Kuran-ı Kerim'de Yüce kelimesi bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Yüce kelimesi bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 42. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 255 nolu ayeti
" Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür. "

Kuran-ı Kerim 84. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 34 nolu ayeti
" Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için sâliha kadınlar itaatkârdır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar. Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve (bunlarla yola gelmezlerse) dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür. "

Kuran-ı Kerim 139. sayfasında bulunan,En'am süresinin 100 nolu ayeti
" Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa ki onları da Allah yaratmıştı. Bilgisizce O'na oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Hâşâ! O, onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir. "

Kuran-ı Kerim 156. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 54 nolu ayeti
" Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'a istivâ eden, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir! "

Kuran-ı Kerim 174. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 190 nolu ayeti
" Fakat (Allah) onlara kusursuz bir çocuk verince, kendilerine verdiği bu çocuk hakkında (sonradan insanlar) Allah'a ortak koştular. Allah ise onların ortak koştuğu şeyden yücedir. "

Kuran-ı Kerim 192. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 40 nolu ayeti
" Eğer siz ona (Resûlullah'a) yardım etmezseniz (bu önemli değil); ona Allah yardım etmiştir: Hani, kâfirler onu, iki kişiden biri olarak (Ebu Bekir ile birlikte Mekke'den) çıkarmışlardı; hani onlar mağaradaydı; o, arkadaşına. Üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir, diyordu. Bunun üzerine Allah ona (sükûnet sağlayan) emniyetini indirdi, onu sizin görmediğiniz bir ordu ile destekledi ve kâfir olanların sözünü alçalttı. Allah'ın sözü ise zaten yücedir. Çünkü Allah üstündür, hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 206. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 129 nolu ayeti
" (Ey Muhammed!) Yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter. O'ndan başka ilâh yoktur. Ben sadece O'na güvenip dayanırım. O yüce Arş'ın sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 209. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 18 nolu ayeti
" Onlar Allah’ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve: Bunlar, Allah katında bizim şefaatçılarımızdır, diyorlar. De ki: «Siz Allah’a göklerde ve yerde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Hâşâ! O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir.» "

Kuran-ı Kerim 249. sayfasında bulunan,Ra'd süresinin 9 nolu ayeti
" O, görüleni de görülmeyeni de bilir; çok büyüktür, yücedir. "

Kuran-ı Kerim 265. sayfasında bulunan,Hicr süresinin 87 nolu ayeti
" Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve yüce Kur'an'ı verdik. "

Kuran-ı Kerim 266. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 1 nolu ayeti
" Allah'ın emri gelmiştir. Artık onu istemekte acele etmeyin. Allah, onların koştukları ortaklardan uzak ve yücedir. "

Kuran-ı Kerim 272. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 60 nolu ayeti
" Kötü sıfat, ahirete inanmayanlar içindir. En yüce sıfatlar ise Allah'a aittir. Çünkü O, her şeyden üstün ve hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 285. sayfasında bulunan,İsra süresinin 43 nolu ayeti
" Allah, onların söyledikleri şeylerden münezzehtir; son derece yücedir ve uludur. "

Kuran-ı Kerim 311. sayfasında bulunan,Taha süresinin 4 nolu ayeti
" (Kur'an) yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir. "

Kuran-ı Kerim 319. sayfasında bulunan,Taha süresinin 114 nolu ayeti
" Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir. Sana O'nun vahyi tamamlanmazdan önce Kur'an'ı (okumakta) acele etme ve «Rabbim, benim ilmimi artır» de. "

Kuran-ı Kerim 341. sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 14 nolu ayeti
" Sonra nutfeyi alaka (aşılanmış yumurta) yaptık. Peşinden, alakayı, bir parçacık et haline soktuk; bu bir parçacık eti kemiklere (iskelete) çevirdik; bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratışla insan haline getirdik. Yapıp-yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. "

Kuran-ı Kerim 347. sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 92 nolu ayeti
" Allah, gaybı da şehâdeti de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir. "

Kuran-ı Kerim 348. sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 116 nolu ayeti
" Mutlak hakim ve hak olan Allah, çok yücedir. O'ndan başka tanrı yoktur, O, yüce Arş'ın sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 358. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 1,2 nolu ayeti
" Âlemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e Furkan'ı indiren, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan, hiç çocuk edinmeyen, mülkünde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah, yüceler yücesidir. "

Kuran-ı Kerim 359. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 10 nolu ayeti
" Dilerse sana bunlardan daha iyisini, altlarından ırmaklar akan cennetleri verecek ve sana saraylar ihsan edecek olan Allah'ın şanı yücedir. "

Kuran-ı Kerim 364. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 61 nolu ayeti
" Gökte burçları var eden, onların içinde bir çerağ (güneş) ve nurlu bir ay barındıran Allah, yüceler yücesidir. "

Kuran-ı Kerim 381. sayfasında bulunan,Neml süresinin 63 nolu ayeti
" (Onlar mı hayırlı) yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size yolu bulduran, rahmetinin (yağmurun) önünde rüzgârları müjdeci olarak gönderen mi? Allah'tan başka bir tanrı mı var! Allah, onların koştukları ortaklardan çok yücedir, münezzehtir. "

Kuran-ı Kerim 392. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 68 nolu ayeti
" Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçim hakkı yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şânı yücedir. "

Kuran-ı Kerim 406. sayfasında bulunan,Rum süresinin 27 nolu ayeti
" Yaratmaya başlayan, sonra onu tekrarlayan O'dur, ki bu, O'nun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde (tecelli eden) en yüce sıfat O'nundur. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 413. sayfasında bulunan,Lokman süresinin 30 nolu ayeti
" Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir; O'ndan başka taptıkları ise hiç şüphesiz bâtıldır. Gerçekten Allah çok yüce, çok uludur. "

Kuran-ı Kerim 430. sayfasında bulunan,Sebe süresinin 23 nolu ayeti
" Allah'ın huzurunda, kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının şefâati fayda vermez. Nihayet onların yüreklerinden korku giderilince: Rabbiniz ne buyurdu? derler. Onlar da: Hak olanı buyurdu, derler. O, yücedir, büyüktür. "

Kuran-ı Kerim 432. sayfasında bulunan,Sebe süresinin 41 nolu ayeti
" (Melekler de:) Sen yücesin, bizim dostumuz onlar değil, sensin. Belki onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmıştı; diyecekler. "

Kuran-ı Kerim 444. sayfasında bulunan,Yasin süresinin 83 nolu ayeti
" Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir! Siz de O'na döneceksiniz. "

Kuran-ı Kerim 451. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 159 nolu ayeti
" Allah, onların isnat edegeldiklerinden yücedir, münezzehtir. "

Kuran-ı Kerim 451. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 180 nolu ayeti
" Senin izzet sahibi Rabbin, onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. "

Kuran-ı Kerim 456. sayfasında bulunan,Sad süresinin 75 nolu ayeti
" Allah: Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni meneden nedir? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden misin? dedi. "

Kuran-ı Kerim 457. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 4 nolu ayeti
" Eğer Allah bir evlât edinmek isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. O yücedir. O, tek ve kahhâr olan Allah'tır. "

Kuran-ı Kerim 464. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 67 nolu ayeti
" Onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilemediler. Kıyamet günü bütün yeryüzü O'nun tasarrufundadır. Gökler O'nun kudret eliyle dürülmüş olacaktır. O, müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. "

Kuran-ı Kerim 467. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 12 nolu ayeti
" (Onlara denir ki:) İşte bunun sebebi şudur: Tek Allah'a ibadete çağrıldığı zaman inkâr edersiniz. O'na ortak koşulunca (bunu) tasdik edersiniz. Artık hüküm, yücelerin yücesi Allah'ındır. "

Kuran-ı Kerim 473. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 64 nolu ayeti
" Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size şekil verip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Allah, sizin Rabbinizdir. Âlemlerin Rabbi Allah, yücelerden yücedir. "

Kuran-ı Kerim 482. sayfasında bulunan,Şura süresinin 4 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, uludur. "

Kuran-ı Kerim 487. sayfasında bulunan,Şura süresinin 51 nolu ayeti
" Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur, yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. O yücedir, hakîmdir. "

Kuran-ı Kerim 488. sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 4 nolu ayeti
" O, katımızda bulunan Ana Kitap'ta (levh-i mahfuzda) mevcut, yüce ve hikmetle dolu bir kitaptır. "

Kuran-ı Kerim 494. sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 82 nolu ayeti
" Göklerin ve yerin Rabbi, Arş'ın da Rabbi olan Allah onların vasıflandırmalarından yücedir, münezzehtir. "

Kuran-ı Kerim 494. sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 85 nolu ayeti
" Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin mülkü kendisine ait olan Allah ne yücedir! Kıyamet saatini bilmek de O'na mahsustur. Siz O'na döndürüleceksiniz. "

Kuran-ı Kerim 530. sayfasında bulunan,Kamer süresinin 54,55 nolu ayeti
" Takvâ sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarında, güçlü ve Yüce Allah'ın huzurunda hak meclisindedirler. "

Kuran-ı Kerim 531. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 24 nolu ayeti
" Denizde yüce dağlar gibi yükselen gemiler de O'nundur. "

Kuran-ı Kerim 533. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 78 nolu ayeti
" Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir. "

Kuran-ı Kerim 561. sayfasında bulunan,Mülk süresinin 1 nolu ayeti
" Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter. "

Kuran-ı Kerim 563. sayfasında bulunan,Kalem süresinin 4 nolu ayeti
" Ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin. "

Kuran-ı Kerim 566. sayfasında bulunan,Hakka süresinin 21,22,23 nolu ayeti
" Artık o, meyveleri sarkmış yüce bir cennette hoşnut kalacağı bir hayat içindedir. "

Kuran-ı Kerim 571. sayfasında bulunan,Cin süresinin 3 nolu ayeti
" Hakikat şu ki, Rabbimizin şânı çok yücedir. O, ne eş ne de çocuk edinmiştir. "

Kuran-ı Kerim 583. sayfasında bulunan,Naziat süresinin 24 nolu ayeti
" Ben, sizin en yüce Rabbinizim! dedi. "

Kuran-ı Kerim 584. sayfasında bulunan,Abese süresinin 11,12,13,14,15,16 nolu ayeti
" Hayır! Şüphesiz bunlar (âyetler), değerli ve güvenilir kâtiplerin elleriyle (yazılıp) tertemiz kılınmış, yüce makamlara kaldırılmış mukaddes sahifelerde (yazılı) bir öğüttür; dileyen ondan (Kur'an'dan) öğüt alır. "

Kuran-ı Kerim 590. sayfasında bulunan,Buruc süresinin 15 nolu ayeti
" Arş'ın sahibidir, çok yücedir. "

Kuran-ı Kerim 591. sayfasında bulunan,Ala süresinin 1,2,3,4,5 nolu ayeti
" Yaratıp düzene koyan, takdir edip yol gösteren, (topraktan) yeşil otu çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren yüce Rabbinin adını tesbih (ve takdis) et. "

Kuran-ı Kerim 591. sayfasında bulunan,Gasiye süresinin 8,9,10,11 nolu ayeti
" O gün bir takım yüzler de vardır ki, mutludurlar; (dünyadaki) çabalarından hoşnut olmuşlardır, yüce bir cennettedirler. Orada boş bir söz işitmezler. "

Kuran-ı Kerim 595. sayfasında bulunan,Leyl süresinin 19,20,21 nolu ayeti
" Yüce Rabbinin rızasını istemekten başka onun nezdinde hiçbir kimseye ait şükranla karşılanacak bir nimet yoktur. Ve o (buna kavuşarak) hoşnut olacaktır. "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Diyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.