Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

İnsan kelimesi bulunan ayetler

Kuran-ı Kerim 4 . sayfasında bulunan,Bakara süresinin 24 nolu ayeti
Bunu yapamazsanız -ki elbette yapamayacaksınız- yakıtı, insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının. Çünkü o ateş kâfirler için hazırlanmıştır.

Kuran-ı Kerim 37 . sayfasında bulunan,Bakara süresinin 233 nolu ayeti
Emzirmeyi tamamlatmak isteyen (baba) için, anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Onların örfe uygun olarak beslenmesi ve giyimi baba tarafına aittir. Bir insan ancak gücü yettiğinden sorumlu tutulur. Hiçbir anne, çocuğu sebebiyle, hiçbir baba da çocuğu yüzünden zarara uğratılmamalıdır. Onun benzeri (nafaka temini) vâris üzerine de gerekir. Eğer ana ve baba birbiriyle görüşerek ve karşılıklı anlaşarak çocuğu memeden kesmek isterlerse, kendilerine günah yoktur. Çocuklarınızı (süt anne tutup) emzirtmek istediğiniz takdirde, süt anneye vermekte olduğunuzu iyilikle teslim etmeniz şartıyla, üzerinize günah yoktur. Allah'tan korkun. Bilin ki Allah, yapmakta olduklarınızı görür.

Kuran-ı Kerim 83 . sayfasında bulunan,Nisa süresinin 28 nolu ayeti
Allah sizden (yükünüzü) hafifletmek ister; çünkü insan zayıf yaratılmıştır.

Kuran-ı Kerim 128 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 9 nolu ayeti
Eğer peygamberi bir melek kılsaydık muhakkak ki onu insan sûretine sokar onları yine düşmekte oldukları kuşkuya düşürürdük.

Kuran-ı Kerim 141 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 112 nolu ayeti
Böylece biz, her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. (Bunlar), aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi onu da yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerle başbaşa bırak.

Kuran-ı Kerim 143 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 130 nolu ayeti
Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size âyetlerimi anlatan ve bu günle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Derler ki: «Kendi aleyhimize şahitlik ederiz.» Dünya hayatı onları aldattı ve kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler.

Kuran-ı Kerim 154 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 38 nolu ayeti
Allah buyuracak ki: «Sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin!» Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lânet edecekler. Hepsi birbiri ardından orada (cehennemde) toplanınca, sonrakiler öncekiler için, «Ey Rabbimiz! Bizi işte bunlar saptırdılar! Onun için onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver!» diyecekler. Allah da: Zaten herkes için bir kat daha fazla azap vardır, fakat siz bilmezsiniz, diyecektir.

Kuran-ı Kerim 223 . sayfasında bulunan,Hud süresinin 27 nolu ayeti
Kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki: «Biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Bizden, basit görüşle hareket eden alt tabakamızdan başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Ve sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin yalancılar olduğunuzu düşünüyoruz.»

Kuran-ı Kerim 259 . sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 34 nolu ayeti
O size istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür!

Kuran-ı Kerim 262 . sayfasında bulunan,Hicr süresinin 28 nolu ayeti
Hani Rabbin meleklere demişti ki: «Ben kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım.»

Kuran-ı Kerim 278 . sayfasında bulunan,Nahl süresinin 103 nolu ayeti
Şüphesiz biz onların: «Kur'an'ı ona ancak bir insan öğretiyor» dediklerini biliyoruz. Kendisine nisbet ettikleri şahsın dili yabancıdır. Halbuki bu (Kur'an) apaçık bir Arapçadır.

Kuran-ı Kerim 282 . sayfasında bulunan,İsra süresinin 11 nolu ayeti
İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan pek acelecidir!

Kuran-ı Kerim 282 . sayfasında bulunan,İsra süresinin 13 nolu ayeti
Her insanın amelini (veya kaderini) boynuna bağladık. İnsan için kıyamet gününde, açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız.

Kuran-ı Kerim 288 . sayfasında bulunan,İsra süresinin 71 nolu ayeti
Her insan topluluğunu önderleri ile birlikte çağıracağımız o günde kimlerin amel defteri sağından verilirse, onlar, en küçük bir haksızlığa uğramamış olarak amel defterlerini okuyacaklar.

Kuran-ı Kerim 296 . sayfasında bulunan,Kehf süresinin 34 nolu ayeti
Bu adamın başka geliri de vardı. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi: «Ben, servetçe senden daha zenginim; insan sayısı bakımından da senden daha güçlüyüm.»

Kuran-ı Kerim 305 . sayfasında bulunan,Meryem süresinin 17 nolu ayeti
Meryem, onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken, biz ona ruhumuzu gönderdik de o, kendisine tastamam bir insan şeklinde göründü.

Kuran-ı Kerim 305 . sayfasında bulunan,Meryem süresinin 20 nolu ayeti
Meryem: Bana bir insan eli değmediği, iffetsiz de olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir? dedi.

Kuran-ı Kerim 306 . sayfasında bulunan,Meryem süresinin 28 nolu ayeti
Ey Harun'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir insan değildi; annen de iffetsiz değildi.

Kuran-ı Kerim 341 . sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 14 nolu ayeti
Sonra nutfeyi alaka (aşılanmış yumurta) yaptık. Peşinden, alakayı, bir parçacık et haline soktuk; bu bir parçacık eti kemiklere (iskelete) çevirdik; bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratışla insan haline getirdik. Yapıp-yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir.

Kuran-ı Kerim 363 . sayfasında bulunan,Furkan süresinin 54 nolu ayeti
Sudan (meniden) bir insan yaratıp onu nesep ve sıhriyet (kan ve evlilik bağından doğan) yakınlığa dönüştüren O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter.

Kuran-ı Kerim 387 . sayfasında bulunan,Kasas süresinin 23 nolu ayeti
Musa, Medyen suyuna varınca, orada (hayvanlarını) sulayan bir çok insan buldu. Onların gerisinde de, (hayvanlarını) engelleyen iki kadın gördü. Onlara: Derdiniz nedir? dedi. Şöyle cevap verdiler: Çobanlar sulayıp çekilmeden biz (onların içine sokulup hayvanlarımızı) sulamayız; babamız da çok yaşlıdır.

Kuran-ı Kerim 426 . sayfasında bulunan,Ahzap süresinin 72 nolu ayeti
Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.

Kuran-ı Kerim 456 . sayfasında bulunan,Sad süresinin 71 nolu ayeti
Rabbin meleklere demişti ki: Ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım.

Kuran-ı Kerim 487 . sayfasında bulunan,Şura süresinin 48 nolu ayeti
Eğer yüz çevirirlerse, bilesin ki biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır. Biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir kötülük gelirse, işte o zaman insan pek nankördür!

Kuran-ı Kerim 489 . sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 15 nolu ayeti
Ama onlar, kullarından bir kısmını, O'nun bir cüzü kıldılar. Gerçekten insan apaçık bir nankördür.

Kuran-ı Kerim 526 . sayfasında bulunan,Necm süresinin 39 nolu ayeti
Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.

Kuran-ı Kerim 531 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 31 nolu ayeti
Ey insan ve cin! Sizin de hesabınızı ele alacağız.

Kuran-ı Kerim 531 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 33 nolu ayeti
Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çerçevesinden çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa geçin. Ancak büyük bir güçle çıkıp gidebilirsiniz.

Kuran-ı Kerim 532 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 56 nolu ayeti
Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş güzeller var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.

Kuran-ı Kerim 533 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 74 nolu ayeti
Bunlara onlardan önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur.

Kuran-ı Kerim 546 . sayfasında bulunan,Haşr süresinin 16 nolu ayeti
Münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana «İnkâr et» der. İnsan inkâr edince de: Ben senden uzağım, çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım, der.

Kuran-ı Kerim 575 . sayfasında bulunan,Müddesir süresinin 21,22,23,24,25 nolu ayeti
Sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda, kibirini yenemeyip sırt çevirdi de: «Bu (Kur'an) dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) nakledilen bir sihirdir. Bu, insan sözünden başka bir şey değil.»

Kuran-ı Kerim 576 . sayfasında bulunan,Kıyame süresinin 5 nolu ayeti
Fakat insan önündekini (kıyameti) yalanlamak ister.

Kuran-ı Kerim 583 . sayfasında bulunan,Naziat süresinin 34,35,36 nolu ayeti
Her şeyi alt üst eden o büyük felâket geldiği vakit, insan dünyada iken ne için çalıştığını hatırlar. Cehennem de gören her kişiye açıklığı ile gösterilir.

Kuran-ı Kerim 590 . sayfasında bulunan,Tarık süresinin 9,10 nolu ayeti
Gizlenenlerin ortaya döküldüğü günde insan için ne bir güç ne de bir yardımcı vardır.

Kuran-ı Kerim 593 . sayfasında bulunan,Fecr süresinin 23 nolu ayeti
O gün cehennem getirilir, insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var!

Kuran-ı Kerim 597 . sayfasında bulunan,Alak süresinin 6,7,8 nolu ayeti
Gerçek şu ki, insan kendini kendine yeterli görerek azar. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.

Kuran-ı Kerim 599 . sayfasında bulunan,Zilzal süresinin 1,2,3,4,5 nolu ayeti
Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan «Ne oluyor buna!» dediği vakit, işte o gün (yer) Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır.

Kuran-ı Kerim 599 . sayfasında bulunan,Adiyat süresinin 9,10,11 nolu ayeti
Kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman insan (halinin ne olacağını) düşünmez mi? Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyle haberdardır.

Kuran-ı Kerim 601 . sayfasında bulunan,Asr süresinin 1,2,3 nolu ayeti
Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.

Kuran-ı Kerim 604 . sayfasında bulunan,Nas süresinin 1,2,3,4,5,6 nolu ayeti
De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah'ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.
Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.