Her şeyi bilen kimdir

Her şeyi bilen kimdir sorusunun cevabını Kuranı Kerim'deki ayet mealinden ( Türkçesinden ) bulmanıza yarayacak sayfa.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 5. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 29 nolu ayeti
" O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra (kendine has bir şekilde) semaya yöneldi, onu yedi gök olarak yaratıp düzenledi (tanzim etti). O, her şeyi hakkıyla bilendir. "

Kuran-ı Kerim 6. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 30 nolu ayeti
" Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi. Onlar: Bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek birini mi yaratacaksın? dediler. Allah da onlara: Sizin bilemiyeceğinizi herhalde ben bilirim, dedi. "

Kuran-ı Kerim 6. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 33 nolu ayeti
" (Bunun üzerine:) Ey Âdem! Eşyanın isimlerini meleklere anlat, dedi. Âdem onların isimlerini onlara anlatınca: Ben size, muhakkak semâvat ve arzda görülmeyenleri (oralardaki sırları) bilirim. Bundan da öte, gizli ve açık yapmakta olduklarınızı da bilirim, dememiş miydim? dedi. "

Kuran-ı Kerim 15. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 95 nolu ayeti
" Onlar, kendi elleriyle önceden yaptıkları işler (günah ve isyanları) sebebiyle hiç bir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir. Allah zalimleri iyi bilir. "

Kuran-ı Kerim 18. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 115 nolu ayeti
" Doğu da Allah'ındır batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü (zatı) oradadır. Şüphesiz Allah'(ın rahmeti ve nimeti) geniştir, O her şeyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 20. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 127 nolu ayeti
" Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytullah'ın temellerini yükseltiyor, (şöyle diyorlardı:) Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur; şüphesiz sen işitensin, bilensin. "

Kuran-ı Kerim 21. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 137 nolu ayeti
" Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar; dönerlerse mutlaka anlaşmazlık içine düşmüş olurlar. Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 24. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 158 nolu ayeti
" Şüphe yok ki, Safa ile Merve Allah'ın koyduğu nişanlardandır. Her kim Beytullah'ı ziyaret eder veya umre yaparsa onları tavaf etmesinde kendisine bir günah yoktur. Her kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa şüphesiz Allah kabul eder ve (yapılanı) hakkıyla bilir. "

Kuran-ı Kerim 27. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 181 nolu ayeti
" Her kim bunu işittikten ve kabullendikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı onu değiştirenleredir. Şüphesiz Allah (her şeyi) işitir ve (her şeyi) bilir. "

Kuran-ı Kerim 29. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 187 nolu ayeti
" Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin kendinize kötülük ettiğinizi bildi ve tevbenizi kabul edip sizi bağışladı. Artık (ramazan gecelerinde) onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Sabahın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yeyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmiş olduğunuz zamanlarda kadınlarla birleşmeyin. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. İşte böylece Allah âyetlerini insanlara açıklar. Umulur ki korunurlar. "

Kuran-ı Kerim 33. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 215 nolu ayeti
" Sana (Allah yolunda) ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: Maldan harcadığınız şey, ebeveyn, yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır. Şüphesiz Allah yapacağınız her hayrı bilir. "

Kuran-ı Kerim 34. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 216 nolu ayeti
" Hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı. Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz. "

Kuran-ı Kerim 35. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 220 nolu ayeti
" Dünya ve ahiret hakkında (lehinize olan davranışları düşünün ve ona göre hareket edin). Sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki: Onları iyi yetiştirmek (yüz üstü bırakmaktan) daha hayırlıdır. Eğer onlarla birlikte yaşarsanız, (unutmayın ki) onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah, işleri bozanla düzelteni bilir. Eğer Allah dileseydi, sizi de zahmet ve meşakkate sokardı. Çünkü Allah güçlüdür, hakîmdir. "

Kuran-ı Kerim 35. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 224 nolu ayeti
" Yeminlerinizden dolayı Allah'ı (O'nun adını), iyilik etmenize, O'ndan sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Allah işitir ve bilir. "

Kuran-ı Kerim 36. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 227 nolu ayeti
" Eğer (müddeti içinde dönmeyip kadınlarını) boşamaya karar verirlerse (ayrılırlar). Biliniz ki, Allah işitir ve bilir. "

Kuran-ı Kerim 37. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 231 nolu ayeti
" Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit ya onları iyilikle tutun yahut iyilikle bırakın. Fakat haksızlık ederek ve zarar vermek için onları nikâh altında tutmayın. Kim bunu yaparsa muhakkak kendine kötülük etmiş olur. Allah'ın âyetlerini eğlenceye almayın. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini, (size verdiği hidayeti), size öğüt vermek üzere indirdiği Kitab'ı ve hikmeti hatırlayın. Allah'tan korkun. Bilesiniz ki Allah, her şeyi bilir. "

Kuran-ı Kerim 37. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 232 nolu ayeti
" Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit, aralarında iyilikle anlaştıkları takdirde, onların (eski) kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. İşte bununla içinizden Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Bu öğüdü tutmanız kendiniz için en iyisi ve en temizidir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. "

Kuran-ı Kerim 38. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 234 nolu ayeti
" Sizden ölenlerin, geride bıraktıkları eşleri, kendi başlarına (evlenmeden) dört ay on gün beklerler. Bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit, kendileri hakkında yaptıkları meşru işlerde size bir günah yoktur. Allah yapmakta olduklarınızı bilir. "

Kuran-ı Kerim 38. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 235 nolu ayeti
" (İddet beklemekte olan) kadınlarla evlenme hususundaki düşüncelerinizi üstü kapalı biçimde anlatmanızda veya onu içinizde gizli tutmanızda size günah yoktur. Allah bilir ki siz onları anacaksınız. Lâkin, meşru sözler söylemeniz müstesna, sakın onlara gizlice buluşma sözü vermeyin. Farz olan bekleme müddeti dolmadan, nikâh kıymaya kalkışmayın. Bilin ki Allah, gönlünüzdekileri bilir. Bu sebeple Allah'tan sakının. Şunu iyi bilin ki Allah gafûrdur, halîmdir. "

Kuran-ı Kerim 39. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 244 nolu ayeti
" Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah, her şeyi işitir ve bilir. "

Kuran-ı Kerim 40. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 246 nolu ayeti
" Musa'dan sonra, Benî İsrail'den ileri gelen kimseleri görmedin mi? Kendilerine gönderilmiş bir peygambere: «Bize bir hükümdar gönder ki (onun komutasında) Allah yolunda savaşalım» demişlerdi. «Ya size savaş yazılır da savaşmazsanız?» dedi. «Yurtlarımızdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda neden savaşmayalım?» dediler. Kendilerine savaş yazılınca, içlerinden pek azı hariç, geri dönüp kaçtılar. Allah zalimleri iyi bilir. "

Kuran-ı Kerim 40. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 247 nolu ayeti
" Peygamberleri onlara: Bilin ki Allah, Tâlût'u size hükümdar olarak gönderdi, dedi. Bunun üzerine: Biz, hükümdarlığa daha lâyık olduğumuz halde, kendisine servet ve zenginlik yönünden geniş imkânlar verilmemişken o bize nasıl hükümdar olur? dediler. «Allah sizin üzerinize onu seçti, ilimde ve bedende ona üstünlük verdi. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir» dedi. "

Kuran-ı Kerim 42. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 255 nolu ayeti
" Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür. "

Kuran-ı Kerim 42. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 256 nolu ayeti
" Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tâğutu reddedip Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir. "

Kuran-ı Kerim 44. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 261 nolu ayeti
" Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir dane gibidir ki, her başakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfu geniştir, O herşeyi bilir. "

Kuran-ı Kerim 45. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 268 nolu ayeti
" Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir mağfiret ve bir lütuf vâdeder. Allah herşeyi ihata eden ve herşeyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 46. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 270 nolu ayeti
" Yaptığınız her harcamayı ve adadığınız her adağı muhakkak Allah bilir. Zalimler için hiç yardımcı yoktur. "

Kuran-ı Kerim 46. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 271 nolu ayeti
" Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları) açıktan verirseniz ne âlâ! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple sizin günahlarınızı örter. Allah, yapmakta olduklarınızı bilir. "

Kuran-ı Kerim 46. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 273 nolu ayeti
" (Yapacağınız hayırlar,) kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç için dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler, iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir. "

Kuran-ı Kerim 48. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 282 nolu ayeti
" Ey iman edenler! Belirlenmiş bir süre için birbirinize borçlandığınız vakit onu yazın. Bir kâtip onu aranızda adaletle yazsın. Hiçbir kâtip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın; (her şeyi olduğu gibi) yazsın. Üzerinde hak olan kimse (borçlu) da yazdırsın, Rabbinden korksun ve borcunu asla eksik yazdırmasın. Şayet borçlu sefih veya aklı zayıf veya kendisi söyleyip yazdıramayacak durumda ise, velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki de şahit bulundurun. Eğer iki erkek bulunamazsa rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkek ile -biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için- iki kadın (olsun). Çağırıldıkları vakit şahitler gelmemezlik etmesin. Büyük veya küçük, vâdesine kadar hiçbir şeyi yazmaktan sakın üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah nezdinde daha adaletli, şehadet için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Ancak aranızda yapıp bitirdiğiniz peşin bir ticaret olursa, bu durum farklıdır. Bu durumda onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. (Genellikle) alış-veriş yaptığınızda şahit tutun. Ne yazan, ne de şahit zarara uğratılsın. Eğer bunu yaparsanız (zarar verirseniz) şüphe yok ki bu, sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah'tan korkun. Allah size gerekli olanı öğretiyor. Allah her şeyi bilmektedir. "

Kuran-ı Kerim 49. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 283 nolu ayeti
" Yolculukta olur da, yazacak kimse bulamazsanız (borca karşılık) alınmış bir rehin de yeterlidir. Birbirinize bir emanet bırakırsanız, emanet bırakılan kimse emaneti sahibine versin ve (bu hususta) Rabbi olan Allah'tan korksun. Şahitliği, bildiklerinizi gizlemeyin. Kim onu gizlerse, bilsin ki onun kalbi günahkârdır. Allah yapmakta olduklarınızı bilir. "

Kuran-ı Kerim 50. sayfa sında bulunan,Al-i İmran süresinin 7 nolu ayeti
" Sana Kitab'ı indiren O'dur. Onun (Kur'an'ın) bazı âyetleri muhkemdir ki, bunlar Kitab'ın esasıdır. Diğerleri de müteşâbihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşâbih âyetlerin peşine düşerler. Halbuki Onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek pâyeye erişenler ise: Ona inandık; hepsi Rabbimiz tarafındandır, derler. (Bu inceliği) ancak aklıselim sahipleri düşünüp anlar. "

Kuran-ı Kerim 53. sayfa sında bulunan,Al-i İmran süresinin 29 nolu ayeti
" De ki: İçinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. "

Kuran-ı Kerim 54. sayfa sında bulunan,Al-i İmran süresinin 33,34 nolu ayeti
" Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Âdem'i, Nuh'u, İbrahim ailesi ile İmrân ailesini seçip âlemlere üstün kıldı. Allah işiten ve bilendir. "

Kuran-ı Kerim 54. sayfa sında bulunan,Al-i İmran süresinin 35 nolu ayeti
" İmrân'ın karısı şöyle demişti: «Rabbim! Karnımdakini azatlı bir kul olarak sırf sana adadım. Adağımı kabul buyur. Şüphesiz (niyazımı) hakkıyla işiten ve (niyetimi) bilen sensin.» "

Kuran-ı Kerim 54. sayfa sında bulunan,Al-i İmran süresinin 36 nolu ayeti
" Onu doğurunca, Allah, ne doğurduğunu bilip dururken: Rabbim! Ben onu kız doğurdum. Oysa erkek, kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Kovulmuş şeytana karşı onu ve soyunu senin korumanı diliyorum, dedi. "

Kuran-ı Kerim 58. sayfa sında bulunan,Al-i İmran süresinin 63 nolu ayeti
" Eğer yine yüz çevirirlerse, şüphesiz Allah, bozguncuları hakkıyla bilendir. "

Kuran-ı Kerim 58. sayfa sında bulunan,Al-i İmran süresinin 66 nolu ayeti
" İşte siz böyle kimselersiniz! Hadi hakkında bilgi sahibi olduğunuz konuda tartıştınız; fakat bilgi sahibi olmadığınız konuda niçin tartışıyorsunuz! Oysa ki Allah, her şeyi bilir, siz ise bilmezsiniz. "

Kuran-ı Kerim 59. sayfa sında bulunan,Al-i İmran süresinin 73 nolu ayeti
" Sizin dininize uyanlardan başka hiçbir kimseye inanmayın.» (Resûlüm!) De ki: Doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Yine (onlar, kendi aralarında şöyle dediler:) «Size verilenin benzerinin başka herhangi bir kimseye verildiğine, yahut Rabbinizin huzurunda onların size karşı deliller getireceklerine de (inanmayın).» De ki: Lütuf ve ihsan Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah'ın rahmeti geniştir ve O her şeyi hakkıyla bilir. "

Kuran-ı Kerim 62. sayfa sında bulunan,Al-i İmran süresinin 92 nolu ayeti
" Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça «iyi»ye eremezsiniz. Her ne harcarsanız, Allah onu hakkıyla bilir. "

Kuran-ı Kerim 64. sayfa sında bulunan,Al-i İmran süresinin 115 nolu ayeti
" Onların yaptıkları hiçbir hayır karşılıksız bırakılmayacaktır. Allah, takvâ sahiplerini çok iyi bilir. "

Kuran-ı Kerim 65. sayfa sında bulunan,Al-i İmran süresinin 119 nolu ayeti
" İşte siz öyle kimselersiniz ki, onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz. Siz, bütün kitaplara inanırsınız; onlar ise, sizinle karşılaştıklarında «İnandık» derler; kendi başlarına kaldıklarında da, size olan kinlerinden dolayı parmaklarının uçlarını ısırırlar. De ki: Kininizden (kahrolup) ölün! Şüphesiz Allah kalplerin içindekini hakkıyla bilmektedir. "

Kuran-ı Kerim 65. sayfa sında bulunan,Al-i İmran süresinin 121 nolu ayeti
" Hani sen, sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın...-Allah, hakkıyle işiten ve bilendir.- "

Kuran-ı Kerim 70. sayfa sında bulunan,Al-i İmran süresinin 154 nolu ayeti
" Sonra o kederin arkasından Allah size bir güven indirdi ki, (bu güvenin yol açtığı) uyuklama hali bir kısmınızı kaplıyordu. Kendi canlarının kaygısına düşmüş bir gurup da, Allah'a karşı haksız yere cahiliye devrindekine benzer düşüncelere kapılıyorlar, «Bu işten bize ne!» diyorlardı. De ki: İş (zafer, yardım, herşeyin karar ve buyruğu) tamamen Allah'a aittir. Onlar, sana açıklayamadıklarını içlerinde gizliyorlar. «Bu işten bize bir şey olsaydı, burada öldürülmezdik» diyorlar. Şöyle de: Evlerinizde kalmış olsaydınız bile, öldürülmesi takdir edilmiş olanlar, öldürülüp düşecekleri yerlere kendiliklerinden çıkıp giderlerdi. Allah, içinizdekileri yoklamak ve kalplerinizdekileri temizlemek için (böyle yaptı). Allah içinizde ne varsa hepsini bilir. "

Kuran-ı Kerim 72. sayfa sında bulunan,Al-i İmran süresinin 166,167 nolu ayeti
" İki birliğin karşılaştığı gün sizin başınıza gelenler, ancak Allah'ın dilemesiyle olmuştur ki, bu da, müminleri ayırdetmesi ve münafıkları ortaya çıkarması için idi. Bunlara: «Gelin, Allah yolunda çarpışın; ya da savunma yapın» denildiği zaman, «Harbetmeyi bilseydik, elbette sizin peşinizden gelirdik» dediler. Onlar o gün, imandan çok, kâfirliğe yakın idiler. Ağızlarıyla, kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Halbuki Allah, onların içlerinde gizlediklerini daha iyi bilir. "

Kuran-ı Kerim 79. sayfa sında bulunan,Nisa süresinin 12 nolu ayeti
" Yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra eşlerinizin, eğer çocukları yoksa, bıraktıklarının yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Çocuğunuz yoksa, sizin de, yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır (zevcelerinizindir). Çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek veya kadının, anababası ve çocukları bulunmadığı halde (kelâle şeklinde) malı mirasçılara kalırsa ve bir erkek yahut bir kızkardeşi varsa, her birine altıda bir düşer. Bundan fazla iseler üçte bire ortaktırlar. (Bu taksim) yapılacak vasiyetten ve borçtan sonra, kimse zarara uğramaksızın (yapılacak)tır. Bunlar Allah'tan size vasiyettir. Allah her şeyi hakkıyle bilendir, halîmdir. "

Kuran-ı Kerim 80. sayfa sında bulunan,Nisa süresinin 17 nolu ayeti
" Allah'ın kabul edeceği tevbe, ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden tevbe edenlerin tevbesidir; işte Allah bunların tevbesini kabul eder; Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 82. sayfa sında bulunan,Nisa süresinin 25 nolu ayeti
" İçinizden, imanlı hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, ellerinizin altında bulunan imanlı genç kızlarınız (sayılan) cariyelerinizden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilmektedir. Hep aynı köktensiniz (insanlık bakımından aranızda fark yoktur). Öyle ise iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost da tutmamaları şartı ve sahiplerinin izni ile onları (cariyeleri) nikâhlayıp alın, mehirlerini de normal miktarda verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara, hür kadınların cezasının yarısı (uygulanır). Bu (cariye ile evlenme izni), içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. "

Kuran-ı Kerim 82. sayfa sında bulunan,Nisa süresinin 26 nolu ayeti
" Allah size (bilmediklerinizi) açıklamak ve sizi, sizden önceki (iyi) lerin yollarına iletmek ve sizin günahlarınızı bağışlamak istiyor. Allah hakkıyle bilicidir, yegâne hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 83. sayfa sında bulunan,Nisa süresinin 32 nolu ayeti
" Allah'ın sizi, birbirinizden üstün kıldığı şeyleri (başkasında olup da sizde olmayanı) hasretle arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'tan lütfunu isteyin; şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. "

Kuran-ı Kerim 84. sayfa sında bulunan,Nisa süresinin 35 nolu ayeti
" Eğer karı-kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse Allah aralarını bulur; şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. "

Kuran-ı Kerim 85. sayfa sında bulunan,Nisa süresinin 39 nolu ayeti
" Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah'ın kendilerine verdiğinden (O'nun yolunda) harcasalardı ne olurdu sanki! Allah onların durumunu hakkıyle bilmektedir. "

Kuran-ı Kerim 86. sayfa sında bulunan,Nisa süresinin 45 nolu ayeti
" Allah düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir. Gerçek bir dost olarak Allah yeter, bir yardımcı olarak da Allah kâfidir. "

Kuran-ı Kerim 88. sayfa sında bulunan,Nisa süresinin 63 nolu ayeti
" Onlar Allah'ın, kalplerindekini bildiği kimselerdir; onlara aldırma, kendilerine öğüt ver ve onlara, kendileri hakkında tesirli söz söyle. "

Kuran-ı Kerim 89. sayfa sında bulunan,Nisa süresinin 70 nolu ayeti
" Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter. "

Kuran-ı Kerim 93. sayfa sında bulunan,Nisa süresinin 92 nolu ayeti
" Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin, mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir. Meğer ki ölünün ailesi o diyeti bağışlamış ola. (Bu takdirde diyet vermez). Eğer öldürülen mümin olduğu halde, size düşman olan bir toplumdan ise mümin bir köle azat etmek lâzımdır. Eğer kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir toplumdan ise ailesine teslim edilecek bir diyet ve bir mümin köleyi azat etmek gerekir. Bunları bulamayan kimsenin, Allah tarafından tevbesinin kabulü için iki ay peşpeşe oruç tutması lâzımdır. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 96. sayfa sında bulunan,Nisa süresinin 111 nolu ayeti
" Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi bilicidir, büyük hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 96. sayfa sında bulunan,Nisa süresinin 113 nolu ayeti
" Allah'ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir güruh seni saptırmaya yeltenmişti. Onlar yalnızca kendilerini saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana Kitab'ı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğini öğretmiştir. Allah'ın lütfu sana gerçekten büyük olmuştur. "

Kuran-ı Kerim 98. sayfa sında bulunan,Nisa süresinin 127 nolu ayeti
" Senden kadınlar hakkında fetva istiyorlar. De ki, onlara ait hükmü size Allah açıklıyor: Kitap'ta, kendileri için yazılmışı (mirası) vermeyip nikâhlamak istediğiniz yetim kadınlar, çaresiz çocuklar ve yetimlere karşı âdil davranmanız hakkında size okunan âyetler (Allah'ın hükmünü apaçık ortaya koymaktadır). Hayırdan ne yaparsanız şüphesiz Allah onu bilmektedir. "

Kuran-ı Kerim 100. sayfa sında bulunan,Nisa süresinin 147 nolu ayeti
" Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size neden azap etsin! Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 101. sayfa sında bulunan,Nisa süresinin 148 nolu ayeti
" Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez; ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitici ve bilicidir. "

Kuran-ı Kerim 105. sayfa sında bulunan,Nisa süresinin 176 nolu ayeti
" Senden fetva isterler. De ki: «Allah, babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkındaki hükmü şöyle açıklıyor: Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de onun bir kızkardeşi bulunursa, bıraktığının yarısı bunundur. Kızkardeş ölüp çocuğu olmazsa erkek kardeş de ona vâris olur. Kızkardeşler iki tane olursa (erkek kardeşlerinin) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş mevcut ise erkeğin hakkı, iki kadın payı kadardır. Şaşırmamanız için Allah size açıklama yapıyor. Allah her şeyi bilmektedir. "

Kuran-ı Kerim 107. sayfa sında bulunan,Maide süresinin 7 nolu ayeti
" Allah'ın size olan nimetini, «Duyduk ve kabul ettik» dediğiniz zaman sizi bununla bağladığı (O'na verdiğiniz) sözü hatırlayın ve Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, kalblerin içindekini bilmektedir. "

Kuran-ı Kerim 107. sayfa sında bulunan,Maide süresinin 8 nolu ayeti
" Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya itmesin. Adaletli olun; bu, Allah korkusuna daha çok yakışan (bir davranış) tır. Allah'a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyle bilmektedir. "

Kuran-ı Kerim 117. sayfa sında bulunan,Maide süresinin 61 nolu ayeti
" Yanınıza inkârla girip yine inkârla çıktıkları halde size geldiklerinde «inandık» derler. Allah gizlediklerini daha iyi bilmektedir. "

Kuran-ı Kerim 119. sayfa sında bulunan,Maide süresinin 76 nolu ayeti
" De ki: Allah'ı bırakıp da sizin için fayda ve zarara gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Hakkıyla işiten ve bilen yalnız Allah'tır. "

Kuran-ı Kerim 123. sayfa sında bulunan,Maide süresinin 97 nolu ayeti
" Allah, Kâbe'yi, o saygıya lâyık evi, haram ayı, hac kurbanını ve (kurbanın boynuna asılan) gerdanlıkları (maddi ve manevi yönlerden) insanların belini doğrultmaya sebep kıldı. Bu da Allah'ın, göklerde ve yerde ne varsa hepsini bildiğini ve Allah'ın her şeyi bilici olduğunu (sizin de anlayıp) bilmeniz içindir. "

Kuran-ı Kerim 123. sayfa sında bulunan,Maide süresinin 99 nolu ayeti
" Resûle düşen (vazife), ancak duyurmadır. Allah açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. "

Kuran-ı Kerim 124. sayfa sında bulunan,Maide süresinin 105 nolu ayeti
" Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olunca sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Artık O, size yaptıklarınızı bildirecektir. "

Kuran-ı Kerim 125. sayfa sında bulunan,Maide süresinin 109 nolu ayeti
" Allah'ın peygamberleri toplayıp da «Size ne cevap verildi» dediği gün, «Bizim hiçbir bilgimiz yok, şüphesiz gizlilikleri hakkıyle bilen ancak sensin» diyeceklerdir. "

Kuran-ı Kerim 126. sayfa sında bulunan,Maide süresinin 116 nolu ayeti
" Allah: Ey Meryem oğlu İsa! İnsanlara, «Beni ve anamı, Allah'tan başka iki tanrı bilin» diye sen mi dedin, buyurduğu zaman o, «Hâşâ! Seni tenzih ederim; hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim sen onu şüphesiz bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin, halbuki ben senin zâtında olanı bilmem. Gizlilikleri eksiksiz bilen yalnızca sensin. "

Kuran-ı Kerim 127. sayfa sında bulunan,En'am süresinin 3 nolu ayeti
" O, göklerde ve yerde tek Allah'tır. Gizlinizi, açığınızı bilir. (Hayır ve şerden) ne kazanacağınızı da bilir. "

Kuran-ı Kerim 128. sayfa sında bulunan,En'am süresinin 13 nolu ayeti
" Gecede ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O her şeyi işitendir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 133. sayfa sında bulunan,En'am süresinin 58 nolu ayeti
" De ki: Acele istediğiniz şey benim elimde olsaydı, elbette benimle sizin aranızda iş bitirilmişti. Allah zalimleri daha iyi bilir. "

Kuran-ı Kerim 133. sayfa sında bulunan,En'am süresinin 59 nolu ayeti
" Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır; onları O'ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O'nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. "

Kuran-ı Kerim 134. sayfa sında bulunan,En'am süresinin 60 nolu ayeti
" Geceleyin sizi öldüren (öldürür gibi uyutan), gündüzün de ne işlediğinizi bilen; sonra belirlenmiş ecel tamamlansın diye gündüzün sizi dirilten (uyandıran) O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Sonunda O, yaptıklarınızı size haber verecektir. "

Kuran-ı Kerim 135. sayfa sında bulunan,En'am süresinin 73 nolu ayeti
" O, gökleri ve yeri hak (ve hikmet) ile yaratandır. «Ol!» dediği gün herşey oluverir. O'nun sözü gerçektir. Sûr'a üflendiği gün de hükümranlık O'nundur. Gizliyi ve açığı bilendir ve O, hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır. "

Kuran-ı Kerim 137. sayfa sında bulunan,En'am süresinin 83 nolu ayeti
" İşte bu, kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hikmet sahibidir, hakkıyle bilendir. "

Kuran-ı Kerim 138. sayfa sında bulunan,En'am süresinin 91 nolu ayeti
" (Yahudiler) Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Çünkü «Allah hiçbir beşere bir şey indirmedi» dediler. De ki: Öyle ise Musa'nın insanlara bir nûr ve hidayet olarak getirdiği Kitab'ı kim indirdi? Siz onu kâğıtlara yazıp (istediğinizi) açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarınızın da bilemediği şeyler (Kur'an'da) size öğretilmiştir. (Resûlüm) sen «Allah» de, sonra onları bırak, daldıkları bataklıkta oynayadursunlar! "

Kuran-ı Kerim 139. sayfa sında bulunan,En'am süresinin 96 nolu ayeti
" O, sabahı aydınlatandır. O, geceyi dinlenme zamanı, güneş ve ayı (vakitlerin tayini için) birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, azîz olan (ve her şeyi) pek iyi bilen Allah'ın takdiridir. "

Kuran-ı Kerim 139. sayfa sında bulunan,En'am süresinin 101 nolu ayeti
" O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. O'nun eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir! Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen O'dur. "

Kuran-ı Kerim 140. sayfa sında bulunan,En'am süresinin 103 nolu ayeti
" Gözler O'nu göremez; halbuki O, gözleri görür. O, eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır. "

Kuran-ı Kerim 140. sayfa sında bulunan,En'am süresinin 108 nolu ayeti
" Allah'tan başkasına tapanlara (ve putlarına) sövmeyin; sonra onlar da bilgisizce, düşmanca Allah'a söverler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini câzip gösterdik. Sonunda dönüşleri Rablerinedir. Artık O ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir. "

Kuran-ı Kerim 141. sayfa sında bulunan,En'am süresinin 115 nolu ayeti
" Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O işitendir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 141. sayfa sında bulunan,En'am süresinin 117 nolu ayeti
" Muhakkak ki senin Rabbin, evet O, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. O, doğru yolda gidenleri de iyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 142. sayfa sında bulunan,En'am süresinin 119 nolu ayeti
" Üzerine Allah'ın adı anılıp kesilenden yememenize sebep ne? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kaldığınız dışında, haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu bir çokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. "

Kuran-ı Kerim 142. sayfa sında bulunan,En'am süresinin 124 nolu ayeti
" Onlara bir âyet geldiğinde, Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız, dediler. Allah, peygamberliğini kime vereceğini daha iyi bilir. Suç işleyenlere, yapmakta oldukları hilelere karşılık Allah tarafından aşağılık ve çetin bir azap erişecektir. "

Kuran-ı Kerim 143. sayfa sında bulunan,En'am süresinin 128 nolu ayeti
" Allah, onların hepsini bir araya topladığı gün, «Ey cinler (şeytanlar) topluluğu! Siz insanlarla çok uğraştınız» der. Onların, insanlardan olan dostları ise: «Ey Rabbimiz! (Biz) birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık» derler. Allah da buyurur ki: Allah'ın dilediği hariç, içinde ebedî kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 145. sayfa sında bulunan,En'am süresinin 139 nolu ayeti
" Dediler ki: «Şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir, kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Şayet (yavru) ölü doğarsa, o zaman (kadın erkek) hepsi onda ortaktır.» Allah bu değerlendirmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz ki O hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. "

Kuran-ı Kerim 149. sayfa sında bulunan,En'am süresinin 159 nolu ayeti
" Dinlerini parça parça edip guruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. "

Kuran-ı Kerim 150. sayfa sında bulunan,A'raf süresinin 7 nolu ayeti
" Ve onlara (olup bitenleri) tam bir bilgi ile mutlaka anlatacağız. Biz, onlardan uzak değiliz. "

Kuran-ı Kerim 154. sayfa sında bulunan,A'raf süresinin 38 nolu ayeti
" Allah buyuracak ki: «Sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin!» Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lânet edecekler. Hepsi birbiri ardından orada (cehennemde) toplanınca, sonrakiler öncekiler için, «Ey Rabbimiz! Bizi işte bunlar saptırdılar! Onun için onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver!» diyecekler. Allah da: Zaten herkes için bir kat daha fazla azap vardır, fakat siz bilmezsiniz, diyecektir. "

Kuran-ı Kerim 173. sayfa sında bulunan,A'raf süresinin 187 nolu ayeti
" Sana kıyameti, ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini O'ndan başkası açıklayamaz. O göklere de yere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: Onun bilgisi ancak Allah'ın katındadır; ama insanların çoğu bilmezler. "

Kuran-ı Kerim 175. sayfa sında bulunan,A'raf süresinin 200 nolu ayeti
" Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 178. sayfa sında bulunan,Enfal süresinin 17 nolu ayeti
" (Savaşta) onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü onları; attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı (onu). Ve bunu, müminleri güzel bir imtihanla denemek için (yaptı). Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 181. sayfa sında bulunan,Enfal süresinin 42 nolu ayeti
" Hatırlayın ki, (Bedir savaşında) siz vâdinin yakın kenarında (Medine tarafında) idiniz, onlar da uzak kenarında (Mekke tarafında) idiler. Kervan da sizden daha aşağıda (deniz sahilinde) idi. Eğer (savaş için) sözleşmiş olsaydınız, sözleştiğiniz vakit hususunda ihtilâfa düşerdiniz. Fakat Allah, gerekli olan emri yerine getirmesi, helâk olanın açık bir delille (gözüyle gördükten sonra) helâk olması, yaşayanın da açık bir delille yaşaması için (böyle yaptı). Çünkü Allah hakkıyla işitendir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 181. sayfa sında bulunan,Enfal süresinin 43 nolu ayeti
" Hatırla ki, Allah, uykunda sana onları az gösterdi. Eğer onları sana çok gösterseydi, elbette çekinecek ve bu iş hakkında münakaşaya girişecektiniz. Fakat Allah (sizi bundan) kurtardı. Şüphesiz O, kalplerin özünü bilir. "

Kuran-ı Kerim 183. sayfa sında bulunan,Enfal süresinin 53 nolu ayeti
" Bu da, bir millet kendilerinde bulunanı (güzel ahlâk ve meziyetleri) değiştirinceye kadar Allah'ın onlara verdiği nimeti değiştirmeyeceğinden dolayıdır. Gerçekten Allah işitendir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 183. sayfa sında bulunan,Enfal süresinin 60 nolu ayeti
" Onlara (düşmanlara) karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın, onunla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği (düşman) kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız size eksiksiz ödenir, siz asla haksızlığa uğratılmazsınız. "

Kuran-ı Kerim 183. sayfa sında bulunan,Enfal süresinin 61 nolu ayeti
" Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et, çünkü O işitendir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 184. sayfa sında bulunan,Enfal süresinin 66 nolu ayeti
" Şimdi Allah, yükünüzü hafifletti; sizde zayıflık olduğunu bildi. O halde sizden sabırlı yüz kişi bulunursa, (onlardan) ikiyüz kişiye galip gelir. Ve eğer sizden bin kişi olursa, Allah'ın izniyle (onlardan) ikibin kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir. "

Kuran-ı Kerim 185. sayfa sında bulunan,Enfal süresinin 71 nolu ayeti
" Eğer sana hainlik etmek isterlerse (üzülme, çünkü) daha önce Allah'a da hainlik etmişlerdi de Allah onlara karşı sana imkân ve kudret vermişti. Allah bilendir, hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 185. sayfa sında bulunan,Enfal süresinin 75 nolu ayeti
" Sonradan iman eden ve hicret edip de sizinle beraber cihad edenler de sizdendir. Allah'ın kitabına göre yakın akrabalar birbirlerine (vâris olmağa) daha uygundur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 188. sayfa sında bulunan,Tevbe süresinin 15 nolu ayeti
" Ve onların (müminlerin) kalplerinden öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bilendir, hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 190. sayfa sında bulunan,Tevbe süresinin 28 nolu ayeti
" Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, (biliniz ki) Allah dilerse sizi kendi lütfundan zengin edecektir. Şüphesiz Allah iyi bilendir, hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 193. sayfa sında bulunan,Tevbe süresinin 42 nolu ayeti
" Eğer yakın bir dünya malı ve kolay bir yolculuk olsaydı (o münafıklar) mutlaka sana uyup peşinden gelirlerdi. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar, «Gücümüz yetseydi mutlaka sizinle beraber çıkardık» diye kendilerini helâk edercesine Allah'a yemin edecekler. Halbuki Allah onların mutlaka yalancı olduklarını biliyor. "

Kuran-ı Kerim 193. sayfa sında bulunan,Tevbe süresinin 44 nolu ayeti
" Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla canlarıyla savaşmaktan (geri kalmak için) senden izin istemezler. Allah takvâ sahiplerini pek iyi bilir. "

Kuran-ı Kerim 193. sayfa sında bulunan,Tevbe süresinin 47 nolu ayeti
" Eğer içinizde (onlar da savaşa) çıksalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmazdı ve mutlaka fitne çıkarmak isteyerek aranızda koşarlardı. İçinizde, onlara iyice kulak verecekler de vardır. Allah zalimleri gayet iyi bilir. "

Kuran-ı Kerim 195. sayfa sında bulunan,Tevbe süresinin 60 nolu ayeti
" Sadakalar (zekâtlar) Allah'tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düşkünlere, (zekât toplayan) memurlara, gönülleri (İslâm'a) ısındırılacak olanlara, (hürriyetlerini satın almaya çalışan) kölelere, borçlulara, Allah yolunda olana, yolda kalana mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 201. sayfa sında bulunan,Tevbe süresinin 94 nolu ayeti
" (Seferden) onlara döndüğünüz zaman size özür beyan edecekler. De ki: (Boşuna) özür dilemeyin! Size asla inanmayız; çünkü Allah, haberlerinizi bize bildirmiştir. (Bundan sonraki) amelinizi Allah da görecektir, Resûlü de. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilene döndürüleceksiniz de yapmakta olduklarınızı size haber verecektir. "

Kuran-ı Kerim 201. sayfa sında bulunan,Tevbe süresinin 97 nolu ayeti
" Bedevîler, kâfirlik ve münafıklık bakımından hem daha beter, hem de Allah'ın Resûlüne indirdiği kanunları tanımamaya daha yatkındır. Allah çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 201. sayfa sında bulunan,Tevbe süresinin 98 nolu ayeti
" Bedevîlerden öylesi vardır ki (Allah yolunda) harcayacağını angarya sayar ve sizin başınıza belâlar gelmesini bekler. (Bekledikleri) o kötü belâ kendi başlarına gelmiştir. Allah pek iyi işiten, çok iyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 202. sayfa sında bulunan,Tevbe süresinin 101 nolu ayeti
" Çevrenizdeki bedevî Araplardan ve Medine halkından birtakım münafıklar vardır ki, münafıklıkta maharet kazanmışlardır. Sen onları bilmezsin, biz biliriz onları. Onlara iki kez azap edeceğiz, sonra da onlar büyük bir azaba itileceklerdir. "

Kuran-ı Kerim 202. sayfa sında bulunan,Tevbe süresinin 103 nolu ayeti
" Onların mallarından sadaka al; bununla onları (günahlardan) temizlersin, onları arıtıp yüceltirsin. Ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için sükûnettir (onları yatıştırır). Allah işitendir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 202. sayfa sında bulunan,Tevbe süresinin 105 nolu ayeti
" De ki: (Yapacağınızı) yapın! Amelinizi Allah da Resûlü de müminler de görecektir. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. "

Kuran-ı Kerim 202. sayfa sında bulunan,Tevbe süresinin 106 nolu ayeti
" (Sefere katılmayanlardan) diğer bir gurup da Allah'ın emrine bırakılmışlardır. O, bunlara ya azap eder veya tevbelerini kabul eder. Allah çok bilendir, hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 203. sayfa sında bulunan,Tevbe süresinin 110 nolu ayeti
" Yaptıkları bina, (ölüp de) kalpleri parçalanıncaya kadar yüreklerine devamlı olarak bir kuşku (sebebi) olacaktır. Allah çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 204. sayfa sında bulunan,Tevbe süresinin 115 nolu ayeti
" Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra, sakınacakları şeyleri kendilerine açıklayıncaya kadar onları saptıracak değildir. Allah her şeyi çok iyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 212. sayfa sında bulunan,Yunus süresinin 36 nolu ayeti
" Onların çoğu zandan başka bir şeye uymaz. Şüphesiz zan, haktan (ilimden) hiçbir şeyin yerini tutmaz. Allah onların yapmakta olduklarını pek iyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 212. sayfa sında bulunan,Yunus süresinin 40 nolu ayeti
" İçlerinden öylesi var ki ona (Kur’an’a) inanır, yine onlardan öylesi de var ki ona inanmaz. Rabbin bozguncuları en iyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 215. sayfa sında bulunan,Yunus süresinin 65 nolu ayeti
" (Resûlüm) Onların (inkârcıların) sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet (ve üstünlük) Allah’ındır. O, işitendir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 220. sayfa sında bulunan,Hud süresinin 5 nolu ayeti
" Bilesiniz ki, onlar Peygamber'den, (düşmanlıklarını) gizlemeleri için göğüslerini çevirirler (gönüllerinden geçeni gizlerler). İyi bilin ki, onlar elbiselerine büründükleri zaman dahi, Allah onların gizlediklerini de, açığa çıkardıklarını da bilir. Çünkü O, kalplerin özünü bilendir. "

Kuran-ı Kerim 221. sayfa sında bulunan,Hud süresinin 6 nolu ayeti
" Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah'ın üzerinedir. Allah o canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. (Bunların) hepsi açık bir kitapta (levh-i mahfuz'da) dır. "

Kuran-ı Kerim 224. sayfa sında bulunan,Hud süresinin 31 nolu ayeti
" Ben size: «Allah'ın hazineleri benim yanımdadır» demiyorum, gaybı da bilmem. «Ben bir meleğim» de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için, «Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir» diyemem. Onların kalplerinde olanı, Allah daha iyi bilir. Onları kovduğum takdirde ben gerçekten zalimlerden olurum.» "

Kuran-ı Kerim 212. sayfa sında bulunan,Yunus süresinin 36 nolu ayeti
" Onların çoğu zandan başka bir şeye uymaz. Şüphesiz zan, haktan (ilimden) hiçbir şeyin yerini tutmaz. Allah onların yapmakta olduklarını pek iyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 236. sayfa sında bulunan,Yusuf süresinin 19 nolu ayeti
" Bir kervan geldi ve sucularını (kuyuya) gönderdiler, o da (gidip) kovasını saldı, (Yusuf'u görünce) «Müjde! İşte bir oğlan!» dedi. Onu bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir. "

Kuran-ı Kerim 238. sayfa sında bulunan,Yusuf süresinin 34 nolu ayeti
" Rabbi onun duasını kabul etti ve hilelerini ondan uzaklaştırdı. Çünkü O çok iyi işiten, pek iyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 240. sayfa sında bulunan,Yusuf süresinin 50 nolu ayeti
" (Adam bu yorumu getirince) kral dedi ki: «Onu bana getirin!» Elçi, Yusuf'a geldiği zaman, (Yusuf) dedi ki: «Efendine dön de ona: Ellerini kesen o kadınların zoru neydi? diye sor. Şüphesiz benim Rabbim onların hilesini çok iyi bilir.» "

Kuran-ı Kerim 243. sayfa sında bulunan,Yusuf süresinin 77 nolu ayeti
" (Kardeşleri) dediler ki: «Eğer o çaldıysa, daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı.» Yusuf bunu içinde sakladı, onlara açmadı. (Kendi kendine) dedi ki: Siz daha kötü durumdasınız! Allah, sizin anlattığınızı çok iyi bilir. "

Kuran-ı Kerim 244. sayfa sında bulunan,Yusuf süresinin 83 nolu ayeti
" (Babaları) dedi ki: «Hayır, nefisleriniz sizi (böyle) bir işe sürükledi. (Bana düşen) artık, güzel bir sabırdır. Umulur ki, Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü O çok iyi bilendir, hikmet sahibidir.» "

Kuran-ı Kerim 246. sayfa sında bulunan,Yusuf süresinin 100 nolu ayeti
" Ana ve babasını tahtının üstüne çıkartıp oturttu ve hepsi onun için (ona kavuştukları için) secdeye kapandılar. (Yusuf) dedi ki: «Ey babacığım! İşte bu, daha önce (gördüğüm) rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana (çok şey) lütfetti. Çünkü beni zindandan çıkardı ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden getirdi. Şüphesiz ki Rabbim dilediğine lütfedicidir. Kuşkusuz O çok iyi bilendir, hikmet sahibidir.» "

Kuran-ı Kerim 249. sayfa sında bulunan,Ra'd süresinin 8 nolu ayeti
" Her dişinin neye gebe kalacağını, rahimlerin neyi eksik, neyi ziyade edeceğini Allah bilir. Onun katında her şey ölçü iledir. "

Kuran-ı Kerim 249. sayfa sında bulunan,Ra'd süresinin 9 nolu ayeti
" O, görüleni de görülmeyeni de bilir; çok büyüktür, yücedir. "

Kuran-ı Kerim 252. sayfa sında bulunan,Ra'd süresinin 33 nolu ayeti
" Herkesin kazandığını gözetleyip muhafaza eden, (hiç böyle yapamayan gibi olur mu?). Onlar Allah'a ortaklar koştular. De ki: «Onlara ad verin (onlar necidir?). Yoksa siz Allah'a yeryüzünde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yahut boş laf mı ediyorsunuz?» Doğrusu inkâr edenlere hileleri süslü gösterildi ve onlar doğru yoldan alıkonuldular. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur. "

Kuran-ı Kerim 253. sayfa sında bulunan,Ra'd süresinin 42 nolu ayeti
" Onlardan öncekiler de (peygamberlerine) tuzak kurmuşlardı; halbuki bütün tuzaklar Allah'a aittir. Çünkü O, herkesin ne kazanacağını bilir. Bu yurdun (dünyanın) sonunun kimin olduğunu yakında kâfirler bileceklerdir! "

Kuran-ı Kerim 255. sayfa sında bulunan,İbrahim süresinin 9 nolu ayeti
" Sizden öncekilerin, Nuh, Âd ve Semûd kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin haberleri size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilmez. Peygamberleri kendilerine mucizeler getirdi de onlar, ellerini peygamberlerinin ağızlarına bastılar ve dediler ki: Biz, size gönderileni inkâr ettik ve bizi kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir kuşku içindeyiz. "

Kuran-ı Kerim 259. sayfa sında bulunan,İbrahim süresinin 38 nolu ayeti
" «Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen bizim gizleyeceğimizi de açıklayacağımızı da bilirsin. Çünkü ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.» "

Kuran-ı Kerim 262. sayfa sında bulunan,Hicr süresinin 24 nolu ayeti
" Andolsun biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da biliriz. "

Kuran-ı Kerim 265. sayfa sında bulunan,Hicr süresinin 86 nolu ayeti
" Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratan pek iyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 266. sayfa sında bulunan,Hicr süresinin 97 nolu ayeti
" Onların söyledikleri şeyler yüzünden senin canının sıkıldığını andolsun biliyoruz. "

Kuran-ı Kerim 268. sayfa sında bulunan,Nahl süresinin 19 nolu ayeti
" Allah, gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilir. "

Kuran-ı Kerim 268. sayfa sında bulunan,Nahl süresinin 23 nolu ayeti
" Hiç şüphesiz Allah, onların gizleyeceklerini de açıklayacaklarını da bilir. O, büyüklük taslayanları asla sevmez. "

Kuran-ı Kerim 269. sayfa sında bulunan,Nahl süresinin 28 nolu ayeti
" Kendilerine haksızlık ederlerken meleklerin canlarını aldıkları kimseler: Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk, diyerek teslim olurlar. (Melekler onlara şöyle der:) «Hayır, Allah, sizin yaptıklarınızı elbette çok iyi bilendir.» "

Kuran-ı Kerim 273. sayfa sında bulunan,Nahl süresinin 70 nolu ayeti
" Sizi Allah yarattı; sonra sizi vefat ettirecek. Daha önce bilgili iken hiçbir şeyi bilmez hale gelsin diye sizden bazı kimseler ömrün en kötü çağına kadar yaşatılacak Şüphesiz ki Allah bilgilidir, kudretlidir. "

Kuran-ı Kerim 274. sayfa sında bulunan,Nahl süresinin 74 nolu ayeti
" Allah için emsal göstermeyin. Çünkü Allah bilir, siz ise bilmezsiniz. "

Kuran-ı Kerim 276. sayfa sında bulunan,Nahl süresinin 91 nolu ayeti
" Antlaşma yaptığınız zaman, Allah'ın ahdini yerine getirin ve Allah'ı üzerinize şahit tutarak, pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın. Şüphesiz Allah, yapacağınız şeyleri pek iyi bilir. "

Kuran-ı Kerim 277. sayfa sında bulunan,Nahl süresinin 101 nolu ayeti
" Biz bir âyetin yerine başka bir âyeti getirdiğimiz zaman -ki Allah, neyi indireceğini çok iyi bilir- «Sen ancak bir iftiracısın» dediler. Hayır; onların çoğu bilmezler. "

Kuran-ı Kerim 278. sayfa sında bulunan,Nahl süresinin 103 nolu ayeti
" Şüphesiz biz onların: «Kur'an'ı ona ancak bir insan öğretiyor» dediklerini biliyoruz. Kendisine nisbet ettikleri şahsın dili yabancıdır. Halbuki bu (Kur'an) apaçık bir Arapçadır. "

Kuran-ı Kerim 280. sayfa sında bulunan,Nahl süresinin 125 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et! Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete erenleri de çok iyi bilir. "

Kuran-ı Kerim 282. sayfa sında bulunan,İsra süresinin 17 nolu ayeti
" Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helâk ettik. Kullarının günahlarını bilen ve gören olarak Rabbin yeterlidir. "

Kuran-ı Kerim 283. sayfa sında bulunan,İsra süresinin 25 nolu ayeti
" Rabbiniz sizin kalplerinizdekini çok iyi bilir. Eğer siz iyi olursanız, şunu bilin ki Allah, kötülükten yüz çevirerek tevbeye yönelenleri son derece bağışlayıcıdır. "

Kuran-ı Kerim 285. sayfa sında bulunan,İsra süresinin 47 nolu ayeti
" Biz, onların seni dinlerken ne maksatla dinlediklerini, kendi aralarında fısıldaşırlarken de o zalimlerin: «Siz, büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz!» dediklerini çok iyi biliriz. "

Kuran-ı Kerim 286. sayfa sında bulunan,İsra süresinin 54 nolu ayeti
" Rabbiniz, sizi en iyi bilendir. Dilerse size merhamet eder; dilerse sizi cezalandırır. Biz, seni onların üstüne bir vekil olarak göndermedik. "

Kuran-ı Kerim 286. sayfa sında bulunan,İsra süresinin 55 nolu ayeti
" Rabbin, göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir. Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık; Davud'a da Zebur'u verdik. "

Kuran-ı Kerim 289. sayfa sında bulunan,İsra süresinin 84 nolu ayeti
" De ki: Herkes, kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar. Bu durumda kimin doğru bir yol tuttuğunu Rabbiniz en iyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 290. sayfa sında bulunan,İsra süresinin 96 nolu ayeti
" De ki: Benimle sizin aranızda gerçek şahit olarak Allah kâfidir. Zira O, kullarını hakikaten bilip görmektedir. "

Kuran-ı Kerim 294. sayfa sında bulunan,Kehf süresinin 19 nolu ayeti
" Böylece biz, aralarında birbirlerine sormaları için onları uyandırdık: İçlerinden biri: «Ne kadar kaldınız?» dedi. (Kimi) «Bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık» dediler; (kimi de) şöyle dediler: «Rabbiniz, kaldığınız müddeti daha iyi bilir. Şimdi siz, içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de, baksın, (şehrin) hangi yiyeceği daha temiz ise size ondan erzak getirsin; ayrıca, nâzik davransın (gizli hareket etsin) ve sakın sizi kimseye sezdirmesin.» "

Kuran-ı Kerim 295. sayfa sında bulunan,Kehf süresinin 21 nolu ayeti
" Böylece (insanları) onlardan haberdar ettik ki, Allah'ın vâdinin hak olduğunu, kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Hani onlar aralarında Ashâb-ı Kehf'in durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki: «Üzerlerine bir bina yapın. Rableri onları daha iyi bilir.» Onların durumuna vâkıf olanlar ise: «Bizler, kesinlikle onların yanıbaşlarına bir mescit yapacağız» dediler. "

Kuran-ı Kerim 295. sayfa sında bulunan,Kehf süresinin 22 nolu ayeti
" (İnsanların kimi:) «Onlar üç kişidir; dördüncüleri de köpekleridir» diyecekler; yine: «Beş kişidir; altıncıları köpekleridir» diyecekler. (Bunlar) bilinmeyen hakkında tahmin yürütmektir. (Kimileri de:) «Onlar yedi kişidir; sekizincisi köpekleridir» derler. De ki: Onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Öyle ise Ashâb-ı Kehf hakkında, delillerin açık olması haricinde bir münakaşaya girişme ve onlar hakkında (ileri geri konuşan) kimselerin hiçbirinden malumat isteme. "

Kuran-ı Kerim 295. sayfa sında bulunan,Kehf süresinin 26 nolu ayeti
" De ki: Ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli bilgisi O'na aittir. O'nun görmesi de, işitmesi de şâyanı hayrettir. Onların (göklerde ve yerde olanların), O'ndan başka bir yöneticisi yoktur. O, kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. "

Kuran-ı Kerim 309. sayfa sında bulunan,Meryem süresinin 70 nolu ayeti
" Sonra, orayı boylamaya daha çok müstahak olanları elbette biz daha iyi biliriz. "

Kuran-ı Kerim 311. sayfa sında bulunan,Taha süresinin 7 nolu ayeti
" Eğer sen, sözü açıktan söylersen, bilesin ki O, gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. "

Kuran-ı Kerim 314. sayfa sında bulunan,Taha süresinin 52 nolu ayeti
" Musa: Onlar hakkındaki bilgi, Rabbimin yanında bir kitapta bulunur. Rabbim, ne yanılır ne de unutur, dedi. "

Kuran-ı Kerim 318. sayfa sında bulunan,Taha süresinin 104 nolu ayeti
" Aralarında konuştukları konuyu biz daha iyi biliriz. Onların en olgun ve akıllı olanı o zaman: «Bir günden fazla kalmadınız» der. "

Kuran-ı Kerim 318. sayfa sında bulunan,Taha süresinin 110 nolu ayeti
" O, insanların geleceklerini de geçmişlerini de bilir. Onların ilmi ise bunu kapsayamaz. "

Kuran-ı Kerim 321. sayfa sında bulunan,Enbiya süresinin 4 nolu ayeti
" (Peygamber) dedi ki: Rabbim, yerde ve gökte (söylenmiş) her sözü bilir. O, hakkıyla işiten ve bilendir. "

Kuran-ı Kerim 323. sayfa sında bulunan,Enbiya süresinin 28 nolu ayeti
" Allah, onların önlerindekini de, arkalarındakini de (yaptıklarını da, yapacaklarını da) bilir. Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler. Onlar, Allah korkusundan titrerler! "

Kuran-ı Kerim 327. sayfa sında bulunan,Enbiya süresinin 81 nolu ayeti
" Süleyman'ın emrine de kasırga (gibi esen) rüzgârı verdik; onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere doğru eserdi. Biz herşeyi biliriz. "

Kuran-ı Kerim 330. sayfa sında bulunan,Enbiya süresinin 110 nolu ayeti
" Şüphesiz Allah sözün açığını da bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. "

Kuran-ı Kerim 333. sayfa sında bulunan,Hac süresinin 17 nolu ayeti
" Mümin olanlar, yahudi olanlar, sâbiîler, hıristiyanlar, mecûsîler ve müşrik olanlara gelince, muhakkak ki Allah, bunlar arasında kıyamet gününde (ayrı ayrı) hükmünü verir. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilendir. "

Kuran-ı Kerim 337. sayfa sında bulunan,Hac süresinin 52 nolu ayeti
" (Ey Muhammed!) Biz, senden önce hiçbir resûl ve nebî göndermedik ki, o, bir temennide bulunduğunda, şeytan onun dileğine ille de (beşerî arzular) katmaya kalkışmasın. Ne var ki Allah, şeytanın katacağı şeyi iptal eder. Sonra Allah, kendi âyetlerini (lafız ve mana bakımından) sağlam olarak yerleştirir. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 338. sayfa sında bulunan,Hac süresinin 59 nolu ayeti
" Allah onları, herhalde memnun kalacakları bir girilecek yere sokacaktır. Allah, kesinlikle tam bir bilgi sahibidir, halîmdir. "

Kuran-ı Kerim 339. sayfa sında bulunan,Hac süresinin 68 nolu ayeti
" Eğer seninle münakaşa ve mücâdeleye girişirlerse: «Allah yaptığınızı çok iyi bilmektedir» de. "

Kuran-ı Kerim 339. sayfa sında bulunan,Hac süresinin 70 nolu ayeti
" Bilmez misin ki, Allah, yerde ve gökte ne varsa bilir? Bu, bir kitapta (levh-i mahfuzda) mevcuttur. Bu (eşya ve olayların bilgisine sahip olmak), Allah için çok kolaydır. "

Kuran-ı Kerim 339. sayfa sında bulunan,Hac süresinin 72 nolu ayeti
" Âyetlerimiz açık açık kendilerine okunduğunda, kâfirlerin suratlarında hoşnutsuzluk sezersin. Onlar, kendilerine âyetlerimizi okuyanların neredeyse üzerlerine saldırırlar. De ki: Size bundan (bu öfke ve huzursuzluğunuzdan) daha kötüsünü bildireyim mi? Cehennem! Allah, onu kâfirlere (ceza olarak) bildirdi. O, ne kötü sondur! "

Kuran-ı Kerim 340. sayfa sında bulunan,Hac süresinin 76 nolu ayeti
" Onların önlerindekini de, arkalarındakini de (yaptıklarını da, yapacaklarını da) bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. "

Kuran-ı Kerim 342. sayfa sında bulunan,Mü'minum süresinin 27 nolu ayeti
" Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: Gözlerimizin önünde (muhafazamız altında) ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çift ile, daha önce kendisi aleyhinde hüküm verilmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Zulmetmiş olanlar konusunda bana hiç yalvarma! Zira onlar kesinlikle boğulacaklardır. "

Kuran-ı Kerim 344. sayfa sında bulunan,Mü'minum süresinin 51 nolu ayeti
" «Ey Peygamberler! Temiz olan şeylerden yeyin; güzel işler yapın. Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyle bilmekteyim.» "

Kuran-ı Kerim 347. sayfa sında bulunan,Mü'minum süresinin 92 nolu ayeti
" Allah, gaybı da şehâdeti de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir. "

Kuran-ı Kerim 347. sayfa sında bulunan,Mü'minum süresinin 98 nolu ayeti
" Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım, Rabbim! "

Kuran-ı Kerim 348. sayfa sında bulunan,Mü'minum süresinin 114 nolu ayeti
" Buyurur: Sadece az bir süre kaldınız; keşke siz (bunu) bilmiş olsaydınız! "

Kuran-ı Kerim 350. sayfa sında bulunan,Nur süresinin 18 nolu ayeti
" Ve Allah âyetleri size açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 350. sayfa sında bulunan,Nur süresinin 19 nolu ayeti
" İnananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. "

Kuran-ı Kerim 351. sayfa sında bulunan,Nur süresinin 21 nolu ayeti
" Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse, muhakkak ki o, edepsizliği (yüzkızartıcı suçları) ve kötülüğü emreder. Eğer üstünüzde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah işitir ve bilir. "

Kuran-ı Kerim 352. sayfa sında bulunan,Nur süresinin 28 nolu ayeti
" Orada hiçbir kimse bulamadınızsa, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size, «Geri dönün!» denilirse, hemen dönün. Çünkü bu, sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah, yaptığınızı bilir. "

Kuran-ı Kerim 352. sayfa sında bulunan,Nur süresinin 29 nolu ayeti
" İçinde kendinize ait eşyanın bulunduğu oturulmayan evlere girmenizde herhangi bir sakınca yoktur. Allah, sizin açığa vurduklarınızı da, gizlediklerinizi de bilir. "

Kuran-ı Kerim 353. sayfa sında bulunan,Nur süresinin 32 nolu ayeti
" Aranızdaki bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah, (lütfu) geniş olan ve (her şeyi) bilendir. "

Kuran-ı Kerim 353. sayfa sında bulunan,Nur süresinin 35 nolu ayeti
" Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O'nun nûrunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese dahi ışık verir. (Bu,) nûr üstüne nûrdur. Allah dilediği kimseyi nûruna eriştirir. Allah insanlara (işte böyle) temsiller getirir. Allah her şeyi bilir. "

Kuran-ı Kerim 354. sayfa sında bulunan,Nur süresinin 41 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmez misin? Her biri kendi duasını ve tesbihini (öğrenmiş) bilmiştir. Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyle bilir. "

Kuran-ı Kerim 356. sayfa sında bulunan,Nur süresinin 58 nolu ayeti
" Ey müminler! Ellerinizin altında bulunan (köle ve cariyeleriniz) ve içinizden henüz ergenlik çağına girmemiş olanlar, sabah namazından önce, öğleyin soyunduğunuz vakit ve yatsı namazından sonra (yanınıza gireceklerinde) sizden üç defa izin istesinler. Bunlar, mahrem (kapanmamış) halde bulunabileceğiniz üç vakittir. Bu vakitlerin dışında ne sizin için ne de onlar için bir mahzur yoktur. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. İşte Allah âyetleri size böyle açıklar. Allah, (her şeyi) bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 357. sayfa sında bulunan,Nur süresinin 60 nolu ayeti
" Bir nikâh ümidi beslemeyen, çocuktan kesilmiş yaşlı kadınların, zinetleri (yabancı erkeklere) teşhir etmeksizin (bazı) elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir vebal yoktur. İffetli davranmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah işitendir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 358. sayfa sında bulunan,Nur süresinin 63 nolu ayeti
" (Ey müminler!) Peygamber'i, kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın. İçinizden, birini siper edinerek sıvışıp gidenleri muhakkak ki Allah bilmektedir. Bu sebeple, onun emrine aykırı davrananlar, başlarına bir belâ gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. "

Kuran-ı Kerim 358. sayfa sında bulunan,Nur süresinin 64 nolu ayeti
" Bilmiş olun ki, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. O, sizin ne yolda olduğunuzu iyi bilir. İnsanlar O'nun huzuruna döndürüldükleri gün yapmış olduklarını onlara hemen bildirir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. "

Kuran-ı Kerim 359. sayfa sında bulunan,Furkan süresinin 6 nolu ayeti
" (Resûlüm!) De ki: Onu göklerde ve yerdeki gizlilikleri bilen Allah indirdi. Şüphesiz O, çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 364. sayfa sında bulunan,Furkan süresinin 58 nolu ayeti
" Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. O'nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarını O'nun bilmesi yeter. "

Kuran-ı Kerim 374. sayfa sında bulunan,Şuara süresinin 188 nolu ayeti
" Şuayb: Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir, dedi. "

Kuran-ı Kerim 375. sayfa sında bulunan,Şuara süresinin 220 nolu ayeti
" Çünkü her şeyi işiten, her şeyi bilen O'dur. "

Kuran-ı Kerim 376. sayfa sında bulunan,Neml süresinin 6 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Şüphesiz ki bu Kur'an, hikmet sahibi ve her şeyi bilen Allah tarafından sana verilmektedir. "

Kuran-ı Kerim 378. sayfa sında bulunan,Neml süresinin 25 nolu ayeti
" (Şeytan böyle yapmış ki) göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler. "

+ Dikkat.Secde ayetdir.Tilavet secdesi hakkında bilgi için tıklayınız.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde bulunan İlmihal 1. cildinde tilâvet secdesinin yapılışı aşağıdaki gibi tarif edilmiştir.
  • Başta, tilâvet secdesi yapacak kişinin abdestli,üstünün başının temiz ve avret yerlerinin de örtülü olması şarttır.
  • Tilâvet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür
  • Eller kaldırılmaksızın "Allâhüekber" diyerek secdeye varılır.
  • Üç kere "Sübhâne rabbiye'l-a‘lâ" denildikten sonra yine Allâhüekber diyerek kalkılır.
  • Bu secdede aslolan, yüzün yere konulması, yani secde edilmesidir.
  • Secdenin oturduğu yerden değil de, ayaktan yere inilerek yapılması,secde yapıp oturmak yerine ayağa kalkılması müstehaptır.
  • Secdeden kalkarken "gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" denilmesi müstehaptır.

Kuran-ı Kerim 382. sayfa sında bulunan,Neml süresinin 65 nolu ayeti
" De ki: Göklerde ve yerde, Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Ve onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. "

Kuran-ı Kerim 382. sayfa sında bulunan,Neml süresinin 74 nolu ayeti
" Rabbin elbette onların kalplerinin gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir. "

Kuran-ı Kerim 383. sayfa sında bulunan,Neml süresinin 78 nolu ayeti
" Rabbin şüphesiz, onlar arasında hükmünü verecektir. O, mutlak galiptir, her şeyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 389. sayfa sında bulunan,Kasas süresinin 37 nolu ayeti
" Musa şöyle dedi: Rabbim, kendi katından kimin hidayet (hakka rehberlik) getirdiğini ve hayırlı âkıbetin kime nasip olacağını en iyi bilendir. Muhakkak ki, zalimler iflâh olmazlar. "

Kuran-ı Kerim 391. sayfa sında bulunan,Kasas süresinin 56 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin; bilakis, Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi O bilir. "

Kuran-ı Kerim 392. sayfa sında bulunan,Kasas süresinin 69 nolu ayeti
" Rabbin, onların, sînelerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir. "

Kuran-ı Kerim 395. sayfa sında bulunan,Kasas süresinin 85 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Kur'an'ı (okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı) sana farz kılan Allah, elbette seni (yine) dönülecek yere döndürecektir. De ki: Rabbim, kimin hidayeti getirdiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu en iyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 395. sayfa sında bulunan,Ankebut süresinin 5 nolu ayeti
" Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbet gelecektir. O, her şeyi işiten ve bilendir. "

Kuran-ı Kerim 396. sayfa sında bulunan,Ankebut süresinin 10 nolu ayeti
" İnsanlardan kimi vardır ki: «Allah'a inandık» der; fakat Allah uğrunda eziyete uğratıldığı zaman, insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Halbuki Rabbinden bir nusret gelecek olsa, mutlaka, «Doğrusu biz de sizinle beraberdik» derler. İyi de, Allah, herkesin kalbindekileri en iyi bilen değil midir? "

Kuran-ı Kerim 396. sayfa sında bulunan,Ankebut süresinin 11 nolu ayeti
" Allah, elbette (O'na gönülden) iman edenleri de bilir, iki yüzlüleri de bilir (ortaya çıkaracaktır). "

Kuran-ı Kerim 400. sayfa sında bulunan,Ankebut süresinin 42 nolu ayeti
" Allah, onların kendisini bırakıp da hangi şeye yalvardıklarını şüphesiz bilir. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 400. sayfa sında bulunan,Ankebut süresinin 45 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Sana vahyedilen Kitab'ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. "

Kuran-ı Kerim 401. sayfa sında bulunan,Ankebut süresinin 52 nolu ayeti
" De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Bâtıla inanıp Allah'ı inkâr edenler (var ya), işte ziyana uğrayacaklar onlardır. "

Kuran-ı Kerim 402. sayfa sında bulunan,Ankebut süresinin 60 nolu ayeti
" Nice canlı var ki, rızkını (yanında) taşımıyor. Onlara da size de rızık veren Allah'tır. O, her şeyi işitir ve bilir. "

Kuran-ı Kerim 402. sayfa sında bulunan,Ankebut süresinin 62 nolu ayeti
" Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir, dilediğine de kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. "

Kuran-ı Kerim 409. sayfa sında bulunan,Rum süresinin 54 nolu ayeti
" Sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve ihtiyarlık veren, Allah'tır. O, dilediğini yaratır. O, hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 412. sayfa sında bulunan,Lokman süresinin 23 nolu ayeti
" (Resûlüm!) İnkâr edenin inkârı seni üzmesin. Onların dönüşü ancak bizedir. İşte o zaman yaptıklarını kendilerine haber veririz. Allah kalplerde olanı şüphesiz çok iyi bilir. "

Kuran-ı Kerim 412. sayfa sında bulunan,Lokman süresinin 28 nolu ayeti
" (İnsanlar!) Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz, ancak tek bir kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Unutulmasın ki, Allah her şeyi bilen ve görendir. "

Kuran-ı Kerim 413. sayfa sında bulunan,Lokman süresinin 34 nolu ayeti
" Kıyamet vakti hakkındaki bilgi, ancak Allah'ın katındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. "

Kuran-ı Kerim 414. sayfa sında bulunan,Secde süresinin 6 nolu ayeti
" İşte, görülmeyeni de görüleni de bilen, mutlak galip ve merhamet sahibi O'dur. "

Kuran-ı Kerim 417. sayfa sında bulunan,Ahzap süresinin 1 nolu ayeti
" Ey Peygamber! Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Elbette Allah her şeyi bilmekte ve yerli yerince yapmaktadır. "

Kuran-ı Kerim 419. sayfa sında bulunan,Ahzap süresinin 18 nolu ayeti
" Allah, içinizden (savaştan) alıkoyanları ve yandaşlarına: «Bize katılın» diyenleri gerçekten biliyor. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. "

Kuran-ı Kerim 421. sayfa sında bulunan,Ahzap süresinin 34 nolu ayeti
" Evlerinizde okunan Allah'ın âyetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah, her şeyin iç yüzünü bilendir ve her şeyden haberi olandır. "

Kuran-ı Kerim 422. sayfa sında bulunan,Ahzap süresinin 40 nolu ayeti
" Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. "

Kuran-ı Kerim 423. sayfa sında bulunan,Ahzap süresinin 50 nolu ayeti
" Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin hanımlarını, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği ve elinin altında bulunan cariyeleri, amcanın, halanın, dayının ve teyzenin seninle beraber göç eden kızlarını sana helâl kıldık. Bir de Peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde, kendisini peygambere hibe eden mümin kadını, diğer müminlere değil, sırf sana mahsus olmak üzere (helâl kıldık). Kuşkusuz biz, hanımları ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz. (Bu hususta ne yapmaları lâzım geldiğini onlara açıkladık) ki, sana bir zorluk olmasın. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. "

Kuran-ı Kerim 424. sayfa sında bulunan,Ahzap süresinin 51 nolu ayeti
" Onlardan dilediğini geriye bırakır, dilediğini de yanına alırsın. Bıraktığın hanımlarından arzu ettiğini tekrar yanına almanda, senin üzerine bir günah yoktur. Böyle yapman onların mutlu olmalarına, üzülmemelerine ve hepsinin, senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah, kalplerinizde olanı bilir. Allah hakkıyle bilendir, halîmdir. "

Kuran-ı Kerim 424. sayfa sında bulunan,Ahzap süresinin 54 nolu ayeti
" Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de şüphe yok ki Allah, her şeyi gayet iyi bilmektedir. "

Kuran-ı Kerim 426. sayfa sında bulunan,Ahzap süresinin 63 nolu ayeti
" İnsanlar sana kıyametin zamanını soruyorlar. De ki: Onun bilgisi Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de zamanı yakındır. "

Kuran-ı Kerim 427. sayfa sında bulunan,Sebe süresinin 2 nolu ayeti
" Yerin içine gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni, oraya çıkanı bilir. O, esirgeyendir, bağışlayandır. "

Kuran-ı Kerim 430. sayfa sında bulunan,Sebe süresinin 26 nolu ayeti
" De ki: Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak, sonra aramızda hak ile hükmedecektir. O, en âdil hüküm veren, (her şeyi) hakkıyla bilendir. "

Kuran-ı Kerim 432. sayfa sında bulunan,Sebe süresinin 48 nolu ayeti
" De ki: Kuşkusuz, Rabbim gerçeği ortaya koyar. Çünkü O, gaybı çok iyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 434. sayfa sında bulunan,Fatır süresinin 8 nolu ayeti
" Kötü işi kendisine güzel gösterilip de onu güzel gören kimse (kötülüğü hiç istemeyen kimseye benzer) mi? Allah dilediğini sapıklığa yöneltir, dilediğini doğru yola iletir. O halde onlar için üzülerek kendini helak etme. Allah onların ne yaptıklarını biliyor. "

Kuran-ı Kerim 434. sayfa sında bulunan,Fatır süresinin 11 nolu ayeti
" Allah sizi (önce) topraktan, sonra meniden yarattı. Sonra sizi çiftler (erkek-dişi) kıldı. O'nun bilgisi olmadan hiç bir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Şüphesiz bunlar, Allah'a kolaydır. "

Kuran-ı Kerim 437. sayfa sında bulunan,Fatır süresinin 38 nolu ayeti
" Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. O, kalplerin içinde ne varsa onu da hakkıyla bilendir. "

Kuran-ı Kerim 438. sayfa sında bulunan,Fatır süresinin 44 nolu ayeti
" Bunlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Halbuki onlar, bunlardan daha güçlü idiler. Ne göklerde ne de yerde Allah'ı âciz bırakacak bir güç vardır. O, bilendir, güçlüdür. "

Kuran-ı Kerim 440. sayfa sında bulunan,Yasin süresinin 16 nolu ayeti
" (Elçiler) dediler ki: Rabbimiz biliyor; biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. "

Kuran-ı Kerim 444. sayfa sında bulunan,Yasin süresinin 76 nolu ayeti
" (Resûlüm!) O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Kuşkusuz biz, onların gizlemekte olduklarını da, açığa vurduklarını da biliyoruz. "

Kuran-ı Kerim 444. sayfa sında bulunan,Yasin süresinin 79 nolu ayeti
" De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. "

Kuran-ı Kerim 444. sayfa sında bulunan,Yasin süresinin 81 nolu ayeti
" Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet! Elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. "

Kuran-ı Kerim 458. sayfa sında bulunan,Zümer süresinin 7 nolu ayeti
" Eğer inkâr ederseniz, şüphesiz Allah, size muhtaç değildir. Bununla beraber O, kullarının küfrüne razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizden bunu kabul eder. Hiçbir günahkâr diğerinin günahını çekmez. Nihayet hepinizin dönüp gidişi, Rabbinizedir. Yaptıklarınızı O size haber verir. Çünkü O, kalplerde olan herşeyi hakkıyla bilendir. "

Kuran-ı Kerim 462. sayfa sında bulunan,Zümer süresinin 46 nolu ayeti
" De ki: Ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de aşikârı da bilen Allah! Kullarının arasında, ayrılığa düştükleri şeyin hükmünü ancak sen vereceksin. "

Kuran-ı Kerim 465. sayfa sında bulunan,Zümer süresinin 70 nolu ayeti
" Herkes ne yaptıysa, karşılığı tastamam verilir. Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 466. sayfa sında bulunan,Mü'min süresinin 2,3 nolu ayeti
" Bu Kitap mutlak galip, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi Allah tarafından indirilmiştir. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur, dönüş ancak O'nadır. "

Kuran-ı Kerim 468. sayfa sında bulunan,Mü'min süresinin 19 nolu ayeti
" Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. "

Kuran-ı Kerim 479. sayfa sında bulunan,Fussilet süresinin 36 nolu ayeti
" Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işiten, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 481. sayfa sında bulunan,Fussilet süresinin 47 nolu ayeti
" Kıyamet gününün bilgisi, O'na havale edilir. O'nun bilgisi dışında hiçbir meyve (çekirdeği) kabuğunu yarıp çıkamaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Allah onlara: Ortaklarım nerede! diye seslendiği gün: Buna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arzederiz, derler. "

Kuran-ı Kerim 483. sayfa sında bulunan,Şura süresinin 12 nolu ayeti
" Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğine rızkı bol verir, dilediğinden de kısar. O, her şeyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 485. sayfa sında bulunan,Şura süresinin 24 nolu ayeti
" Yoksa onlar, (senin için) Allah'a karşı yalan uydurdu mu derler? Allah dilerse senin kalbini de mühürler. Ve Allah bâtılı yok eder; sözleriyle hakkı ortaya koyar. Şüphesiz O, kalplerde olanları bilendir. "

Kuran-ı Kerim 485. sayfa sında bulunan,Şura süresinin 25 nolu ayeti
" O, kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. "

Kuran-ı Kerim 487. sayfa sında bulunan,Şura süresinin 50 nolu ayeti
" Yahut onları, hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır kılar. O, her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir. "

Kuran-ı Kerim 488. sayfa sında bulunan,Zuhruf süresinin 9 nolu ayeti
" Andolsun ki, onlara gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorsan; «Onları şüphesiz güçlü olan, her şeyi bilen Allah yarattı» derler. "

Kuran-ı Kerim 494. sayfa sında bulunan,Zuhruf süresinin 84 nolu ayeti
" Gökteki İlâh da, yerdeki İlâh da O'dur. O, hakîmdir, her şeyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 494. sayfa sında bulunan,Zuhruf süresinin 85 nolu ayeti
" Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin mülkü kendisine ait olan Allah ne yücedir! Kıyamet saatini bilmek de O'na mahsustur. Siz O'na döndürüleceksiniz. "

Kuran-ı Kerim 495. sayfa sında bulunan,Duhan süresinin 4,5,6 nolu ayeti
" Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Çünkü biz, Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 502. sayfa sında bulunan,Ahkaf süresinin 8 nolu ayeti
" Yoksa «Onu uydurdu» mu diyorlar? De ki: Eğer ben onu uydurmuşsam, Allah tarafından bana gelecek şeyi savmaya gücünüz yetmez. O, sizin Kur'an hakkında yaptığınız taşkınlıkları çok daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak O yeter. O, bağışlayan, esirgeyendir. "

Kuran-ı Kerim 504. sayfa sında bulunan,Ahkaf süresinin 23 nolu ayeti
" Hûd da! Bilgi ancak Allah'ın katındadır. Ben size, bana gönderilen şeyi duyuruyorum. Fakat sizin cahil bir kavim olduğunuzu görüyorum, dedi. "

Kuran-ı Kerim 507. sayfa sında bulunan,Muhammed süresinin 19 nolu ayeti
" Bil ki, Allah'tan başka ilâh yoktur. (Habibim!) Hem kendinin hem de mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarının bağışlanmasını dile! Allah, gezip dolaştığınız yeri de duracağınız yeri de bilir. "

Kuran-ı Kerim 508. sayfa sında bulunan,Muhammed süresinin 26 nolu ayeti
" Bunun sebebi; onların, Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara: Bazı hususlarda size itaat edeceğiz, demeleridir. Oysa Allah, onların gizlediklerini biliyor. "

Kuran-ı Kerim 510. sayfa sında bulunan,Fetih süresinin 4 nolu ayeti
" İmanlarını bir kat daha arttırsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, her şeyi hikmetle yapandır. "

Kuran-ı Kerim 512. sayfa sında bulunan,Fetih süresinin 18 nolu ayeti
" Andolsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah, o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir. "

Kuran-ı Kerim 512. sayfa sında bulunan,Fetih süresinin 21 nolu ayeti
" Henüz elde edemediğiniz başka ganimetler de vardır ki, onlar Allah'ın bilgi ve kudreti dahilindedir. Allah, her şeye kadirdir. "

Kuran-ı Kerim 513. sayfa sında bulunan,Fetih süresinin 26 nolu ayeti
" O zaman inkâr edenler, kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükûnet ve güvenini indirdi, onların takvâ sözünü tutmalarını sağladı. Zaten onlar buna lâyık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 513. sayfa sında bulunan,Fetih süresinin 27 nolu ayeti
" Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi. "

Kuran-ı Kerim 514. sayfa sında bulunan,Hucurat süresinin 1 nolu ayeti
" Ey iman edenler! Allah'ın ve Resûlünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 516. sayfa sında bulunan,Hucurat süresinin 13 nolu ayeti
" Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır. "

Kuran-ı Kerim 516. sayfa sında bulunan,Hucurat süresinin 16 nolu ayeti
" De ki: Siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde olanları da bilir, yerde olanları da. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. "

Kuran-ı Kerim 516. sayfa sında bulunan,Hucurat süresinin 18 nolu ayeti
" Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gizliliklerini bilir. Allah yaptıklarınızı görendir. "

Kuran-ı Kerim 517. sayfa sında bulunan,Kaf süresinin 4 nolu ayeti
" Biz, toprağın onlardan neleri eksilttiğini kesinlikle bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır. "

Kuran-ı Kerim 518. sayfa sında bulunan,Kaf süresinin 16 nolu ayeti
" Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız. "

Kuran-ı Kerim 519. sayfa sında bulunan,Kaf süresinin 45 nolu ayeti
" Biz onların dediklerini çok iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Tehdidimden korkanlara Kur'an'la öğüt ver. "

Kuran-ı Kerim 520. sayfa sında bulunan,Zariyat süresinin 30 nolu ayeti
" Onlar: «Bu böyledir. Rabbin söylemiştir. O, hikmet sahibidir, bilendir» dediler. "

Kuran-ı Kerim 526. sayfa sında bulunan,Necm süresinin 30 nolu ayeti
" İşte onların erişebilecekleri bilgi budur. Şüphesiz ki senin Rabbin, evet O, yolundan sapanı daha iyi bilir; O, hidayette olanı da çok iyi bilir. "

Kuran-ı Kerim 526. sayfa sında bulunan,Necm süresinin 32 nolu ayeti
" Ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bil ki Rabbin, affı bol olandır. O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada (bile), sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir. "

Kuran-ı Kerim 536. sayfa sında bulunan,Hadid süresinin 3 nolu ayeti
" O ilktir, sondur, zâhirdir, bâtındır. O, her şeyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 537. sayfa sında bulunan,Hadid süresinin 4 nolu ayeti
" O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'ın üzerine istivâ edendir. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür. "

Kuran-ı Kerim 537. sayfa sında bulunan,Hadid süresinin 6 nolu ayeti
" Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O, kalplerde olanı bilir. "

Kuran-ı Kerim 541. sayfa sında bulunan,Mücadele süresinin 1 nolu ayeti
" Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikâyette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah, sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 542. sayfa sında bulunan,Mücadele süresinin 7 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O'dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O'dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka O, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah, her şeyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 547. sayfa sında bulunan,Haşr süresinin 22 nolu ayeti
" O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır. "

Kuran-ı Kerim 548. sayfa sında bulunan,Mümtehine süresinin 1 nolu ayeti
" Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara sevgi göstererek, gizli muhabbet besleyerek onları dost edinmeyin. Oysa onlar, size gelen gerçeği inkâr etmişlerdir. Rabbiniz Allah'a inandığınızdan dolayı Peygamber'i de sizi de yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben, sizin saklı tuttuğunuzu da, açığa vurduğunuzu da en iyi bilenim. Sizden kim bunu yaparsa (onları dost edinirse) doğru yoldan sapmış olur. "

Kuran-ı Kerim 549. sayfa sında bulunan,Mümtehine süresinin 10 nolu ayeti
" Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldiği zaman, onları, imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz de onların inanmış kadınlar olduklarını öğrenirseniz onları kâfirlere geri göndermeyin. Bunlar onlara helâl değildir. Onlar da bunlara helâl olmazlar. Onların (kocalarının) sarfettiklerini (mehirleri) geri verin. Mehirlerini kendilerine verdiğiniz zaman onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Kâfir kadınları nikâhınızda tutmayın, sarfettiğinizi isteyin. Onlar da sarfettiklerini istesinler. Allah'ın hükmü budur. Aranızda O hükmeder. Allah bilendir, hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 552. sayfa sında bulunan,Cuma süresinin 7 nolu ayeti
" Ama onlar, önceden yaptıklarından dolayı ölümü asla temenni etmezler. Allah, zalimleri çok iyi bilir. "

Kuran-ı Kerim 552. sayfa sında bulunan,Cuma süresinin 8 nolu ayeti
" De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir. "

Kuran-ı Kerim 553. sayfa sında bulunan,Münafikun süresinin 1 nolu ayeti
" Münafıklar sana geldiklerinde: Şahitlik ederiz ki sen Allah'ın Peygamberisin, derler. Allah da bilir ki sen elbette, O'nun Peygamberisin. Allah, münafıkların kesinlikle yalancı olduklarını bilmektedir. "

Kuran-ı Kerim 555. sayfa sında bulunan,Teğabün süresinin 4 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilir. Allah kalplerde olanı bilendir. "

Kuran-ı Kerim 556. sayfa sında bulunan,Teğabün süresinin 11 nolu ayeti
" Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah'a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya götürür. Allah her şeyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 556. sayfa sında bulunan,Teğabün süresinin 18 nolu ayeti
" Görülmeyeni ve görüleni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 559. sayfa sında bulunan,Tahrim süresinin 2 nolu ayeti
" Allah, (gerektiğinde) yeminlerinizi bozmanızı size meşru kılmıştır. Sizin yardımcınız Allah'tır. O, bilendir, hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 562. sayfa sında bulunan,Mülk süresinin 13 nolu ayeti
" Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. "

Kuran-ı Kerim 562. sayfa sında bulunan,Mülk süresinin 14 nolu ayeti
" Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. "

Kuran-ı Kerim 562. sayfa sında bulunan,Mülk süresinin 26 nolu ayeti
" De ki: O bilgi, ancak Allah'a mahsustur. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. "

Kuran-ı Kerim 563. sayfa sında bulunan,Kalem süresinin 7 nolu ayeti
" Doğrusu Rabbin, kendi yolundan sapan kişiyi en iyi bilendir, hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. "

Kuran-ı Kerim 567. sayfa sında bulunan,Hakka süresinin 49 nolu ayeti
" İçinizde (onu) yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz. "

Kuran-ı Kerim 572. sayfa sında bulunan,Cin süresinin 26 nolu ayeti
" O bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarına kimseyi muttali kılmaz; "

Kuran-ı Kerim 574. sayfa sında bulunan,Müzzemmil süresinin 20 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, (bazen) yarısını, (bazen de) üçte birini yatmadan (ibadetle) geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğun da (böyle yaptığını) Rabbin elbette biliyor. Gece ve gündüzü (içinde olup bitenleri iyiden iyiye) ölçüp biçen ancak Allah'tır. O sizin, bunu sayamayacağınızı bildiği için, sizi bağışladı. Artık, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki, içinizde hastalar bulunacak, bir kısmınız Allah'ın lütfundan (rızık) aramak üzere yeryüzünde yol tepecekler, diğer bir kısmınız da Allah yolunda çarpışacaklardır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekâtı verin, Allah'a gönül hoşluğuyla ödünç verin. Kendiniz için önden (dünyada iken) ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz; hem de daha üstün ve mükâfatça daha büyük olmak üzere. Allah'tan mağfiret dileyin, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. "

Kuran-ı Kerim 575. sayfa sında bulunan,Müddesir süresinin 31 nolu ayeti
" Biz cehennemin işlerine bakmakla ancak melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkârcılar için sadece bir imtihan (vesilesi) yaptık ki, böylelikle, kendilerine kitap verilenler iyiden iyiye öğrensin, iman edenlerin imanını arttırsın; hem kendilerine kitap verilenler hem müminler şüpheye düşmesinler, kalplerinde hastalık bulunanlar ve kâfirler de: «Allah bu misalle ne demek istemiştir ki?» desinler. İşte Allah böylece, dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini doğru yola eriştirir. Rabbinin ordularını, kendisinden başkası bilmez. Bu ise, insanlık için ancak bir öğüttür. "

Kuran-ı Kerim 579. sayfa sında bulunan,İnsan süresinin 30 nolu ayeti
" Sizler ancak Rabbinizin dilemesi (izin vermesi) sayesinde (bir şeyi) dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 586. sayfa sında bulunan,Tekvir süresinin 24 nolu ayeti
" O, gaybın bilgilerini (sizden) esirgemez. "

Kuran-ı Kerim 586. sayfa sında bulunan,İnfitar süresinin 9,10,11,12 nolu ayeti
" Hayır! Bütün bunlara rağmen siz yine de dini yalanlıyorsunuz. Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır; onlar, yapmakta olduklarınızı bilir. "

Kuran-ı Kerim 589. sayfa sında bulunan,İnşikak süresinin 23 nolu ayeti
" Halbuki Allah onların gizlediği şeyleri çok iyi bilir. "

Kuran-ı Kerim 591. sayfa sında bulunan,Ala süresinin 6,7 nolu ayeti
" Sana (Kur'an'ı) okutacağız; artık Allah'ın dilediği hariç, sen hiç unutmayacaksın. Şüphesiz Allah, açığı ve gizleneni bilir. "

Kuran-ı Kerim 597. sayfa sında bulunan,Alak süresinin 3,4,5 nolu ayeti
" Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 599. sayfa sında bulunan,Zilzal süresinin 1,2,3,4,5 nolu ayeti
" Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan «Ne oluyor buna!» dediği vakit, işte o gün (yer) Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır. "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Diyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.