar), diri ve her şeye hakim olan Allah için eğilip boyun bükmüştür. Zulüm yüklenen ise, gerçekten perişan olmuştur. "

Kuran-ı Kerim 327. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 79 nolu ayeti
" Böylece bunu (bu fetvayı) Süleyman'a biz anlatmıştık. Biz, onların her birine hüküm (hükümdarlık, peygamberlik) ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'a boyun eğdirdik. (Bunları) biz yapmaktayız. "

Kuran-ı Kerim 346. sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 76 nolu ayeti
" Andolsun, biz onları sıkıntıya düşürdük de yine Rablerine boyun eğmediler, tazarru ve niyazda da bulunmuyorlar. "

Kuran-ı Kerim 355. sayfasında bulunan,Nur süresinin 49 nolu ayeti
" Ama, eğer (Allah ve Resûlünün hükmettiği) hak kendi lehlerine ise, ona boyun eğip gelirler. "

Kuran-ı Kerim 363. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 52 nolu ayeti
" (Fakat evrensel uyarıcılık görevini sana verdik.) O halde, kâfirlere boyun eğme ve bununla (Kur'an ile) onlara karşı olanca gücünle büyük bir savaş ver! "

Kuran-ı Kerim 366. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 4 nolu ayeti
" Biz dilesek, onların üzerine gökten bir mucize indiririz de, ona boyunları eğilip kalır. "

Kuran-ı Kerim 383. sayfasında bulunan,Neml süresinin 87 nolu ayeti
" Sûr'a üfürüldüğü gün, -Allah'ın diledikleri müstesna-, göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak O'na gelirler. "

Kuran-ı Kerim 406. sayfasında bulunan,Rum süresinin 26 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde olanlar hep O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmiştir. "

Kuran-ı Kerim 417. sayfasında bulunan,Ahzap süresinin 1 nolu ayeti
" Ey Peygamber! Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Elbette Allah her şeyi bilmekte ve yerli yerince yapmaktadır. "

Kuran-ı Kerim 423. sayfasında bulunan,Ahzap süresinin 48 nolu ayeti
" Kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Onların eziyetlerine aldırma. Allah'a güvenip dayan, vekîl ve destek olarak Allah yeter. "

Kuran-ı Kerim 446. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 26 nolu ayeti
" Evet, onlar o gün zilletle boyun eğeceklerdir. "

Kuran-ı Kerim 492. sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 54 nolu ayeti
" Firavun kavmini aldattı; onlar da kendisine boyun eğdiler. Onlar yoldan çıkmış bir kavimdir. "

Kuran-ı Kerim 498. sayfasında bulunan,Casiye süresinin 13 nolu ayeti
" O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini, kendi katından (bir lütfu olmak üzere) size boyun eğdirmiştir. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. "

Kuran-ı Kerim 516. sayfasında bulunan,Hucurat süresinin 14 nolu ayeti
" Bedevîler «İnandık» dediler. De ki: Siz iman etmediniz, ama «Boyun eğdik» deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah'a ve elçisine itaat ederseniz, Allah işlerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. "

Kuran-ı Kerim 562. sayfasında bulunan,Mülk süresinin 15 nolu ayeti
" Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Şu halde yerin omuzlarında (üzerinde) dolaşın ve Allah'ın rızkından yeyin. Dönüş ancak O'nadır. "

Kuran-ı Kerim 563. sayfasında bulunan,Kalem süresinin 8 nolu ayeti
" O halde, (hakikati) yalan sayanlara boyun eğme! "

Kuran-ı Kerim 563. sayfasında bulunan,Kalem süresinin 10,11,12,13,14 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Alabildiğine yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan lâf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, mütecâviz, günaha dadanmış, kaba ve haşin, bütün bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine, mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme. "

Kuran-ı Kerim 578. sayfasında bulunan,İnsan süresinin 24 nolu ayeti
" Artık Rabbinin hükmüne (boyun eğip) sabret; onlardan hiçbir günahkâra, yahut hiçbir nanköre boyun eğme. "

Kuran-ı Kerim 588. sayfasında bulunan,İnşikak süresinin 1,2 nolu ayeti
" Gök yarıldığı, Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman, "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Diyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.