Kuran-ı Kerim'de İçinde kelimesi bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de İçinde kelimesi bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 4. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 17 nolu ayeti
" Onların (münafıkların) durumu, (karanlık gecede) bir ateş yakan kimse misalidir. O ateş yanıp da etrafını aydınlattığı anda Allah, hemen onların aydınlığını giderir ve onları karanlıklar içinde bırakır; (artık hiçbir şeyi) görmezler. "

Kuran-ı Kerim 4. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 19 nolu ayeti
" Yahut (onların durumu), gökten sağanak halinde boşanan, içinde yoğun karanlıklar, gürültü ve şimşek bulunan yağmur(a tutulmuş kimselerin durumu) gibidir. O münafıklar yıldırımlardan gelecek ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Halbuki Allah, kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır. "

Kuran-ı Kerim 6. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 36 nolu ayeti
" Şeytan onların ayaklarını kaydırıp haddi tecavüz ettirdi ve içinde bulundukları (cennetten) onları çıkardı. Bunun üzerine: Bir kısmınız diğerine düşman olarak ininiz, sizin için yeryüzünde barınak ve belli bir zamana dek yaşamak vardır, dedik. "

Kuran-ı Kerim 24. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 162 nolu ayeti
" Onlar ebediyen lânet içinde kalırlar. Artık ne azapları hafifletilir ne de onların yüzlerine bakılır. "

Kuran-ı Kerim 32. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 203 nolu ayeti
" Sayılı günlerde (eyyam-ı teşrikte telbiye ve tekbir getirerek) Allah'ı anın. Kim iki gün içinde acele edip (Mina'dan Mekke'ye) dönmek isterse, ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bunlar günahtan sakınanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki hepiniz O'nun huzurunda toplanacaksınız. "

Kuran-ı Kerim 32. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 210 nolu ayeti
" Onlar, ille de buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerinin gelmesini mi beklerler? Halbuki iş bitirilmiştir. (Allah nizamı artık değişmez.) Bütün işler yalnızca Allah'a döndürülür. "

Kuran-ı Kerim 39. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 238 nolu ayeti
" Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın. "

Kuran-ı Kerim 40. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 248 nolu ayeti
" Peygamberleri onlara: Onun hükümdarlığının alâmeti, Tabut'un size gelmesidir. Meleklerin taşıdığı o Tabut'un içinde Rabbinizden size bir ferahlık ve sükûnet, Musa ve Harun hanedanlarının bıraktıklarından bir kalıntı vardır. Eğer inanmış kimseler iseniz sizin için bunda şüphesiz bir alâmet vardır, dedi. "

Kuran-ı Kerim 45. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 266 nolu ayeti
" Sizden biriniz arzu eder mi ki, hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, arasından sular akan ve kendisi için orada her çeşit meyveden (bir miktar) bulunan bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendisine ihtiyarlık gelip çatsın, bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin! (Elbette bunu kimse arzu etmez.) İşte düşünüp anlayasınız diye Allah size âyetleri açıklar. "

Kuran-ı Kerim 47. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 280 nolu ayeti
" Eğer (borçlu) darlık içinde ise, eli genişleyinceye kadar ona mühlet vermek (gerekir). Eğer (gerçekleri) anlarsanız bunu sadakaya (veya zekâta) saymak sizin için daha hayırlıdır. "

Kuran-ı Kerim 64. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 113 nolu ayeti
" Hepsi bir değildir; ehl-i kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın âyetlerini okurlar. "

Kuran-ı Kerim 67. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 136 nolu ayeti
" İşte onların mükâfatı, Rableri tarafından bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükâfatı ne güzeldir! "

Kuran-ı Kerim 71. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 164 nolu ayeti
" Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah'ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler. "

Kuran-ı Kerim 87. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 57 nolu ayeti
" İnanıp, iyi işler yapanları da, içinde ebediyen kalmak üzere girecekleri, zemininden ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu (tatlı) bir gölgeye koyarız. "

Kuran-ı Kerim 93. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 93 nolu ayeti
" Kim bir mümini kasden öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. "

Kuran-ı Kerim 98. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 122 nolu ayeti
" İman eden ve iyi işler yapanları, içinde ebedî kalmak üzere, zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah, (bu söylenenleri) hak bir söz olarak vâdetti. Söz verme ve onu tutma bakımından kim Allah'tan daha doğru olabilir? "

Kuran-ı Kerim 113. sayfasında bulunan,Maide süresinin 41 nolu ayeti
" Ey Resûl! Kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyle «inandık» diyen kimselerden ve yahudilerden küfür içinde koşuşanlar(ın hali) seni üzmesin. Onlar durmadan yalana kulak verirler, ve sana gelmeyen (bazı) kimselere kulak verirler; kelimeleri yerlerinden kaydırıp değiştirirler. «Eğer size şu verilirse hemen alın, o verilmezse sakının!» derler. Allah bir kimseyi şaşkınlığa (fitneye) düşürmek isterse, sen Allah'a karşı, onun lehine hiçbir şey yapamazsın. Onlar, Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada rezillik vardır ve ahirette onlara mahsus büyük bir azap vardır. "

Kuran-ı Kerim 114. sayfasında bulunan,Maide süresinin 44 nolu ayeti
" Biz, içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat'ı indirdik. Kendilerini (Allah'a) vermiş peygamberler onunla yahudilere hükmederlerdi. Allah'ın Kitab'ını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zâhidler ve bilginler de (onunla hükmederlerdi). Hepsi ona (hak olduğuna) şahitlerdi. Şu halde (Ey yahudiler ve hakimler!) İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Âyetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiği (hükümler) ile hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendileridir. "

Kuran-ı Kerim 115. sayfasında bulunan,Maide süresinin 46 nolu ayeti
" Kendinden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak peygamberlerin izleri üzerine, Meryem oğlu İsa'yı arkalarından gönderdik. Ve ona, içinde doğruya rehberlik ve nûr bulunmak, önündeki Tevrat'ı tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil'i verdik. "

Kuran-ı Kerim 120. sayfasında bulunan,Maide süresinin 80 nolu ayeti
" Onlardan çoğunun, inkâr edenlerle dostluk ettiklerini görürsün. Nefislerinin onlar için (ahiret hayatları için) önceden hazırladığı şey ne kötüdür: Allah onlara gazabetmiştir ve onlar azap içinde devamlı kalıcıdırlar! "

Kuran-ı Kerim 120. sayfasında bulunan,Maide süresinin 82 nolu ayeti
" İnsanlar içerisinde iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetli olarak yahudiler ile, şirk koşanları bulacaksın. Onlar içinde iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da «Biz hıristiyanlarız» diyenleri bulacaksın. Çünkü onların içinde keşişler ve râhipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar. "

Kuran-ı Kerim 121. sayfasında bulunan,Maide süresinin 85 nolu ayeti
" Söyledikleri (bu) sözden dolayı Allah onlara, içinde devamlı kalmak üzere, zemininden ırmaklar akan cennetleri mükâfat olarak verdi. İyi hareket edenlerin mükâfatı işte budur. "

Kuran-ı Kerim 126. sayfasında bulunan,Maide süresinin 119 nolu ayeti
" (Bu konuşmadan sonra) Allah şöyle buyuracaktır: Bu, doğrulara, doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlara, içinde ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve kazanç budur. "

Kuran-ı Kerim 131. sayfasında bulunan,En'am süresinin 39 nolu ayeti
" Âyetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içinde kalmış sağır ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yola iletir. "

Kuran-ı Kerim 136. sayfasında bulunan,En'am süresinin 74 nolu ayeti
" İbrahim, babası Âzer'e: Birtakım putları tanrılar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum, demişti. "

Kuran-ı Kerim 142. sayfasında bulunan,En'am süresinin 122 nolu ayeti
" Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kâfirlere yaptıkları böyle süslü gösterilmiştir. "

Kuran-ı Kerim 143. sayfasında bulunan,En'am süresinin 128 nolu ayeti
" Allah, onların hepsini bir araya topladığı gün, «Ey cinler (şeytanlar) topluluğu! Siz insanlarla çok uğraştınız» der. Onların, insanlardan olan dostları ise: «Ey Rabbimiz! (Biz) birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık» derler. Allah da buyurur ki: Allah'ın dilediği hariç, içinde ebedî kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 157. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 60 nolu ayeti
" Kavminden ileri gelenler dediler ki: Biz seni gerçekten apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz! "

Kuran-ı Kerim 157. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 66 nolu ayeti
" Kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki: Biz seni kesinlikle bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz. "

Kuran-ı Kerim 166. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 139 nolu ayeti
" Şüphesiz bunların içinde bulundukları (din) yıkılmıştır, yapmakta oldukları da bâtıl-dır. "

Kuran-ı Kerim 166. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 142 nolu ayeti
" (Bana ibadet etmesi için) Musa'ya otuz gece vade verdik ve ona on gece daha ilâve ettik; böylece Rabbinin tayin ettiği vakit kırk geceyi buldu. Musa, kardeşi Harun'a dedi ki: Kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yoluna uyma. "

Kuran-ı Kerim 172. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 171 nolu ayeti
" Bir zamanlar dağı İsrailoğullarının üzerine gölge gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar. «Size verdiğimi (Kitab'ı) kuvvetle tutun ve içinde olanı hatırlayın ki korunasınız» dedik. "

Kuran-ı Kerim 173. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 186 nolu ayeti
" Allah kimi şaşırtırsa, artık onun için yol gösteren yoktur. Ve onları azgınlıkları içinde şaşkın olarak bırakır. "

Kuran-ı Kerim 179. sayfasında bulunan,Enfal süresinin 33 nolu ayeti
" Halbuki sen onların içinde iken Allah, onlara azap edecek değildir. Ve onlar mağfiret dilerlerken de Allah onlara azap edici değildir. "

Kuran-ı Kerim 186. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 6 nolu ayeti
" Ve eğer müşriklerden biri senden aman dilerse, Allah'ın kelâmını işitip dinleyinceye kadar ona aman ver, sonra (müslüman olmazsa) onu güven içinde bulunacağı bir yere ulaştır. İşte bu (müsamaha), onların, bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır. "

Kuran-ı Kerim 189. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 21 nolu ayeti
" Rableri onlara, tarafından bir rahmet ve hoşnutluk ile, kendileri için, içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdeler. "

Kuran-ı Kerim 191. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 36 nolu ayeti
" Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı on iki olup, bunlardan dördü haram aylarıdır. İşte bu doğru hesaptır. O aylar içinde (Allah'ın koyduğu yasağı çiğneyerek) kendinize zulmetmeyin ve müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa siz de onlara karşı topyekün savaşın ve bilin ki Allah (kötülükten) sakınanlarla beraberdir. "

Kuran-ı Kerim 193. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 45 nolu ayeti
" Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp, kuşkuları içinde bocalayanlar senden izin isterler. "

Kuran-ı Kerim 196. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 63 nolu ayeti
" (Hâla) bilmediler mi ki, kim Allah ve Resûlüne karşı koyarsa elbette onun için, içinde ebedî kalacağı cehennem ateşi vardır. İşte bu büyük rüsvaylıktır. "

Kuran-ı Kerim 196. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 68 nolu ayeti
" Allah erkek münafıklara da kadın münafıklara da kâfirlere de içinde ebedî kalacakları cehennem ateşini vâdetti. O, onlara yeter. Allah onlara lânet etmiştir! Onlar için devamlı bir azap vardır. "

Kuran-ı Kerim 197. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 72 nolu ayeti
" Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara, içinde ebedî kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vâdetti. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş da budur. "

Kuran-ı Kerim 200. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 89 nolu ayeti
" Allah, onlara içinde ebedî kalacakları ve zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kazanç budur. "

Kuran-ı Kerim 202. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 100 nolu ayeti
" (İslâm dinine girme hususunda) öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara, içinde ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur. "

Kuran-ı Kerim 203. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 108 nolu ayeti
" Onun içinde asla namaz kılma! İlk günden takvâ üzerine kurulan mescit (Kuba Mescidi) içinde namaz kılman elbette daha doğrudur. Onda temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever. "

Kuran-ı Kerim 208. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 11 nolu ayeti
" Eğer Allah insanlara, hayrı çarçabuk istedikleri gibi şerri de acele verseydi, elbette onların ecelleri bitirilmiş olurdu. Fakat bize kavuşmayı beklemeyenleri biz, azgınlıkları içinde bocalar bir halde (kendi başlarına) bırakırız. "

Kuran-ı Kerim 215. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 67 nolu ayeti
" O (Allah), geceyi içinde dinlenesiniz diye sizin için yaratan, (çalışıp kazanmanız için de) gündüzü aydınlık kılandır. Şüphesiz bunda dinleyen bir toplum için ibretler vardır. "

Kuran-ı Kerim 230. sayfasında bulunan,Hud süresinin 84 nolu ayeti
" Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin! Sizin için ondan başka tanrı yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Zira ben sizi hayır (ve bolluk) içinde görüyorum. Ve ben, gerçekten sizin için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. "

Kuran-ı Kerim 237. sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 30 nolu ayeti
" Şehirdeki bazı kadınlar dediler ki: Azizin karısı, delikanlısının nefsinden murat almak istiyormuş; Yusuf'un sevdası onun kalbine işlemiş! Biz onu gerçekten açık bir sapıklık içinde görüyoruz. "

Kuran-ı Kerim 241. sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 56 nolu ayeti
" Ve böylece Yusuf'a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz. Ve güzel davrananların mükâfatını zayi etmeyiz. "

Kuran-ı Kerim 243. sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 77 nolu ayeti
" (Kardeşleri) dediler ki: «Eğer o çaldıysa, daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı.» Yusuf bunu içinde sakladı, onlara açmadı. (Kendi kendine) dedi ki: Siz daha kötü durumdasınız! Allah, sizin anlattığınızı çok iyi bilir. "

Kuran-ı Kerim 244. sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 82 nolu ayeti
" (İstersen) içinde bulunduğumuz şehire (Mısır halkına) ve aralarında geldiğimiz kafileye de sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz.» "

Kuran-ı Kerim 246. sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 99 nolu ayeti
" (Hep beraber Mısır'a gidip) Yusuf'un yanına girdikleri zaman, ana-babasını kucakladı, «Güven içinde Allah'ın iradesiyle Mısır'a girin!» dedi. "

Kuran-ı Kerim 249. sayfasında bulunan,Ra'd süresinin 12 nolu ayeti
" O, size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren ve (yağmur dolu) ağır bulutları meydana getirendir. "

Kuran-ı Kerim 257. sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 23 nolu ayeti
" İman edip de iyi işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedî kalacakları ve zemininden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Orada (birbirleriyle) karşılaştıkça söyledikleri «selam» dır. "

Kuran-ı Kerim 265. sayfasında bulunan,Hicr süresinin 72 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Hayatın hakkı için onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. "

Kuran-ı Kerim 265. sayfasında bulunan,Hicr süresinin 82 nolu ayeti
" Onlar, dağlardan emniyet içinde kalacakları evler oyarlardı. "

Kuran-ı Kerim 269. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 29 nolu ayeti
" «O halde, içinde ebedî kalacağınız cehennemin kapılarından girin! Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür!» "

Kuran-ı Kerim 272. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 59 nolu ayeti
" Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu, aşağılık duygusu içinde yanında mı tutsun, yoksa toprağa mı gömsün! Bakın ki, verdikleri hüküm ne kadar kötüdür! "

Kuran-ı Kerim 292. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 1,2,3,4 nolu ayeti
" Hamd olsun Allah'a ki, O, (insanları) kendi tarafından çetin bir azap ile ikaz etmek, iyi iş ve davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için, içinde ebedî kalacakları (cennette) güzel bir ecir bulunduğunu müjdelemek ve «Allah evlât edindi» diyenleri de uyarmak için kuluna (Muhammed'e), kendisinde hiçbir (tezat ve) eğrilik bulunmayan dosdoğru Kitab'ı indirdi. "

Kuran-ı Kerim 302. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 95 nolu ayeti
" Dedi ki: «Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret daha hayırlıdır. Siz bana kuvvetinizle destek olun da, sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım.» "

Kuran-ı Kerim 315. sayfasında bulunan,Taha süresinin 67 nolu ayeti
" Musa, birden içinde bir korku duydu. "

Kuran-ı Kerim 321. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 1 nolu ayeti
" İnsanların hesaba çekilecekleri (gün) yaklaştı. Hal böyle iken onlar, gaflet içinde yüz çevirdiler. "

Kuran-ı Kerim 321. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 10 nolu ayeti
" Andolsun, size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hâla akıllanmaz mısınız? "

Kuran-ı Kerim 322. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 13 nolu ayeti
" «Kaçmayın! İçinde bulunduğunuz refaha ve yurtlarınıza dönün! Çünkü size sorular sorulacak!» "

Kuran-ı Kerim 326. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 71 nolu ayeti
" Biz, onu ve Lût'u kurtararak, içinde cümle âleme bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık. "

Kuran-ı Kerim 327. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 81 nolu ayeti
" Süleyman'ın emrine de kasırga (gibi esen) rüzgârı verdik; onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere doğru eserdi. Biz herşeyi biliriz. "

Kuran-ı Kerim 330. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 102 nolu ayeti
" Bunlar onun uğultusunu duymazlar; gönüllerinin dilediği nimetler içinde ebedî kalırlar. "

Kuran-ı Kerim 345. sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 64 nolu ayeti
" En nihayet, refah ve bolluk içinde olanlarını sıkıntıya (veya azaba) uğrattığımızda, bakarsın ki onlar feryadı basarlar. "

Kuran-ı Kerim 346. sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 75 nolu ayeti
" Eğer onlara acıyıp da içinde bulundukları sıkıntıyı giderseydik, iyice körleşerek azgınlıklarında direnirlerdi. "

Kuran-ı Kerim 347. sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 93,94 nolu ayeti
" (Resûlüm!) De ki: «Rabbim! Eğer onlara yöneltilen tehdidi (dünyevî sıkıntıyı ve uhrevî azabı) mutlaka bana göstereceksen; bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim!» "

Kuran-ı Kerim 353. sayfasında bulunan,Nur süresinin 35 nolu ayeti
" Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O'nun nûrunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese dahi ışık verir. (Bu,) nûr üstüne nûrdur. Allah dilediği kimseyi nûruna eriştirir. Allah insanlara (işte böyle) temsiller getirir. Allah her şeyi bilir. "

Kuran-ı Kerim 355. sayfasında bulunan,Nur süresinin 50 nolu ayeti
" Kalplerinde bir hastalık mı var; yoksa şüphe içinde midirler, yahut Allah ve Resûlünün kendilerine zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl zalimler kendileridir! "

Kuran-ı Kerim 364. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 61 nolu ayeti
" Gökte burçları var eden, onların içinde bir çerağ (güneş) ve nurlu bir ay barındıran Allah, yüceler yücesidir. "

Kuran-ı Kerim 371. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 119 nolu ayeti
" Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri, o dolu geminin içinde (taşıyarak) kurtardık. "

Kuran-ı Kerim 372. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 146,147,148 nolu ayeti
" Siz burada, bahçelerin, pınarların içinde; ekinlerin, salkımları sarkmış hurmalıkların arasında güven içinde bırakılacak mısınız (sanırsınız)? "

Kuran-ı Kerim 381. sayfasında bulunan,Neml süresinin 63 nolu ayeti
" (Onlar mı hayırlı) yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size yolu bulduran, rahmetinin (yağmurun) önünde rüzgârları müjdeci olarak gönderen mi? Allah'tan başka bir tanrı mı var! Allah, onların koştukları ortaklardan çok yücedir, münezzehtir. "

Kuran-ı Kerim 394. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 79 nolu ayeti
" Derken, Karun, ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzulayanlar: Keşke Karun'a verilenin benzeri bizim de olsaydı; doğrusu o çok şanslı! dediler. "

Kuran-ı Kerim 395. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 85 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Kur'an'ı (okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı) sana farz kılan Allah, elbette seni (yine) dönülecek yere döndürecektir. De ki: Rabbim, kimin hidayeti getirdiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu en iyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 402. sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 58 nolu ayeti
" İman edip güzel işler yapanları, (evet) muhakkak ki onları, içinde ebedî kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennet köşklerine yerleştireceğiz. (Böyle iyi) işler yapanların mükâfatı ne güzeldir! "

Kuran-ı Kerim 403. sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 67 nolu ayeti
" Çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken, bizim (Mekke'yi) güven içinde kudsî bir yer yaptığımızı görmediler mi? Hâla bâtıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? "

Kuran-ı Kerim 403. sayfasında bulunan,Rum süresinin 2,3,4,5 nolu ayeti
" Rumlar, (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Halbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Eninde sonunda emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir. "

Kuran-ı Kerim 407. sayfasında bulunan,Rum süresinin 40 nolu ayeti
" Allah, (o yüce varlıktır) ki sizi yaratmış, sonra rızıklandırmıştır; sonra O, hayatınızı sona erdirecek, daha sonra da sizi (tekrar) diriltecektir. Peki sizin (Allah'a eş tuttuğunuz) ortaklarınız içinde bunlardan birini yapabilecek var mı? Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve yücedir. "

Kuran-ı Kerim 410. sayfasında bulunan,Lokman süresinin 8,9 nolu ayeti
" Şüphesiz, iman edip de güzel davranışlarda bulunanlar için, içinde devamlı kalacakları ve nimetleri bol cennetler vardır. Bu, Allah'ın verdiği gerçek sözdür. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 411. sayfasında bulunan,Lokman süresinin 14 nolu ayeti
" Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. "

Kuran-ı Kerim 411. sayfasında bulunan,Lokman süresinin 16 nolu ayeti
" (Lokman, öğütlerine devamla şöyle demişti:) Yavrucuğum! Yaptığın iş (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karşına) getirir. Doğrusu Allah, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. "

Kuran-ı Kerim 412. sayfasında bulunan,Lokman süresinin 22 nolu ayeti
" İyi davranışlar içinde kendini bütünüyle Allah'a veren kimse, gerçekten en sağlam kulpa yapışmıştır. Zaten bütün işlerin sonu Allah'a varır. "

Kuran-ı Kerim 414. sayfasında bulunan,Secde süresinin 10 nolu ayeti
" «Toprağın içinde kaybolduğumuz zaman, gerçekten (o vakit) biz mi yeniden yaratılacağız?» derler. Doğrusu onlar Rablerine kavuşmayı inkâr etmektedirler. "

Kuran-ı Kerim 417. sayfasında bulunan,Ahzap süresinin 4 nolu ayeti
" Allah, bir adamın içinde iki kalp yaratmadığı gibi, «zıhâr» yaptığınız eşlerinizi de analarınız yerinde tutmadı ve evlâtlıklarınızı da öz oğullarınız olarak tanımadı. Bunlar sizin ağızlarınıza geliveren sözlerden ibarettir. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola O eriştirir. "

Kuran-ı Kerim 419. sayfasında bulunan,Ahzap süresinin 20 nolu ayeti
" Bunlar, düşman birliklerinin bozulup gitmedikleri evhamı içindedirler. Müttefikler ordusu yine gelecek olsa, isterler ki, çölde göçebe Araplar içinde bulunsunlar da, sizin haberlerinizi (uzaktan) sorsunlar. Zaten içinizde bulunsalardı dahi pek savaşacak değillerdi. "

Kuran-ı Kerim 420. sayfasında bulunan,Ahzap süresinin 23 nolu ayeti
" Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir; kimi de (şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (sözlerini) değiştirmemişlerdir. "

Kuran-ı Kerim 422. sayfasında bulunan,Ahzap süresinin 37 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Hani Allah'ın nimet verdiği, senin de kendisine iyilik ettiğin kimseye: Eşini yanında tut, Allah'tan kork! diyordun. Allah'ın açığa vuracağı şeyi, insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asıl korkmana lâyık olan Allah'tır. Zeyd, o kadından ilişiğini kesince biz onu sana nikâhladık ki evlâtlıkları, karılarıyla ilişkilerini kestiklerinde (o kadınlarla evlenmek isterlerse) müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. "

Kuran-ı Kerim 428. sayfasında bulunan,Sebe süresinin 14 nolu ayeti
" Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü, ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. (Sonunda yere) yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi, o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı. "

Kuran-ı Kerim 429. sayfasında bulunan,Sebe süresinin 16 nolu ayeti
" Ama onlar yüz çevirdiler. Bu yüzden üzerlerine Arim selini gönderdik. Onların iki bahçesini, buruk yemişli, acı ılgınlı ve içinde biraz da sedir ağacı bulunan iki (harap) bahçeye çevirdik. "

Kuran-ı Kerim 429. sayfasında bulunan,Sebe süresinin 21 nolu ayeti
" Halbuki şeytanın onlar üzerinde hiçbir nüfuzu yoktu. Ancak ahirete inananı, şüphe içinde kalandan ayırdedip bilelim diye (ona bu fırsatı verdik). Rabbin gerçekten her şeyi koruyandır. "

Kuran-ı Kerim 437. sayfasında bulunan,Fatır süresinin 38 nolu ayeti
" Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. O, kalplerin içinde ne varsa onu da hakkıyla bilendir. "

Kuran-ı Kerim 439. sayfasında bulunan,Yasin süresinin 6 nolu ayeti
" Ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. "

Kuran-ı Kerim 443. sayfasında bulunan,Yasin süresinin 55 nolu ayeti
" O gün cennetlikler, gerçekten nimetler içinde safa sürerler. "

Kuran-ı Kerim 448. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 78 nolu ayeti
" Sonradan gelenler içinde ona iyi bir nam bıraktık "

Kuran-ı Kerim 458. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 6 nolu ayeti
" Allah sizi bir tek nefisten (Âdem'den) yarattı, sonra ondan da eşini yarattı. Sizin için hayvanlardan sekiz eş meydana getirdi. Sizi de annelerinizin karınlarında üç katlı karanlık içinde çeşitli safhalardan geçirerek yaratıyor. İşte bu yaratıcı, Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. O'ndan başka tanrı yoktur. Öyleyken nasıl oluyor da (O'na kulluktan) çevriliyorsunuz? "

Kuran-ı Kerim 465. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 72 nolu ayeti
" Onlara: İçinde ebedî kalacağınız cehennemin kapılarından girin; kibirlenenlerin yeri ne kötü! denilir. "

Kuran-ı Kerim 468. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 18 nolu ayeti
" Yaklaşan gün hususunda onları uyar! Çünkü o onda dehşet içinde yutkunurken yürekleri ağızlarına gelmiştir. Zalimlerin ne dostu ne de sözü dinlenir şefaatçısı vardır. "

Kuran-ı Kerim 471. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 47 nolu ayeti
" (Kâfirler) ateşin içinde birbirleriyle çekişirlerken zayıf olanlar, o büyüklük taslayanlara: Biz size uymuştuk. Şimdi ateşin birazını bizden savabilir misiniz? derler. "

Kuran-ı Kerim 489. sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 18 nolu ayeti
" Süs içinde yetiştirilip savaş edemeyecek olanı mı istemiyorlar? (Onları Allah'ın parçası mı sayıyorlar?) "

Kuran-ı Kerim 494. sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 74,75 nolu ayeti
" Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklar, azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde kurtuluştan ümit kesmişlerdir. "

Kuran-ı Kerim 495. sayfasında bulunan,Duhan süresinin 9 nolu ayeti
" Fakat onlar, şüphe içinde eğlenip duruyorlar. "

Kuran-ı Kerim 496. sayfasında bulunan,Duhan süresinin 33 nolu ayeti
" Onlara, içinde açık bir imtihan bulunan işaretler verdik. "

Kuran-ı Kerim 497. sayfasında bulunan,Duhan süresinin 55 nolu ayeti
" Orada, güven içinde (canlarının çektiği) her meyveyi isterler. "

Kuran-ı Kerim 498. sayfasında bulunan,Casiye süresinin 12 nolu ayeti
" Allah o (yüce) varlıktır ki, emri gereğince içinde gemilerin yüzmesi ve lütfedip verdiği rızkı aramanız için ve de şükredesiniz diye denizi size hazır hale getirmiştir. "

Kuran-ı Kerim 504. sayfasında bulunan,Ahkaf süresinin 24 nolu ayeti
" Nihayet onu, vâdilerine doğru yayılan bir bulut şeklinde görünce: Bu bize yağmur yağdıracak yaygın bir buluttur, dediler. Hayır! O, sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde acı azap bulunan bir rüzgârdır! "

Kuran-ı Kerim 507. sayfasında bulunan,Muhammed süresinin 15 nolu ayeti
" Müttakîlere vâdolunan cennetin durumu şöyledir: İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Rablerinden de bağışlama vardır. Hiç bu, ateşte ebedî kalan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? "

Kuran-ı Kerim 510. sayfasında bulunan,Fetih süresinin 5 nolu ayeti
" (Bütün bu lütuflar) mümin erkeklerle mümin kadınları, içinde ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetlere koyması, onların günahlarını örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında büyük bir kurtuluştur. "

Kuran-ı Kerim 513. sayfasında bulunan,Fetih süresinin 24 nolu ayeti
" O sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra, Mekke'nin içinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendir. Allah, yaptıklarınızı görendir. "

Kuran-ı Kerim 513. sayfasında bulunan,Fetih süresinin 27 nolu ayeti
" Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi. "

Kuran-ı Kerim 522. sayfasında bulunan,Tur süresinin 12 nolu ayeti
" Ki onlar daldıkları bâtıl içinde oyalanıp duranlardır. "

Kuran-ı Kerim 523. sayfasında bulunan,Tur süresinin 26 nolu ayeti
" Derler ki: «Daha önce biz, aile çevremiz içinde bile (ilâhî azaptan) korkardık.» "

Kuran-ı Kerim 527. sayfasında bulunan,Necm süresinin 61 nolu ayeti
" Ve siz gaflet içinde oyalanmaktasınız! "

Kuran-ı Kerim 533. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 72 nolu ayeti
" Otağlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş hûriler vardır. "

Kuran-ı Kerim 534. sayfasında bulunan,Vakıa süresinin 45 nolu ayeti
" Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefahete dalmışlardı. "

Kuran-ı Kerim 538. sayfasında bulunan,Hadid süresinin 13 nolu ayeti
" Münafık erkeklerle münafık kadınların, müminlere: Bizi bekleyin, nurunuzdan bir parça ışık alalım, diyeceği günde kendilerine: Arkanıza dönün de bir ışık arayın! denilir. Nihayet onların arasına, içinde rahmet, dışında azap bulunan kapılı bir sur çekilir. "

Kuran-ı Kerim 545. sayfasında bulunan,Haşr süresinin 9 nolu ayeti
" Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. "

Kuran-ı Kerim 547. sayfasında bulunan,Haşr süresinin 17 nolu ayeti
" Nihayet ikisinin de sonu, içinde ebedî kalacakları ateş olacaktır. İşte bu, zalimlerin cezasıdır. "

Kuran-ı Kerim 555. sayfasında bulunan,Teğabün süresinin 9 nolu ayeti
" Mahşer vaktinde sizi toplayacağı gün, işte o zarar günüdür. (Ancak) kim Allah'a inanır ve yararlı iş yaparsa, Allah onun kötülüklerini örter, onu (ve benzerlerini), içinde ebedî kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur. "

Kuran-ı Kerim 558. sayfasında bulunan,Talak süresinin 11 nolu ayeti
" İman edip sâlih amel işleyenleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık âyetlerini okuyan bir Peygamber göndermiştir. Kim Allah'a inanır ve faydalı iş yaparsa Allah onu, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlere sokar. Allah o kimse için gerçekten güzel bir rızık vermiştir. "

Kuran-ı Kerim 562. sayfasında bulunan,Mülk süresinin 20 nolu ayeti
" Rahmân olan Allah'a karşı şu size yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir? İnkârcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. "

Kuran-ı Kerim 563. sayfasında bulunan,Mülk süresinin 29 nolu ayeti
" De ki: (Sizi imana davet ettiğimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiş ve sırf O'na güvenip dayanmışızdır. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz! "

Kuran-ı Kerim 566. sayfasında bulunan,Hakka süresinin 32 nolu ayeti
" Sonra da onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincir içinde oraya sokun! "

Kuran-ı Kerim 570. sayfasında bulunan,Nuh süresinin 16 nolu ayeti
" Onların içinde ayı bir nûr kılmış, güneşi de bir çerağ yapmıştır. "

Kuran-ı Kerim 572. sayfasında bulunan,Cin süresinin 23 nolu ayeti
" (Benim yaptığım) ancak Allah katından olanı, O'nun gönderdiklerini tebliğdir. Artık kim Allah ve Resûlüne karşı gelirse, bilsin ki ona, (kendi gibilerle birlikte) içinde ebedî kalacakları cehennem ateşi vardır. "

Kuran-ı Kerim 573. sayfasında bulunan,Müzzemmil süresinin 11 nolu ayeti
" Nimet içinde yüzen o yalancıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. "

Kuran-ı Kerim 587. sayfasında bulunan,Mutaffifin süresinin 20 nolu ayeti
" (O İlliyyûn'daki kitap) İçinde ameller kaydedilmiş bir kitaptır. "

Kuran-ı Kerim 588. sayfasında bulunan,İnşikak süresinin 3,4,5 nolu ayeti
" Yer dümdüz edildiği, içinde bulunanları atıp boşaldığı ve Rabbini dinleyip O'na hakkıyla itaata mecbur kılındığı vakit (insanoğlu yaptıkları ile karşılaşır). "

Kuran-ı Kerim 588. sayfasında bulunan,İnşikak süresinin 10,11,12,13 nolu ayeti
" Kimin de kitabı arkasından verilirse, derhal yok olmayı isteyecek; alevli ateşe girecektir. Zira o, (dünyada) ailesi içinde (mal-mülk sebebiyle) şımarmıştı. "

Kuran-ı Kerim 593. sayfasında bulunan,Beled süresinin 1,2,3,4 nolu ayeti
" Bu beldeye -ki sen bu beldedesin-, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz, insanı (yüzyüze geleceği nice) zorluklar içinde yarattık. "

Kuran-ı Kerim 598. sayfasında bulunan,Beyyine süresinin 6 nolu ayeti
" Ehl-i kitap ve müşriklerden olan inkârcılar, içinde ebedî olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri onlardır. "

Kuran-ı Kerim 598. sayfasında bulunan,Beyyine süresinin 8 nolu ayeti
" Onların Rableri katındaki mükâfatları, zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Bu söylenenler hep Rabbinden korkan (O'na saygı gösterenler) içindir. "

Kuran-ı Kerim 600. sayfasında bulunan,Kari'a süresinin 6,7 nolu ayeti
" O gün kimin tartılan ameli ağır gelirse işte o, hoşnut edici bir yaşayış içinde olur. "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Dİyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.