Kuran-ı Kerim'de Uyarıcı kelimesi bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Uyarıcı kelimesi bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 18. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 119 nolu ayeti
" Doğrusu biz seni Hak (Kur'an) ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin. "

Kuran-ı Kerim 33. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 213 nolu ayeti
" İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için, onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi. Ancak kendilerine kitap verilenler, apaçık deliller geldikten sonra, aralarındaki kıskançlıktan ötürü dinde anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenlere, üzerinde ihtilafa düştükleri gerçeği izniyle gösterdi. Allah dilediğini doğru yola iletir. "

Kuran-ı Kerim 110. sayfasında bulunan,Maide süresinin 19 nolu ayeti
" Ey ehl-i kitap! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada size elçimiz geldi. Gerçekleri size açıklıyor ki (kıyamette): «Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi» demiyesiniz. İşte size müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye hakkıyle kadirdir. "

Kuran-ı Kerim 132. sayfasında bulunan,En'am süresinin 48 nolu ayeti
" Biz, peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. "

Kuran-ı Kerim 173. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 184 nolu ayeti
" Düşünmediler mi ki, arkadaşlarında (Muhammed'de) delilik yoktur? O, ancak apaçık bir uyarıcıdır. "

Kuran-ı Kerim 174. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 188 nolu ayeti
" De ki: «Ben, Allah'ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda veya zarar verecek güce sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim elbette daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı. Ben sadece inanan bir kavim için bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.» "

Kuran-ı Kerim 220. sayfasında bulunan,Hud süresinin 2 nolu ayeti
" (De ki: Bu Kitap) «Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için (indirildi). Şüphesiz ki ben, onun tarafından size (gönderilmiş) bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. "

Kuran-ı Kerim 221. sayfasında bulunan,Hud süresinin 12 nolu ayeti
" Belki de sen (müşriklerin:) «Ona (gökten) bir hazine indirilseydi veya onunla beraber bir melek gelseydi!» demelerinden ötürü sana vahyolunan âyetlerin bir kısmını (duyurmayı) terk edeceksin ve bu yüzden ruhun daralacaktır. (İyi bil ki) sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekîldir. "

Kuran-ı Kerim 223. sayfasında bulunan,Hud süresinin 25 nolu ayeti
" Andolsun, biz Nuh'u kavmine elçi gönderdik. Onlara: «Ben (dedi), sizin için apaçık bir uyarıcıyım. "

Kuran-ı Kerim 249. sayfasında bulunan,Ra'd süresinin 7 nolu ayeti
" Kâfirler diyorlar ki: Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya! (Halbuki) sen ancak bir uyarıcısın ve her toplumun bir rehberi vardır. "

Kuran-ı Kerim 265. sayfasında bulunan,Hicr süresinin 89 nolu ayeti
" De ki: Şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım. "

Kuran-ı Kerim 292. sayfasında bulunan,İsra süresinin 105 nolu ayeti
" Biz Kur'an'ı hak olarak indirdik; o da hakkı getirdi. Seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. "

Kuran-ı Kerim 299. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 56 nolu ayeti
" Biz resulleri, sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kâfir olanlar ise, hakkı bâtıla dayanarak ortadan kaldırmak için bâtıl yolla mücadele verirler. Onlar âyetlerimizi ve uyarıldıkları şeyleri alaya almışlardır. "

Kuran-ı Kerim 337. sayfasında bulunan,Hac süresinin 49 nolu ayeti
" De ki: Ey insanlar! Ben ancak sizin için apaçık bir uyarıcıyım. "

Kuran-ı Kerim 358. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 1,2 nolu ayeti
" Âlemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e Furkan'ı indiren, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan, hiç çocuk edinmeyen, mülkünde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah, yüceler yücesidir. "

Kuran-ı Kerim 359. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 7 nolu ayeti
" Onlar (bir de) şöyle dediler: Bu ne biçim peygamber; (bizler gibi) yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor! Ona bir melek indirilmeli, kendisiyle birlikte o da uyarıcı olmalıydı! "

Kuran-ı Kerim 363. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 51 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Şayet dileseydik, elbet her ülkeye bir uyarıcı (peygamber) gönderirdik. "

Kuran-ı Kerim 364. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 56 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. "

Kuran-ı Kerim 371. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 115 nolu ayeti
" Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. "

Kuran-ı Kerim 374. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 193,194,195 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Onu Rûhu'l-emîn (Cebrail) uyarıcılardan olasın diye, apaçık Arap diliyle, senin kalbine indirmiştir. "

Kuran-ı Kerim 375. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 208,209 nolu ayeti
" Biz hiçbir memleketi, öğüt vermek üzere (gönderdiğimiz) uyarıcıları (peygamberleri) olmadan yok etmemişizdir. Biz zalim değiliz. "

Kuran-ı Kerim 384. sayfasında bulunan,Neml süresinin 91,92 nolu ayeti
" (De ki:) Ben ancak, bu şehrin (Mekke'nin) Rabbine -ki O burayı dokunulmaz kılmıştır- kulluk etmekle emrolundum. Her şey de zaten O'na aittir. Bana müslümanlardan olmam ve Kur'an okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse, yalnız kendisi için gelmiş olur; kim de saparsa ona de ki: Ben sadece uyarıcılardanım. "

Kuran-ı Kerim 390. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 46 nolu ayeti
" (Musa'ya) seslendiğimiz zaman da, sen Tûr'un yanında değildin. Bilakis, senden önce kendilerine uyarıcı (peygamber) gelmeyen bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak (orada geçenleri sana bildirdik); ola ki düşünüp öğüt alırlar. "

Kuran-ı Kerim 401. sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 50 nolu ayeti
" «Ona Rabbinden (başkaca) mucizeler indirilmeli değil miydi?» derler. De ki: Mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. "

Kuran-ı Kerim 414. sayfasında bulunan,Secde süresinin 3 nolu ayeti
" «Onu Peygamber kendisi uydurdu» diyorlar öyle mi? Hayır! O, senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı (peygamber) gelmemiş bir kavmi uyarman için -doğru yolu bulalar diye- Rabbinden gönderilen hak (Kitap) tır. "

Kuran-ı Kerim 423. sayfasında bulunan,Ahzap süresinin 45 nolu ayeti
" Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. "

Kuran-ı Kerim 430. sayfasında bulunan,Sebe süresinin 28 nolu ayeti
" Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bunu bilmezler. "

Kuran-ı Kerim 431. sayfasında bulunan,Sebe süresinin 34 nolu ayeti
" Biz hangi ülkeye bir uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın varlıklı ve şımarık kişileri: Biz, size gönderilmiş olan şeyi inkâr ediyoruz, demişlerdir. "

Kuran-ı Kerim 432. sayfasında bulunan,Sebe süresinin 44 nolu ayeti
" Halbuki biz onlara okuyacakları kitaplar vermediğimiz gibi senden önce onlara bir uyarıcı (peygamber) de göndermemiştik. "

Kuran-ı Kerim 436. sayfasında bulunan,Fatır süresinin 23 nolu ayeti
" Sen sadece bir uyarıcısın. "

Kuran-ı Kerim 436. sayfasında bulunan,Fatır süresinin 24 nolu ayeti
" Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Her millet için mutlaka bir uyarıcı (peygamber) bulunmuştur. "

Kuran-ı Kerim 437. sayfasında bulunan,Fatır süresinin 37 nolu ayeti
" Onlar orada: Rabbimiz! Bizi çıkar, (önce) yaptığımızın yerine iyi işler yapalım! diye feryad ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? (Niçin inanmadınız?) Şimdi tadın (azabı)! Zalimlerin yardımcısı yoktur. "

Kuran-ı Kerim 438. sayfasında bulunan,Fatır süresinin 42 nolu ayeti
" Kendilerine bir uyarıcı (peygamber) gelirse, herhangi bir milletten daha çok doğru yolda olacaklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdi. Fakat onlara uyarıcı (Muhammed) gelince, bu, onların haktan uzaklaşmalarından başka bir şeyi arttırmadı. "

Kuran-ı Kerim 447. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 72 nolu ayeti
" Kuşkusuz, biz onlara uyarıcılar göndermiştik. "

Kuran-ı Kerim 452. sayfasında bulunan,Sad süresinin 4,5 nolu ayeti
" Aralarından kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve kâfirler: Bu pek yalancı bir sihirbazdır! Tanrıları, tek tanrı mı yaptı? Doğrusu bu tuhaf bir şeydir! dediler. "

Kuran-ı Kerim 456. sayfasında bulunan,Sad süresinin 65 nolu ayeti
" (Resûlüm!) De ki: Ben sadece bir uyarıcıyım. Tek ve kahhâr olan Allah'tan başka bir tanrı yoktur. "

Kuran-ı Kerim 456. sayfasında bulunan,Sad süresinin 70 nolu ayeti
" Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyolunuyor. "

Kuran-ı Kerim 476. sayfasında bulunan,Fussilet süresinin 4 nolu ayeti
" Bu kitap müjdeleyici ve uyarıcıdır. Fakat onların çoğu yüz çevirdi. Artık dinlemezler. "

Kuran-ı Kerim 490. sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 23 nolu ayeti
" Senden önce de hangi memlekete uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın varlıklıları: Babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerine uyarız, derlerdi. "

Kuran-ı Kerim 495. sayfasında bulunan,Duhan süresinin 2,3 nolu ayeti
" Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu (Kur'an'ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır. "

Kuran-ı Kerim 502. sayfasında bulunan,Ahkaf süresinin 9 nolu ayeti
" De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. "

Kuran-ı Kerim 504. sayfasında bulunan,Ahkaf süresinin 21 nolu ayeti
" Âd kavminin kardeşini (Hûd'u) an. Zira o, kendinden önce ve sonra uyarıcıların da gelip geçtiği Ahkaf bölgesindeki kavmine: Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben sizin büyük bir günün azabına uğramanızdan korkuyorum, demişti. "

Kuran-ı Kerim 505. sayfasında bulunan,Ahkaf süresinin 29 nolu ayeti
" Hani cinlerden bir gurubu, Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Kur'an'ı dinlemeye hazır olunca (birbirlerine) «Susun» demişler, Kur'an'ın okunması bitince uyarıcılar olarak kavimlerine dönmüşlerdi. "

Kuran-ı Kerim 510. sayfasında bulunan,Fetih süresinin 8 nolu ayeti
" Şüphesiz biz seni, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. "

Kuran-ı Kerim 517. sayfasında bulunan,Kaf süresinin 2 nolu ayeti
" Aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar da, kâfirler şöyle dediler: «Bu şaşılacak bir şeydir.» "

Kuran-ı Kerim 521. sayfasında bulunan,Zariyat süresinin 50 nolu ayeti
" O halde Allah'a koşun. Çünkü ben, size O'nun katından (gelmiş) açık bir uyarıcıyım. "

Kuran-ı Kerim 521. sayfasında bulunan,Zariyat süresinin 51 nolu ayeti
" Allah ile beraber başka bir tanrı edinmeyin. Zira ben size O'nun tarafından (gelmiş) açık bir uyarıcıyım. "

Kuran-ı Kerim 527. sayfasında bulunan,Necm süresinin 56 nolu ayeti
" İşte bu ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır. "

Kuran-ı Kerim 528. sayfasında bulunan,Kamer süresinin 23 nolu ayeti
" Semûd kavmi de uyarıcıları yalanladı. "

Kuran-ı Kerim 529. sayfasında bulunan,Kamer süresinin 33 nolu ayeti
" Lût'un kavmi de uyarıcı peygamberleri yalanladı. "

Kuran-ı Kerim 529. sayfasında bulunan,Kamer süresinin 41 nolu ayeti
" Şüphesiz Firavun'un kavmine de uyarıcılar gelmişti. "

Kuran-ı Kerim 558. sayfasında bulunan,Talak süresinin 10 nolu ayeti
" Allah onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. Ey inanan akıl sahipleri! Allah'tan korkun. Allah size gerçekten bir uyarıcı (kitap) indirmiştir. "

Kuran-ı Kerim 562. sayfasında bulunan,Mülk süresinin 26 nolu ayeti
" De ki: O bilgi, ancak Allah'a mahsustur. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. "

Kuran-ı Kerim 575. sayfasında bulunan,Müddesir süresinin 35,36,37 nolu ayeti
" O (cehennem), insanlık için, sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için büyük uyarıcı musibetlerden biridir. "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Diyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.