Kuran-ı Kerim'de Sapıklık kelimesi bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Sapıklık kelimesi bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 71. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 164 nolu ayeti
" Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah'ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler. "

Kuran-ı Kerim 136. sayfasında bulunan,En'am süresinin 74 nolu ayeti
" İbrahim, babası Âzer'e: Birtakım putları tanrılar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum, demişti. "

Kuran-ı Kerim 152. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 30 nolu ayeti
" O, bir gurubu doğru yola iletti, bir guruba da sapıklık müstehak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyle iken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. "

Kuran-ı Kerim 157. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 60 nolu ayeti
" Kavminden ileri gelenler dediler ki: Biz seni gerçekten apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz! "

Kuran-ı Kerim 157. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 61 nolu ayeti
" Dedi ki: «Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yoktur; fakat ben, âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. "

Kuran-ı Kerim 211. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 32 nolu ayeti
" İşte O, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah’tır. Artık haktan (ayrıldıktan) sonra sapıklıktan başka ne kalır? O halde nasıl (sapıklığa) döndürülüyorsunuz? "

Kuran-ı Kerim 237. sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 30 nolu ayeti
" Şehirdeki bazı kadınlar dediler ki: Azizin karısı, delikanlısının nefsinden murat almak istiyormuş; Yusuf'un sevdası onun kalbine işlemiş! Biz onu gerçekten açık bir sapıklık içinde görüyoruz. "

Kuran-ı Kerim 254. sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 3 nolu ayeti
" Dünya hayatını ahirete tercih edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve onun eğriliğini isteyenler var ya, işte onlar (haktan) uzak bir sapıklık içindedirler. "

Kuran-ı Kerim 306. sayfasında bulunan,Meryem süresinin 38 nolu ayeti
" Onlar, bizim huzurumuza çıkacakları gün (başlarına gelecek olanları) ne iyi duyarlar ve ne iyi görürler (bir görsen)! Fakat o zalimler bugün açık bir sapıklık içindedirler. "

Kuran-ı Kerim 308. sayfasında bulunan,Meryem süresinin 59 nolu ayeti
" Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki, bunlar namazı bıraktılar; nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler. "

Kuran-ı Kerim 309. sayfasında bulunan,Meryem süresinin 75 nolu ayeti
" De ki: Kim sapıklıkta ise, çok merhametli olan Allah ona mühlet versin! Nihayet kendilerine vâdolunan şeyi -ya azabı (müminler karşısında yenilgiyi), veya kıyameti- gördükleri zaman, mevki ve makamı daha kötü ve askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir. "

Kuran-ı Kerim 325. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 54 nolu ayeti
" Doğrusu, siz de, babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz, dedi. "

Kuran-ı Kerim 344. sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 54 nolu ayeti
" Şimdi sen onları bir zamana kadar gaflet ve sapıklıkları ile başbaşa bırak! "

Kuran-ı Kerim 370. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 97 nolu ayeti
" Vallahi, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. "

Kuran-ı Kerim 381. sayfasında bulunan,Neml süresinin 60 nolu ayeti
" (Onlar mı hayırlı) yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren mi? O suyla, bir ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetmediği güzel güzel bahçeler bitirdik. Allah'tan başka bir tanrı mı var! Doğrusu onlar sapıklıkta devam eden bir güruhtur. "

Kuran-ı Kerim 383. sayfasında bulunan,Neml süresinin 81 nolu ayeti
" Sen körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getiremezsin. Ancak âyetlerimize inanıp da teslim olanlara duyurabilirsin. "

Kuran-ı Kerim 395. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 85 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Kur'an'ı (okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı) sana farz kılan Allah, elbette seni (yine) dönülecek yere döndürecektir. De ki: Rabbim, kimin hidayeti getirdiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu en iyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 409. sayfasında bulunan,Rum süresinin 53 nolu ayeti
" Körleri de sapıklıklarından (vazgeçirip) doğru yola iletemezsin. Ancak teslimiyet göstererek âyetlerimize iman edenlere duyurabilirsin. "

Kuran-ı Kerim 410. sayfasında bulunan,Lokman süresinin 11 nolu ayeti
" İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi (ey kâfirler!) O'ndan başkasının ne yarattığını bana gösterin! Hayır (gösteremezler)! Zalimler açık bir sapıklık içindedirler. "

Kuran-ı Kerim 428. sayfasında bulunan,Sebe süresinin 8 nolu ayeti
" «Acaba o, yalan yere Allah'a iftira mı etmiştir? Yoksa onda delilik mi var?» (dediler). Hayır! Ahirete inanmayanlar azaptadırlar ve derin bir sapıklık içindedirler. "

Kuran-ı Kerim 430. sayfasında bulunan,Sebe süresinin 24 nolu ayeti
" (Resûlüm!) De ki: Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? De ki: Allah! O halde biz veya siz, ikimizden biri, ya doğru yol üzerinde veya açık bir sapıklık içindedir. "

Kuran-ı Kerim 442. sayfasında bulunan,Yasin süresinin 47 nolu ayeti
" Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarfediniz, denildiğinde, kâfirler müminlere dediler ki: Allah'ın dilediği takdirde doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız? Siz gerçekten apaçık bir sapıklık içindesiniz. "

Kuran-ı Kerim 460. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 22 nolu ayeti
" Allah kimin gönlünü İslâm'a açmışsa o, Rabbinden bir nûr üzerinde değil midir? Allah'ı anmak hususunda kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler. "

Kuran-ı Kerim 484. sayfasında bulunan,Şura süresinin 18 nolu ayeti
" Ona inanmayanlar, onun çabuk kopmasını isterler. İnananlar ise ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki, kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler. "

Kuran-ı Kerim 491. sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 40 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Sağırlara sen mi işittireceksin; yahut körleri ve apaçık sapıklıkta olanları doğru yola sen mi ileteceksin? "

Kuran-ı Kerim 505. sayfasında bulunan,Ahkaf süresinin 32 nolu ayeti
" Allah'ın dâvetçisine uymayan kimse yeryüzünde Allah'ı âciz bırakacak değildir. Kendisi için Allah'tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar, apaçık bir sapıklık içindedirler. "

Kuran-ı Kerim 518. sayfasında bulunan,Kaf süresinin 27 nolu ayeti
" Müşrikin arkadaşı (şeytan) der ki: Rabbimiz! Ben onu azdırmadım. Fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi. "

Kuran-ı Kerim 528. sayfasında bulunan,Kamer süresinin 24 nolu ayeti
" «Aramızdan bir beşere mi uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık etmiş oluruz» dediler. "

Kuran-ı Kerim 529. sayfasında bulunan,Kamer süresinin 47 nolu ayeti
" Şüphesiz suçlular sapıklık ve çılgınlık içindedirler. "

Kuran-ı Kerim 552. sayfasında bulunan,Cuma süresinin 2 nolu ayeti
" Çünkü ümmîlere içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara Kitab'ı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen O'dur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler. "

Kuran-ı Kerim 561. sayfasında bulunan,Mülk süresinin 9 nolu ayeti
" Onlar şöyle cevap verirler: Evet, doğrusu bize, (bu azap ile) korkutan bir peygamber gelmişti; fakat biz (onu) yalan saymış ve: Allah'ın bir şey gönderdiği yok; siz olsa olsa büyük bir sapıklık içindesiniz! demiştik. "

Kuran-ı Kerim 563. sayfasında bulunan,Mülk süresinin 29 nolu ayeti
" De ki: (Sizi imana davet ettiğimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiş ve sırf O'na güvenip dayanmışızdır. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz! "

Kuran-ı Kerim 575. sayfasında bulunan,Müddesir süresinin 31 nolu ayeti
" Biz cehennemin işlerine bakmakla ancak melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkârcılar için sadece bir imtihan (vesilesi) yaptık ki, böylelikle, kendilerine kitap verilenler iyiden iyiye öğrensin, iman edenlerin imanını arttırsın; hem kendilerine kitap verilenler hem müminler şüpheye düşmesinler, kalplerinde hastalık bulunanlar ve kâfirler de: «Allah bu misalle ne demek istemiştir ki?» desinler. İşte Allah böylece, dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini doğru yola eriştirir. Rabbinin ordularını, kendisinden başkası bilmez. Bu ise, insanlık için ancak bir öğüttür. "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Diyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.