Kuran-ı Kerim'de Günahkâr kelimesi bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Günahkâr kelimesi bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 49. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 283 nolu ayeti
" Yolculukta olur da, yazacak kimse bulamazsanız (borca karşılık) alınmış bir rehin de yeterlidir. Birbirinize bir emanet bırakırsanız, emanet bırakılan kimse emaneti sahibine versin ve (bu hususta) Rabbi olan Allah'tan korksun. Şahitliği, bildiklerinizi gizlemeyin. Kim onu gizlerse, bilsin ki onun kalbi günahkârdır. Allah yapmakta olduklarınızı bilir. "

Kuran-ı Kerim 96. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 107 nolu ayeti
" Kendilerine hıyanet edenleri savunma; çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkârları sevmez. "

Kuran-ı Kerim 124. sayfasında bulunan,Maide süresinin 106 nolu ayeti
" Ey iman edenler! Birinize ölüm gelip çatınca vasiyet esnasında içinizden iki adalet sahibi kişi aranızda şahitlik etsin. Yahut seferde iken başınıza ölüm musibeti gelmişse sizden olmayan, başka iki kişi (şahit olsun). Eğer şüpheye düşerseniz o iki şahidi namazdan sonra alıkorsunuz; «Bu vasiyet karşılığında hiçbir şeyi satın almayacağız, akraba (menfaatine) de olsa; Allah (için yaptığımız) şahitliği gizlemiyeceğiz, (aksini yaparsak) bu takdirde biz elbette günahkârlardan oluruz» diye Allah üzerine yemin ederler. "

Kuran-ı Kerim 142. sayfasında bulunan,En'am süresinin 123 nolu ayeti
" Böylece biz, her kasabada, oralarda bozgunculuk yapmaları için, günahkârlarını liderler yaptık. Onlar yalnız kendilerini aldatırlar, ama farkında olmazlar. "

Kuran-ı Kerim 160. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 84 nolu ayeti
" Ve üzerlerine (taş) yağmuru yağdırdık. Bak ki günahkârların sonu nasıl oldu! "

Kuran-ı Kerim 165. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 133 nolu ayeti
" Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirge, haşere, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim oldular. "

Kuran-ı Kerim 176. sayfasında bulunan,Enfal süresinin 8 nolu ayeti
" (Bunlar,) günahkârlar istemese de hakkı gerçekleştirmek ve bâtılı ortadan kaldırmak içindi. "

Kuran-ı Kerim 216. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 75 nolu ayeti
" Sonra onların ardından da Firavun ve toplumuna Musa ile Harun’u mucizelerimizle gönderdik, fakat onlar kibirlendiler ve günahkâr bir toplum oldular. "

Kuran-ı Kerim 233. sayfasında bulunan,Hud süresinin 116 nolu ayeti
" Sizden önceki asırlarda yeryüzünde (insanları) bozgunculuktan alıkoyacak faziletli kimseler bulunsaydı ya! Fakat onlardan, kurtuluşa erdirdiğimiz az bir kısmı müstesnadır (bunlar görevlerini yaptılar). Zulmedenler ise, kendilerine verilen refahın peşine düştüler. Zaten günahkâr idiler. "

Kuran-ı Kerim 237. sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 29 nolu ayeti
" «Ey Yusuf! Sen bundan (olanları söylemekten) vazgeç! (Ey kadın!) Sen de günahının affını dile! Çünkü sen günahkârlardan oldun» "

Kuran-ı Kerim 246. sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 97 nolu ayeti
" (Oğulları) dediler ki: Ey babamız! (Allah'tan) bizim günahlarımızın affını dile! Çünkü biz gerçekten günahkârlar idik. "

Kuran-ı Kerim 260. sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 49 nolu ayeti
" O gün, günahkârların zincire vurulmuş olduğunu görürsün. "

Kuran-ı Kerim 282. sayfasında bulunan,İsra süresinin 15 nolu ayeti
" Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa, kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü üslenmez. Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edecek değiliz. "

Kuran-ı Kerim 310. sayfasında bulunan,Meryem süresinin 85,86,87 nolu ayeti
" Takvâ sahiplerini heyet halinde çok merhametli olan Allah'ın huzurunda topladığımız, günahkârları da susuz olarak cehenneme sürdüğümüz gün, Rahmân nezdinde söz ve izin alandan başkalarının şefâata güçleri yetmeyecektir. "

Kuran-ı Kerim 315. sayfasında bulunan,Taha süresinin 74 nolu ayeti
" Şurası muhakkak ki, kim Rabbine günahkâr olarak varırsa, cehennem sırf onun içindir. O ise orada ne ölür ne de yaşar! "

Kuran-ı Kerim 318. sayfasında bulunan,Taha süresinin 102 nolu ayeti
" O günde Sûr'a üflenir ve biz o zaman günahkârları, gözleri (korkudan) gömgök bir halde mahşerde toplarız. "

Kuran-ı Kerim 349. sayfasında bulunan,Nur süresinin 4 nolu ayeti
" Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra (bunu isbat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkârdırlar. "

Kuran-ı Kerim 356. sayfasında bulunan,Nur süresinin 55 nolu ayeti
" Allah, sizlerden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara, kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi onları da yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını, onlar için beğenip seçtiği dini (İslâm'ı) onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve (geçirdikleri) korku döneminden sonra, bunun yerine onlara güven sağlayacağını vâdetti. Çünkü onlar bana kulluk ederler; hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkâr ederse, işte bunlar asıl büyük günahkârlardır. "

Kuran-ı Kerim 361. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 22 nolu ayeti
" (Fakat) melekleri görecekleri gün, günahkârlara o gün hiçbir sevinç haberi yoktur ve: (Size, sevinmek) yasaktır, yasak! diyeceklerdir. "

Kuran-ı Kerim 370. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 99 nolu ayeti
" Bizi ancak o günahkârlar saptırdı. "

Kuran-ı Kerim 374. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 200,201 nolu ayeti
" Onu günahkârların kalplerine böyle soktuk. Onun için, acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. "

Kuran-ı Kerim 382. sayfasında bulunan,Neml süresinin 69 nolu ayeti
" De ki: Yeryüzünde gezin de, günahkârların âkıbeti nice oldu, görün! "

Kuran-ı Kerim 394. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 78 nolu ayeti
" Karun ise: O (servet) bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi, demişti. Bilmiyor muydu ki Allah, kendinden önceki nesillerden, ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helâk etmişti. Günahkârlardan günahları sorulmaz (Allah onların hepsini bilir). "

Kuran-ı Kerim 404. sayfasında bulunan,Rum süresinin 12 nolu ayeti
" Kıyametin kopacağı gün, günahkârlar (ümitsizlik içinde) susacaklardır. "

Kuran-ı Kerim 409. sayfasında bulunan,Rum süresinin 55 nolu ayeti
" Kıyamet koptuğu gün, günahkârlar, (dünyada) ancak pek kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar, (dünyada da haktan) böyle döndürülüyorlardı. "

Kuran-ı Kerim 415. sayfasında bulunan,Secde süresinin 12 nolu ayeti
" O günahkârların, Rableri huzurunda başlarını öne eğecekleri, «Rabbimiz! Gördük duyduk, şimdi bizi (dünyaya) geri gönder de, iyi işler yapalım, artık kesin olarak inandık» diyecekleri zamanı bir görsen! "

Kuran-ı Kerim 416. sayfasında bulunan,Secde süresinin 22 nolu ayeti
" Kendisine Rabbinin âyetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir! Muhakkak ki biz, günahkârlara, lâyık oldukları cezayı veririz. "

Kuran-ı Kerim 435. sayfasında bulunan,Fatır süresinin 18 nolu ayeti
" Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez. Yükü (günahı) ağır gelen kimse onu taşımak için (başkasını) çağırsa, bu çağırdığı akrabası da olsa, onun yükünden bir şey yüklenmez. Sen ancak görmeden Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim temizlenirse o, kendi menfaatine temizlenmiş olur. Dönüş Allah'adır. "

Kuran-ı Kerim 443. sayfasında bulunan,Yasin süresinin 59 nolu ayeti
" «Ayrılın bir tarafa bugün, ey günahkârlar!» "

Kuran-ı Kerim 458. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 7 nolu ayeti
" Eğer inkâr ederseniz, şüphesiz Allah, size muhtaç değildir. Bununla beraber O, kullarının küfrüne razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizden bunu kabul eder. Hiçbir günahkâr diğerinin günahını çekmez. Nihayet hepinizin dönüp gidişi, Rabbinizedir. Yaptıklarınızı O size haber verir. Çünkü O, kalplerde olan herşeyi hakkıyla bilendir. "

Kuran-ı Kerim 497. sayfasında bulunan,Duhan süresinin 43,44 nolu ayeti
" Şüphesiz zakkum ağacı, günahkârların yemeğidir. "

Kuran-ı Kerim 498. sayfasında bulunan,Casiye süresinin 7 nolu ayeti
" Vay haline, her yalancı ve günahkâr kişinin! "

Kuran-ı Kerim 526. sayfasında bulunan,Necm süresinin 38 nolu ayeti
" Gerçekten hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenemez. "

Kuran-ı Kerim 564. sayfasında bulunan,Kalem süresinin 35 nolu ayeti
" Öyle ya, (Allah'a) teslimiyet gösterenleri, (o) günahkârlar gibi tutar mıyız hiç? "

Kuran-ı Kerim 567. sayfasında bulunan,Hakka süresinin 36 nolu ayeti
" Ancak günahkârların yediği kanlı irinden başka yiyeceği de yoktur. "

Kuran-ı Kerim 568. sayfasında bulunan,Mearic süresinin 11,12,13,14 nolu ayeti
" Birbirlerine gösterilirler (fakat herkes kendi derdindedir). Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından (kurtuluş için), oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de, tek kendini kurtarsın. "

Kuran-ı Kerim 575. sayfasında bulunan,Müddesir süresinin 40,41,42 nolu ayeti
" Onlar cennetler içindedir. Günahkârlara: Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? diye uzaktan uzağa sorarlar. "

Kuran-ı Kerim 578. sayfasında bulunan,İnsan süresinin 24 nolu ayeti
" Artık Rabbinin hükmüne (boyun eğip) sabret; onlardan hiçbir günahkâra, yahut hiçbir nanköre boyun eğme. "

Kuran-ı Kerim 585. sayfasında bulunan,Abese süresinin 40,41,42 nolu ayeti
" Yine o gün birtakım yüzleri de keder bürümüş, hüzünden kapkara kesilmiştir. İşte bunlar kâfirlerdir, günahkârlardır. "

Kuran-ı Kerim 587. sayfasında bulunan,Mutaffifin süresinin 7 nolu ayeti
" Doğrusu günahkârların yazısı, muhakkak Siccîn'de olmaktır. "

Kuran-ı Kerim 588. sayfasında bulunan,Mutaffifin süresinin 29 nolu ayeti
" Şüphesiz günahkârlar, (dünyada) iman edenlere gülerlerdi. "

Kuran-ı Kerim 597. sayfasında bulunan,Alak süresinin 15,16,17,18,19 nolu ayeti
" Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), o yalancı, günahkâr alından (perçemden) yakalarız (cehenneme atarız). O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın. Biz de zebânîleri çağıracağız. Hayır! Ona uyma! Allah'a secde et ve (yalnızca O'na) yaklaş! "

+ Dikkat.Secde ayetdir.Tilavet secdesi hakkında bilgi için tıklayınız.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde bulunan İlmihal 1. cildinde tilâvet secdesinin yapılışı aşağıdaki gibi tarif edilmiştir.
  • Başta, tilâvet secdesi yapacak kişinin abdestli,üstünün başının temiz ve avret yerlerinin de örtülü olması şarttır.
  • Tilâvet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür
  • Eller kaldırılmaksızın "Allâhüekber" diyerek secdeye varılır.
  • Üç kere "Sübhâne rabbiye'l-a‘lâ" denildikten sonra yine Allâhüekber diyerek kalkılır.
  • Bu secdede aslolan, yüzün yere konulması, yani secde edilmesidir.
  • Secdenin oturduğu yerden değil de, ayaktan yere inilerek yapılması,secde yapıp oturmak yerine ayağa kalkılması müstehaptır.
  • Secdeden kalkarken "gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" denilmesi müstehaptır.

Arapça Kuranı Kerim okuma için Diyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.