Kuran-ı Kerim'de Musa kelimesi bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Musa kelimesi bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 8. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 51 nolu ayeti
" Musa'ya kırk gece (vahyetmek üzere) söz vermiştik. Sonra haksızlık ederek buzağıyı (tanrı) edindiniz. "

Kuran-ı Kerim 8. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 53 nolu ayeti
" Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya Kitab'ı ve hak ile bâtılı ayıran hükümleri verdik. "

Kuran-ı Kerim 8. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 54 nolu ayeti
" Musa kavmine demişti ki: Ey kavmim! Şüphesiz siz, buzağıyı (tanrı) edinmekle kendinize kötülük ettiniz. Onun için Yaradanınıza tevbe edin de nefislerinizi (kötü duygularınızı) öldürün. Öyle yapmanız Yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tevbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tevbeleri kabul eden ancak O'dur. "

Kuran-ı Kerim 8. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 55 nolu ayeti
" Bir zamanlar: Ey Musa! Biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız, demiştiniz de bakıp durur olduğunuz halde hemen sizi yıldırım çarpmıştı. "

Kuran-ı Kerim 9. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 60 nolu ayeti
" Musa (çölde) kavmi için su istemişti de biz ona: Değneğinle taşa vur! demiştik. Derhal (taştan) oniki kaynak fışkırdı. Her bölük, içeceği kaynağı bildi. (Onlara:) Allah'ın rızkından yeyin, için, sakın yeryüzünde bozgunculuk etmeyin, dedik. "

Kuran-ı Kerim 9. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 61 nolu ayeti
" Hani siz (verilen nimetlere karşılık): Ey Musa! Bir tek yemekle yetinemeyiz; bizim için Rabbine dua et de yerin bitirdiği şeylerden; sebzesinden, hıyarından, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından bize çıkarsın, dediniz. Musa ise: Daha iyiyi daha kötü ile değiştirmek mi istiyorsunuz? O halde şehre inin. Zira istedikleriniz sizin için orada var, dedi. İşte (bu hadiseden sonra) üzerlerine aşağılık ve yoksulluk damgası vuruldu. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu musibetler (onların başına), Allah'ın âyetlerini inkâra devam etmeleri, haksız olarak peygamberleri öldürmeleri sebebiyle geldi. Bunların hepsi, sadece isyanları ve taşkınlıkları sebebiyledir. "

Kuran-ı Kerim 10. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 67 nolu ayeti
" Musa, kavmine: Allah bir sığır kesmenizi emrediyor, demişti de: Bizimle alay mı ediyorsun? demişlerdi. O da: Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım, demişti. "

Kuran-ı Kerim 10. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 68 nolu ayeti
" «Bizim adımıza Rabbine dua et, bize onun ne olduğunu açıklasın» dediler. Musa: Allah diyor ki: «O, ne yaşlı ne de körpe; ikisi arasında bir inek.» Size emredileni hemen yapın, dedi. "

Kuran-ı Kerim 13. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 87 nolu ayeti
" Andolsun biz Musa'ya Kitab'ı verdik. Ondan sonra ardarda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da deliller verdik. Ve onu, Rûhu'l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik. Ama ne zaman size bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse büyüklük taslayarak kimini yalanladığınız kimini de öldürdüğünüz doğru değil mi! "

Kuran-ı Kerim 14. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 92 nolu ayeti
" Andolsun Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Sonra onun ardından, zalimler olarak buzağıyı (tanrı) edindiniz. "

Kuran-ı Kerim 17. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 108 nolu ayeti
" Yoksa siz de (ey müslümanlar), daha önce Musa'ya sorulduğu gibi peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse, şüphesiz dosdoğru yoldan sapmış olur. "

Kuran-ı Kerim 21. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 136 nolu ayeti
" «Biz, Allah'a ve bize indirilene; İbrahim, İsmail, İshak, Ya'kub ve esbâta indirilene, Musa ve İsa'ya verilenlerle Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah'a teslim olduk» deyin. "

Kuran-ı Kerim 40. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 246 nolu ayeti
" Musa'dan sonra, Benî İsrail'den ileri gelen kimseleri görmedin mi? Kendilerine gönderilmiş bir peygambere: «Bize bir hükümdar gönder ki (onun komutasında) Allah yolunda savaşalım» demişlerdi. «Ya size savaş yazılır da savaşmazsanız?» dedi. «Yurtlarımızdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda neden savaşmayalım?» dediler. Kendilerine savaş yazılınca, içlerinden pek azı hariç, geri dönüp kaçtılar. Allah zalimleri iyi bilir. "

Kuran-ı Kerim 40. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 248 nolu ayeti
" Peygamberleri onlara: Onun hükümdarlığının alâmeti, Tabut'un size gelmesidir. Meleklerin taşıdığı o Tabut'un içinde Rabbinizden size bir ferahlık ve sükûnet, Musa ve Harun hanedanlarının bıraktıklarından bir kalıntı vardır. Eğer inanmış kimseler iseniz sizin için bunda şüphesiz bir alâmet vardır, dedi. "

Kuran-ı Kerim 61. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 84 nolu ayeti
" De ki: Biz, Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Ya'kub ve Ya'kub oğullarına indirilenlere, Musa, İsa ve (diğer) peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onları birbirinden ayırdetmeyiz. Biz ancak O'na teslim oluruz. "

Kuran-ı Kerim 101. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 153 nolu ayeti
" Ehl-i kitap senden, kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor. Onlar Musa'dan, bunun daha büyüğünü istemişler de, «Bize Allah'ı apaçık göster» demişlerdi. Zulümleri sebebiyle hemen onları yıldırım çarptı. Bilâhare kendilerine açık deliller geldikten sonra buzağıyı (tanrı) edindiler. Biz bunu da affettik. Ve Musa'ya apaçık delil (ve yetki) verdik. "

Kuran-ı Kerim 103. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 164 nolu ayeti
" Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık, bir kısmını ise sana anlatmadık. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. "

Kuran-ı Kerim 110. sayfasında bulunan,Maide süresinin 20 nolu ayeti
" Bir zamanlar Musa, kavmine şöyle demişti: Ey kavmim! Allah'ın size (lütfettiği) nimetini hatırlayın; zira O, içinizden peygamberler çıkardı ve sizi hükümdarlar kıldı. Âlemlerde hiçbir kimseye vermediğini size verdi. "

Kuran-ı Kerim 110. sayfasında bulunan,Maide süresinin 22 nolu ayeti
" Onlar şu cevabı verdiler: Yâ Musa! Orada zorba bir toplum var; onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla girmeyeceğiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de hemen gireriz. "

Kuran-ı Kerim 111. sayfasında bulunan,Maide süresinin 24 nolu ayeti
" «Ey Musa! Onlar orada bulundukları müddetçe biz oraya asla girmeyiz; şu halde sen ve Rabbin gidin savaşın; biz burada oturacağız» dediler. "

Kuran-ı Kerim 111. sayfasında bulunan,Maide süresinin 25 nolu ayeti
" Musa: «Rabbim! Ben kendimden ve kardeşimden başkasına hakim olamıyorum; bizimle, bu yoldan çıkmış toplumun arasını ayır» dedi. "

Kuran-ı Kerim 137. sayfasında bulunan,En'am süresinin 84 nolu ayeti
" Biz O'na İshak ve (İshak'ın oğlu) Yakub'u da armağan ettik; hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve O'nun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik; Biz iyi davrananları işte böyle mükâfatlandırırız. "

Kuran-ı Kerim 138. sayfasında bulunan,En'am süresinin 91 nolu ayeti
" (Yahudiler) Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Çünkü «Allah hiçbir beşere bir şey indirmedi» dediler. De ki: Öyle ise Musa'nın insanlara bir nûr ve hidayet olarak getirdiği Kitab'ı kim indirdi? Siz onu kâğıtlara yazıp (istediğinizi) açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarınızın da bilemediği şeyler (Kur'an'da) size öğretilmiştir. (Resûlüm) sen «Allah» de, sonra onları bırak, daldıkları bataklıkta oynayadursunlar! "

Kuran-ı Kerim 148. sayfasında bulunan,En'am süresinin 154 nolu ayeti
" Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayete erdirmek ve rahmet etmek maksadıyla Musa'ya da Kitab'ı (Tevrat'ı) verdik. Umulur ki, Rablerinin huzuruna varacaklarına iman ederler. "

Kuran-ı Kerim 162. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 103 nolu ayeti
" Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve kavmine gönderdik de o mucizeleri inkâr ettiler; ama, bak ki, fesatçıların sonu ne oldu! "

Kuran-ı Kerim 162. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 104 nolu ayeti
" Musa dedi ki: «Ey Firavun! Ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. "

Kuran-ı Kerim 163. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 107 nolu ayeti
" Bunun üzerine Musa asasını yere attı. O hemen apaçık bir ejderha oluverdi! "

Kuran-ı Kerim 163. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 115 nolu ayeti
" (Sihirbazlar), Ey Musa sen mi (önce) atacaksın, yoksa atanlar biz mi olalım? dediler. "

Kuran-ı Kerim 163. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 117 nolu ayeti
" Biz de Musa'ya, «Asanı at!» diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu, onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. "

Kuran-ı Kerim 164. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 121,122 nolu ayeti
" «Musa ve Harun'un Rabbi olan âlemlerin Rabbine inandık» dediler. "

Kuran-ı Kerim 164. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 127 nolu ayeti
" Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki: Musa'yı ve kavmini, seni ve tanrılarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi bırakacaksın? (Firavun): «Biz onların oğullarını öldürüp, kadınlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz» dedi. "

Kuran-ı Kerim 164. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 128 nolu ayeti
" Musa kavmine dedi ki: «Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona vâris kılar. Sonuç (Allah'tan korkup günahtan) sakınanlarındır.» "

Kuran-ı Kerim 165. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 131 nolu ayeti
" Onlara bir iyilik (bolluk) gelince, «Bu bizim hakkımızdır» derler; eğer kendilerine bir fenalık gelirse Musa ve onunla beraber olanları uğursuz sayarlardı. Bilesiniz ki, onlara gelen uğursuzluk Allah katındandır, fakat onların çoğu bunu bilmezler. "

Kuran-ı Kerim 165. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 134 nolu ayeti
" Azap üzerlerine çökünce, «Ey Musa! sana verdiği söz hürmetine, bizim için Rabbine dua et; eğer bizden azabı kaldırırsan, mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrailoğullarını seninle göndereceğiz» dediler. "

Kuran-ı Kerim 166. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 138 nolu ayeti
" İsrailoğullarını denizden geçirdik, orada kendilerine mahsus birtakım putlara tapan bir kavme rastladılar. Bunun üzerine: Ey Musa! Onların tanrıları olduğu gibi, sen de bizim için bir tanrı yap! dediler. Musa: Gerçekten siz cahil bir toplumsunuz, dedi. "

Kuran-ı Kerim 166. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 140 nolu ayeti
" Musa dedi ki: Allah sizi âlemlere üstün kılmışken ben size Allah'tan başka bir tanrı mı arayayım? "

Kuran-ı Kerim 166. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 142 nolu ayeti
" (Bana ibadet etmesi için) Musa'ya otuz gece vade verdik ve ona on gece daha ilâve ettik; böylece Rabbinin tayin ettiği vakit kırk geceyi buldu. Musa, kardeşi Harun'a dedi ki: Kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yoluna uyma. "

Kuran-ı Kerim 166. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 143 nolu ayeti
" Musa tayin ettiğimiz vakitte (Tûr'a) gelip de Rabbi onunla konuşunca «Rabbim! Bana (kendini) göster; seni göreyim!» dedi. (Rabbi): «Sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin!» buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti, Musa da baygın düştü. Ayılınca dedi ki: Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tevbe ettim. Ben inananların ilkiyim. "

Kuran-ı Kerim 167. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 144 nolu ayeti
" (Allah) Ey Musa! dedi, ben risaletlerimle (sana verdiğim görevlerle) ve sözlerimle seni insanların başına seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. "

Kuran-ı Kerim 167. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 145 nolu ayeti
" Nasihat ve her şeyin açıklamasına dair ne varsa hepsini Musa için levhalarda yazdık. (Ve dedik ki): Bunları kuvvetle tut, kavmine de onun en güzelini almalarını emret. Yakında size, yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. "

Kuran-ı Kerim 167. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 148 nolu ayeti
" (Tûr'a giden) Musa'nın arkasından kavmi, zinet takımlarından, böğürebilen bir buzağı heykelini (tanrı) edindiler. Görmediler mi ki o, onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor? Onu (tanrı olarak) benimsediler ve zalimler oldular. "

Kuran-ı Kerim 168. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 150 nolu ayeti
" Musa, kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce: «Benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız! Rabbinizin emrini (beklemeyip) acele mi ettiniz?» dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin (Harun'un) başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. (Kardeşi): «Anam oğlu! Bu kavim beni cidden zayıf gördüler ve nerede ise beni öldüreceklerdi. Sen de düşmanları bana güldürme ve beni bu zalim kavimle beraber tutma!» dedi. "

Kuran-ı Kerim 168. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 154 nolu ayeti
" Musa'nın öfkesi dinince levhaları aldı. Onlardaki yazıda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet (haberi) vardı. "

Kuran-ı Kerim 168. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 155 nolu ayeti
" Musa tayin ettiğimiz vakitte kavminden yetmiş adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki: «Ey Rabbim! Dileseydin onları da beni de daha önce helâk ederdin. İçimizden birtakım beyinsizlerin işlediği (günah) yüzünden hepimizi helâk edecek misin? Bu iş, senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırırsın, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim sahibimizsin, bizi bağışla ve bize acı! Sen bağışlayanların en iyisisin! "

Kuran-ı Kerim 169. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 159 nolu ayeti
" Musa'nın kavminden hak ile doğru yolu bulan ve onun sayesinde âdil davranan bir topluluk vardır. "

Kuran-ı Kerim 170. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 160 nolu ayeti
" Biz İsrailoğullarını oymaklar halinde oniki kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden su isteyince, Musa'ya, «Asanı taşa vur!» diye vahyettik. Derhal ondan oniki pınar fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Sonra üzerlerine bulutla gölge yaptık, onlara kudret helvası ve bıldırcın eti indirdik. (Onlara dedik ki) «Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yeyin.» Ama onlar (emirlerimizi dinlememekle) bize değil kendilerine zulmediyorlardı. "

Kuran-ı Kerim 216. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 75 nolu ayeti
" Sonra onların ardından da Firavun ve toplumuna Musa ile Harun’u mucizelerimizle gönderdik, fakat onlar kibirlendiler ve günahkâr bir toplum oldular. "

Kuran-ı Kerim 216. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 77 nolu ayeti
" Musa: «Size hak geldiğinde onun için (hep böyle) mi dersiniz? Bu bir sihir midir? Halbuki sihirbazlar iflâh olmazlar» dedi. "

Kuran-ı Kerim 217. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 80 nolu ayeti
" Sihirbazlar gelince Musa onlara: Atacağınızı atın, dedi. "

Kuran-ı Kerim 217. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 81 nolu ayeti
" Onlar (iplerini) atınca, Musa dedi ki: «Sizin getirdiğiniz sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez.» "

Kuran-ı Kerim 217. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 83 nolu ayeti
" Firavun ve kavminin kendilerine işkence etmesinden korkuya düştükleri için kavminden bir gurup gençten başka kimse Musa’ya iman etmedi. Çünkü Firavun yeryüzünde ululuk taslayan (bir diktatör) ve haddi aşanlardan idi. "

Kuran-ı Kerim 217. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 84 nolu ayeti
" Musa dedi ki: Ey kavmim! Eğer Allah’a inandıysanız ve O’na teslim olduysanız sadece O’na güvenip dayanın. "

Kuran-ı Kerim 217. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 87 nolu ayeti
" Biz de Musa ve kardeşine: Kavminiz için Mısır’da evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın, namazlarınızı da dosdoğru kılın. (Ey Musa!) Müminleri müjdele! diye vahyettik. "

Kuran-ı Kerim 217. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 88 nolu ayeti
" Musa dedi ki: Ey Rabbimiz! Gerçekten sen Firavun ve kavmine dünya hayatında zinet ve nice mallar verdin. Ey Rabbimiz! (Onlara bu nimetleri), insanları senin yolundan saptırsınlar ve elem verici cezayı görünceye kadar iman etmesinler, diye mi (verdin)? Ey Rabbimiz! Onların mallarını yok et, kalplerine sıkıntı ver (ki iman etsinler). "

Kuran-ı Kerim 222. sayfasında bulunan,Hud süresinin 17 nolu ayeti
" Rabbin tarafından (gelmiş) açık bir delile dayanan ve kendisini Rabbinden bir şahidin izlediği, ayrıca kendisinden önce, bir önder ve bir rahmet olarak Musa'nın Kitab'ı (elinde) bulunan kimse (inkârcılar gibi) midir? Çünkü bunlar ona (Kur'an'a) inanırlar. Zümrelerden hangisi onu inkâr ederse işte cehennem ateşi onun varacağı yerdir, bundan şüphen olmasın; zira bu, senin Rabbin tarafından bildirilmiş gerçektir; fakat insanların çoğu inanmazlar. "

Kuran-ı Kerim 231. sayfasında bulunan,Hud süresinin 96,97 nolu ayeti
" Andolsun ki Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri doğru değildi. "

Kuran-ı Kerim 233. sayfasında bulunan,Hud süresinin 110 nolu ayeti
" Andolsun biz Musa'ya Kitab'ı verdik; fakat onda ihtilaf edildi. Eğer Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, elbette onların arasında hüküm verilmişti (ve işleri de bitirilmişti). Şüphesiz ki onlar (Mekkeliler) de Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. "

Kuran-ı Kerim 254. sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 5 nolu ayeti
" Andolsun ki Musa'yı da: Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın (geçmiş kavimlerin başına getirdiği felâket) günlerini hatırlat, diye mucizelerimizle gönderdik. Şüphesiz ki bunda çok sabırlı, çok şükreden herkes için ibretler vardır. "

Kuran-ı Kerim 255. sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 6 nolu ayeti
" Hani Musa kavmine demişti ki: «Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Çünkü O, sizi işkencenin en kötüsüne sürmekte ve oğullarınızı kesip, kadınlarınızı (kızlarınızı) bırakmakta olan Firavun ailesinden kurtardı. İşte bu size anlatılanlarda, Rabbinizden büyük bir imtihan vardır.» "

Kuran-ı Kerim 255. sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 8 nolu ayeti
" Musa dedi ki: «Eğer siz ve yeryüzünde olanların hepsi nankörlük etseniz, bilin ki Allah gerçekten zengindir, hamdedilmeye lâyıktır.» "

Kuran-ı Kerim 281. sayfasında bulunan,İsra süresinin 2 nolu ayeti
" Biz, Musa'ya Kitab'ı verdik ve İsrailoğullarına: «Benden başkasını dayanılıp güvenilen bir rab edinmeyin» diyerek bu Kitab'ı bir hidayet rehberi kıldık. "

Kuran-ı Kerim 291. sayfasında bulunan,İsra süresinin 101 nolu ayeti
" Andolsun biz, Musa'ya açık açık dokuz âyet verdik. Haydi İsrailoğullarına sor. Musa onlara geldiğinde Firavun ona, «Ey Musa! dedi, senin büyülenmiş olduğunu sanıyorum!» "

Kuran-ı Kerim 299. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 60 nolu ayeti
" Bir vakit Musa genç adamına demişti ki: «Durup dinlenmeyeceğim; tâ iki denizin birleştiği yere kadar varacağım, yahut senelerce yürüyeceğim.» "

Kuran-ı Kerim 300. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 62 nolu ayeti
" (Buluşma yerlerini) geçip gittiklerinde Musa genç adamına: Kuşluk yemeğimizi getir bize. Hakikaten şu yolculuğumuz yüzünden başımıza (epeyce) sıkıntı geldi, dedi. "

Kuran-ı Kerim 300. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 64 nolu ayeti
" Musa: İşte aradığımız o idi, dedi. Hemen izlerinin üzerine geri döndüler. "

Kuran-ı Kerim 300. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 66 nolu ayeti
" Musa ona: Sana öğretilenden, bana, doğruyu bulmama yardım edecek bir bilgi öğretmen için sana tâbi olayım mı? dedi. "

Kuran-ı Kerim 300. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 69 nolu ayeti
" Musa: İnşaallah, dedi, sen beni sabreder bulacaksın. Senin emrine de karşı gelmem. "

Kuran-ı Kerim 300. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 71 nolu ayeti
" Bunun üzerine yürüdüler. Nihayet gemiye bindikleri zaman o (Hızır) gemiyi deldi. Musa: Halkını boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen (ziyanı) büyük bir iş yaptın! dedi. "

Kuran-ı Kerim 300. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 73 nolu ayeti
" Musa: Unuttuğum şeyden dolayı beni muaheze etme; işimde bana güçlük çıkarma, dedi. "

Kuran-ı Kerim 300. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 74 nolu ayeti
" Yine yürüdüler. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında (Hızır) hemen onu öldürdü. Musa dedi ki: Tertemiz bir canı, bir can karşılığı olmaksızın (kimseyi öldürmediği halde) katlettin ha! Gerçekten sen fena bir şey yaptın! "

Kuran-ı Kerim 301. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 76 nolu ayeti
" Musa: Eğer, dedi, bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Hakikaten benim tarafımdan (ileri sürebilecek) mazeretin sonuna ulaştın. "

Kuran-ı Kerim 301. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 77 nolu ayeti
" Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. (Hızır) hemen onu doğrulttu. Musa: Dileseydin, elbet buna karşı bir ücret alırdın, dedi. "

Kuran-ı Kerim 307. sayfasında bulunan,Meryem süresinin 51 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Kitap'ta Musa'yı da an. Gerçekten o ihlâs sahibi idi ve hem resûl, hem de nebî idi. "

Kuran-ı Kerim 311. sayfasında bulunan,Taha süresinin 9 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Musa (olayının) haberi sana ulaştı mı? "

Kuran-ı Kerim 311. sayfasında bulunan,Taha süresinin 11 nolu ayeti
" Oraya vardığında kendisine (tarafımızdan): Ey Musa! diye seslenildi: "

Kuran-ı Kerim 312. sayfasında bulunan,Taha süresinin 17 nolu ayeti
" Şu sağ elindeki nedir, ey Musa? "

Kuran-ı Kerim 312. sayfasında bulunan,Taha süresinin 19 nolu ayeti
" Allah: Yere at onu, ey Musa! dedi. "

Kuran-ı Kerim 312. sayfasında bulunan,Taha süresinin 25 nolu ayeti
" Musa: Rabbim! dedi, yüreğime genişlik ver. "

Kuran-ı Kerim 312. sayfasında bulunan,Taha süresinin 36 nolu ayeti
" Allah: Ey Musa! dedi, istediğin sana verildi. "

Kuran-ı Kerim 313. sayfasında bulunan,Taha süresinin 39 nolu ayeti
" Musa'yı sandığa koy; sonra onu denize (Nil'e) bırak; deniz onu kıyıya atsın da, benim düşmanım ve onun düşmanı olan biri onu alsın. (Ey Musa! Sevilmen) ve benim nezaretimde yetiştirilmen için sana kendimden sevgi verdim. "

Kuran-ı Kerim 313. sayfasında bulunan,Taha süresinin 40 nolu ayeti
" Hani, kız kardeşin gidip «Ona bakacak birini size bulayım mı?» diyordu. Böylece seni, gözü gönlü mutluluk dolsun ve üzülmesin diye annene geri verdik. Ve sen, birini öldürdün de seni endişeden kurtardık. Seni iyiden iyiye denemeden geçirdik. Bunun için yıllarca Medyen halkı arasında kaldın. Sonra takdire göre (bu makama) geldin ey Musa! "

Kuran-ı Kerim 313. sayfasında bulunan,Taha süresinin 49 nolu ayeti
" Firavun: Rabbiniz de kimmiş, ey Musa? dedi. "

Kuran-ı Kerim 314. sayfasında bulunan,Taha süresinin 52 nolu ayeti
" Musa: Onlar hakkındaki bilgi, Rabbimin yanında bir kitapta bulunur. Rabbim, ne yanılır ne de unutur, dedi. "

Kuran-ı Kerim 314. sayfasında bulunan,Taha süresinin 57 nolu ayeti
" Dedi ki: Bizi, yaptığın büyü ile yurdumuzdan çıkarasın diye mi geldin, ey Musa? "

Kuran-ı Kerim 314. sayfasında bulunan,Taha süresinin 59 nolu ayeti
" Musa: Buluşma zamanınız, bayram günü, kuşluk vaktinde insanların toplanma zamanı olsun, dedi. "

Kuran-ı Kerim 314. sayfasında bulunan,Taha süresinin 61 nolu ayeti
" Musa onlara: Yazık size! dedi, Allah hakkında yalan uydurmayın! Sonra O, bir azap ile kökünüzü keser! İftira eden, muhakkak perişan olur. "

Kuran-ı Kerim 315. sayfasında bulunan,Taha süresinin 65 nolu ayeti
" Dediler ki: Ey Musa! Ya sen at veya önce atan biz olalım. "

Kuran-ı Kerim 315. sayfasında bulunan,Taha süresinin 67 nolu ayeti
" Musa, birden içinde bir korku duydu. "

Kuran-ı Kerim 315. sayfasında bulunan,Taha süresinin 70 nolu ayeti
" Bunun üzerine sihirbazlar secdeye kapandılar; «Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik» dediler. "

Kuran-ı Kerim 316. sayfasında bulunan,Taha süresinin 77 nolu ayeti
" Andolsun ki biz Musa'ya: Kullarımla birlikte geceleyin yola çık da (size) yetişilmesinden korkmaksızın ve (boğulmaktan) endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç, diye vahyetmiştik. "

Kuran-ı Kerim 316. sayfasında bulunan,Taha süresinin 83 nolu ayeti
" Seni acele ile kavminden ayrılmaya sevkeden nedir, ey Musa! "

Kuran-ı Kerim 316. sayfasında bulunan,Taha süresinin 84 nolu ayeti
" Musa: İşte, dedi, onlar da benim peşimdeler. Ben, memnun olasın diye sana acele ile geldim Rabbim. "

Kuran-ı Kerim 316. sayfasında bulunan,Taha süresinin 86 nolu ayeti
" Bunun üzerine Musa, öfkeli ve üzüntülü olarak kavmine döndü. Ey kavmim! dedi, Rabbiniz size güzel bir vaadde bulunmamış mıydı? Şu halde size zaman mı çok uzun geldi, yoksa üstünüze Rabbinizin gazabının inmesini mi istediniz ki, bana olan vâdinizden döndünüz? "

Kuran-ı Kerim 317. sayfasında bulunan,Taha süresinin 88 nolu ayeti
" Bu adam, onlar için, böğürebilen bir buzağı heykeli icat etti. Bunun üzerine: İşte, dediler, bu, sizin de, Musa'nın da tanrısıdır. Fakat onu unuttu. "

Kuran-ı Kerim 317. sayfasında bulunan,Taha süresinin 91 nolu ayeti
" Onlar: Biz, dediler, Musa aramıza dönünceye kadar buna tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz! "

Kuran-ı Kerim 317. sayfasında bulunan,Taha süresinin 95 nolu ayeti
" Musa: Ya senin zorun nedir, ey Sâmirî? dedi. "

Kuran-ı Kerim 317. sayfasında bulunan,Taha süresinin 97 nolu ayeti
" Musa: Defol! dedi, artık hayatın boyunca sen: «Bana dokunmayın!» diyeceksin. Ayrıca senin için, kurtulamayacağın bir ceza günü var. Tapmakta olduğun tanrına da bak! Yemin ederim, biz onu yakacağız; sonra da onu parça parça edip denize savuracağız! "

Kuran-ı Kerim 325. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 48 nolu ayeti
" Andolsun biz, Musa ve Harun'a, takvâ sahipleri için bir ışık, bir öğüt ve Furkan'ı verdik. "

Kuran-ı Kerim 336. sayfasında bulunan,Hac süresinin 42,43,44 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Eğer onlar (inkârcılar) seni yalanlıyorlarsa, (şunu bil ki) onlardan önce Nuh'un kavmi, Âd, Semûd, İbrahim'in kavmi, Lût'un kavmi ve Medyen halkı da (peygamberlerini) yalanladılar. Musa da yalanlanmıştı. İşte ben o kâfirlere süre tanıdım, sonra onları yakaladım. Nasıl oldu benim onları reddim (cezalandırmam)! "

Kuran-ı Kerim 344. sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 45,46 nolu ayeti
" Sonra âyetlerimizle ve apaçık bir fermanla Musa ve kardeşi Harun'u Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Onlar ise kibire kapıldılar ve ululuk taslayan bir kavim oldular. "

Kuran-ı Kerim 344. sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 49 nolu ayeti
" Andolsun biz Musa'ya, belki onlar yola gelirler diye, Kitab'ı verdik. "

Kuran-ı Kerim 362. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 35 nolu ayeti
" Andolsun biz Musa'ya Kitab'ı verdik, kardeşi Harun'u da ona yardımcı yaptık. "

Kuran-ı Kerim 366. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 10,11 nolu ayeti
" Hani Rabbin Musa'ya: O zalimler güruhuna, Firavun'un kavmine git. Hâla (başlarına gelecekten) sakınmayacaklar mı onlar? diye seslenmişti. "

Kuran-ı Kerim 366. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 12 nolu ayeti
" Musa şöyle dedi: Rabbim! Doğrusu, beni yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum. "

Kuran-ı Kerim 367. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 20 nolu ayeti
" Musa: Ben, dedi, o işi o anda sonunun ne olacağını bilmeyerek yaptım. "

Kuran-ı Kerim 367. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 24 nolu ayeti
" Musa cevap verdi: Eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız, (itiraf edersiniz ki) O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. "

Kuran-ı Kerim 367. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 26 nolu ayeti
" Musa dedi ki: O, sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbidir. "

Kuran-ı Kerim 367. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 28 nolu ayeti
" Musa devamla şunu söyledi: Şayet aklınızı kullansanız (anlarsınız ki), O, doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. "

Kuran-ı Kerim 367. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 30 nolu ayeti
" Musa: Sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı? dedi. "

Kuran-ı Kerim 367. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 32 nolu ayeti
" Bunun üzerine Musa asâsını atıverdi; bir de ne görsünler, asâ apaçık koca bir yılan (oluvermiş)! "

Kuran-ı Kerim 368. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 43 nolu ayeti
" Musa onlara: Ne atacaksanız atın! dedi. "

Kuran-ı Kerim 368. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 45 nolu ayeti
" Sonra Musa asâsını attı; bir de ne görsünler, onların uydurduklarını yutuveriyor! "

Kuran-ı Kerim 368. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 47,48 nolu ayeti
" «Âlemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik» dediler. "

Kuran-ı Kerim 368. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 52 nolu ayeti
" Musa'ya: Kullarımı geceleyin yola çıkar; çünkü takip edileceksiniz, diye vahyettik. "

Kuran-ı Kerim 369. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 61 nolu ayeti
" İki topluluk birbirini görünce, Musa'nın adamları: İşte yakalandık! dediler. "

Kuran-ı Kerim 369. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 62 nolu ayeti
" Musa: Asla! dedi, Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir. "

Kuran-ı Kerim 369. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 63 nolu ayeti
" Bunun üzerine Musa'ya: Asân ile denize vur! diye vahyettik. (Vurunca deniz) derhal yarıldı (on iki yol açıldı), her bölük koca bir dağ gibi oldu. "

Kuran-ı Kerim 369. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 65 nolu ayeti
" Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardık. "

Kuran-ı Kerim 376. sayfasında bulunan,Neml süresinin 7 nolu ayeti
" Hani Musa, ailesine şöyle demişti: Gerçekten ben bir ateş gördüm. (Gidip) size oradan bir haber getireceğim, yahut bir ateş parçası getireceğim, umarım ki ısınırsınız! "

Kuran-ı Kerim 376. sayfasında bulunan,Neml süresinin 9 nolu ayeti
" Ey Musa! İyi bil ki, ben, mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım! "

Kuran-ı Kerim 376. sayfasında bulunan,Neml süresinin 10 nolu ayeti
" Asânı at! Musa (asâyı atıp) onu yılan gibi deprenir görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. (Kendisine dedik ki): Ey Musa! Korkma; çünkü benim huzurumda peygamberler korkmaz. "

Kuran-ı Kerim 384. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 3 nolu ayeti
" İman eden bir kavim için (faydalı olmak üzere) Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek şekliyle nakledeceğiz. "

Kuran-ı Kerim 385. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 7 nolu ayeti
" Musa'nın anasına: Onu emzir, kendisine zarar geleceğinden endişelendiğinde onu denize (Nil nehrine) bırakıver, hiç korkup kaygılanma, çünkü biz onu sana geri vereceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız, diye bildirdik. "

Kuran-ı Kerim 385. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 10 nolu ayeti
" Musa'nın anasının yüreğinde yalnızca çocuğunun tasası kaldı. Eğer biz, (vâdimize) inananlardan olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana çıkaracaktı. "

Kuran-ı Kerim 385. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 11 nolu ayeti
" Annesi Musa'nın ablasına: Onun izini takip et, dedi. O da, onlar farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. "

Kuran-ı Kerim 386. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 14 nolu ayeti
" Musa yiğitlik çağına erip olgunlaşınca, biz ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böylece mükâfatlandırırız. "

Kuran-ı Kerim 386. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 15 nolu ayeti
" Musa, ahalisinin habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada, biri kendi tarafından, diğeri düşman tarafından olan iki adamı birbiriyle döğüşür buldu. Kendi tarafından olanı, düşmana karşı ondan yardım diledi. Musa da ötekine, bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. (Bunun üzerine:) Bu şeytan işidir. O, gerçekten saptırıcı, apaçık bir düşman, dedi. "

Kuran-ı Kerim 386. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 16 nolu ayeti
" Musa: Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim (başıma iş açtım). Beni bağışla dedi, Allah da onu bağışladı. Çünkü, çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olan ancak O'dur. "

Kuran-ı Kerim 386. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 17 nolu ayeti
" Musa: Rabbim! Bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki, artık suçlulara (ve suça itenlere) asla arka çıkmayacağım, dedi. "

Kuran-ı Kerim 386. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 18 nolu ayeti
" Şehirde korku içinde, (etrafı) gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen kimse, feryat ederek yine ondan imdat istiyor. Musa ona (yardım isteyene) dedi ki: Doğrusu sen, besbelli bir azgınsın! "

Kuran-ı Kerim 386. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 19 nolu ayeti
" Musa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince, o adam dedi ki: Ey Musa! Dün bir cana kıydığın gibi, bana da mı kıymak istiyorsun? Demek, düzelticilerden olmak istemiyor da, bu yerde ille yaman bir zorba olmayı arzuluyorsun sen! "

Kuran-ı Kerim 386. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 20 nolu ayeti
" Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi: Ey Musa! İleri gelenler seni öldürmek için hakkında müzakere ediyorlar. Derhal (buradan) çık! İnan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim, dedi. "

Kuran-ı Kerim 386. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 21 nolu ayeti
" Musa korka korka, (etrafı) gözetleyerek oradan çıktı. «Rabbim! Beni zalimler güruhundan kurtar» dedi. "

Kuran-ı Kerim 387. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 23 nolu ayeti
" Musa, Medyen suyuna varınca, orada (hayvanlarını) sulayan bir çok insan buldu. Onların gerisinde de, (hayvanlarını) engelleyen iki kadın gördü. Onlara: Derdiniz nedir? dedi. Şöyle cevap verdiler: Çobanlar sulayıp çekilmeden biz (onların içine sokulup hayvanlarımızı) sulamayız; babamız da çok yaşlıdır. "

Kuran-ı Kerim 387. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 24 nolu ayeti
" Bunun üzerine Musa, onların yerine (davarlarını) sulayıverdi. Sonra gölgeye çekildi ve: Rabbim! Doğrusu bana indireceğin her hayra (lütfuna) muhtacım, dedi. "

Kuran-ı Kerim 387. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 25 nolu ayeti
" Derken, o iki kadından biri utana utana yürüyerek ona geldi: Babam, dedi, bizim yerimize (hayvanları) sulamanın karşılığını ödemek için seni çağırıyor. Musa, ona (Hz. Şuayb'a) gelip başından geçeni anlatınca o: Korkma, o zalim kavimden kurtuldun, dedi. "

Kuran-ı Kerim 387. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 28 nolu ayeti
" Musa şöyle cevap verdi: Bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, demek ki bana karşı husumet yok. Söylediklerimize Allah vekîldir. "

Kuran-ı Kerim 388. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 29 nolu ayeti
" Sonunda Musa süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca, Tûr tarafından bir ateş gördü. Ailesine: Siz (burada) bekleyin; ben bir ateş gördüm, belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir ateş parçası getiririm, dedi. "

Kuran-ı Kerim 388. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 30 nolu ayeti
" Oraya gelince, o mübarek yerdeki vâdinin sağ kıyısından, (oradaki) ağaç tarafından kendisine şöyle seslenildi: Ey Musa! Bil ki ben, bütün âlemlerin Rabbi olan Allah'ım. "

Kuran-ı Kerim 388. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 31 nolu ayeti
" Ve «Asânı at!» (denildi). Musa (attığı) asâyı yılan gibi deprenir görünce, dönüp arkasına bakmadan kaçtı. «Ey Musa! Beri gel, korkma. Çünkü sen emniyette olanlardansın» (buyuruldu). "

Kuran-ı Kerim 388. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 33 nolu ayeti
" Musa dedi ki: Rabbim! Ben onlardan birini öldürmüştüm, beni öldürmelerinden korkuyorum. "

Kuran-ı Kerim 389. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 36 nolu ayeti
" Musa onlara apaçık âyetlerimizi getirince: Bu, olsa olsa uydurulmuş bir sihirdir. Biz önceki atalarımızdan böylesini işitmemiştik, dediler. "

Kuran-ı Kerim 389. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 37 nolu ayeti
" Musa şöyle dedi: Rabbim, kendi katından kimin hidayet (hakka rehberlik) getirdiğini ve hayırlı âkıbetin kime nasip olacağını en iyi bilendir. Muhakkak ki, zalimler iflâh olmazlar. "

Kuran-ı Kerim 389. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 38 nolu ayeti
" Firavun: Ey ileri gelenler! Sizin için benden başka bir ilâh tanımıyorum. Ey Hâmân! Haydi benim için çamur üzerine ateş yak (ve tuğla imal et), bana bir kule yap ki Musa'nın tanrısına çıkayım; ama sanıyorum, o mutlaka yalan söyleyenlerdendir, dedi. "

Kuran-ı Kerim 389. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 43 nolu ayeti
" Andolsun biz, ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya, -düşünüp öğüt alsınlar diye- insanlar için apaçık deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak o Kitab'ı (Tevrat'ı) vermişizdir. "

Kuran-ı Kerim 390. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 44 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada, sen batı yönünde bulunmuyordun ve (o hadiseyi) görenlerden de değildin. "

Kuran-ı Kerim 390. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 48 nolu ayeti
" Fakat onlara tarafımızdan o hak (Peygamber) gelince: «Musa'ya verilen (mucizeler) gibi ona da verilmeli değil miydi?» dediler. Peki, daha önce Musa'ya verileni de inkâr etmemişler miydi? «Birbirini destekleyen iki sihir!» demişler ve şunu söylemişlerdi: Doğrusu biz hiçbirine inanmıyoruz. "

Kuran-ı Kerim 393. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 76 nolu ayeti
" Karun, Musa'nın kavminden idi de, onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarlarını güçlü-kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti: Şımarma! Bil ki Allah şımarıkları sevmez. "

Kuran-ı Kerim 400. sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 39 nolu ayeti
" Karun'u, Firavun'u ve Hâmân'ı da (helâk ettik). Andolsun ki, Musa onlara apaçık deliller getirmişti de onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Halbuki (azabımızı aşıp) geçebilecek değillerdi. "

Kuran-ı Kerim 416. sayfasında bulunan,Secde süresinin 23 nolu ayeti
" Andolsun biz Musa'ya Kitap verdik, -(Resûlüm!) sen ona kavuşacağından şüphe etme- ve onu İsrailoğullarına hidayet rehberi kıldık. "

Kuran-ı Kerim 418. sayfasında bulunan,Ahzap süresinin 7 nolu ayeti
" Hani biz peygamberlerden söz almıştık; senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan da. (Evet) biz onlardan pek sağlam bir söz aldık. "

Kuran-ı Kerim 426. sayfasında bulunan,Ahzap süresinin 69 nolu ayeti
" Ey iman edenler! Siz de Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Nihayet Allah onu, dedikleri şeyden temize çıkardı. O, Allah yanında şerefli idi. "

Kuran-ı Kerim 449. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 114 nolu ayeti
" Andolsun biz Musa'ya da Harun'a da nimetler verdik. "

Kuran-ı Kerim 449. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 119,120 nolu ayeti
" Sonra gelenler içinde, Musa ve Harun'a selam olsun, diye (iyi bir nam) bıraktık. "

Kuran-ı Kerim 468. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 23,24 nolu ayeti
" Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimiz ve apaçık hüccetle, Firavun, Hâmân ve Karun'a gönderdik. Onlar: Bu, çok yalancı bir sihirbazdır! dediler. "

Kuran-ı Kerim 469. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 26 nolu ayeti
" Firavun: Bırakın beni, dedi. Musa'yı öldüreyim; (Kurtarabilirse) Rabbine yalvarsın! Çünkü ben onun, dininizi değiştireceğinden, yahut yeryüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum. "

Kuran-ı Kerim 469. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 27 nolu ayeti
" Musa da: Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim, sizin de Rabbinize sığındım, dedi. "

Kuran-ı Kerim 470. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 36,37 nolu ayeti
" Firavun: Ey Hâmân, bana yüksek bir kule yap; belki yollara, göklerin yollarına erişirim de Musa'nın Tanrısı'nı görürüm! Doğrusu ben onu, yalancı sanıyorum, dedi. Böylece Firavun'a, yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve yoldan saptırıldı. Firavun'un tuzağı tamamen boşa çıktı. "

Kuran-ı Kerim 472. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 53,54 nolu ayeti
" Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti verdik ve İsrailoğullarına, akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olan Kitab'ı miras bıraktık. "

Kuran-ı Kerim 480. sayfasında bulunan,Fussilet süresinin 45 nolu ayeti
" Andolsun biz Musa'ya Kitab'ı verdik, onda da ayrılığa düşüldü. Eğer Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, aralarında derhal hükmedilirdi (işleri bitirilirdi). Onlar Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. "

Kuran-ı Kerim 483. sayfasında bulunan,Şura süresinin 13 nolu ayeti
" «Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin» diye Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı. Fakat kendilerini çağırdığın bu (din), Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah dilediğini kendisine (peygamber) seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir. "

Kuran-ı Kerim 491. sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 46 nolu ayeti
" Andolsun biz Musa'yı âyetlerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına göndermiştik de Musa: Ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim, demişti. "

Kuran-ı Kerim 496. sayfasında bulunan,Duhan süresinin 22 nolu ayeti
" Bunun üzerine Musa: Bunlar suç işleyen bir toplumdur, diye Rabbine arzetti. "

Kuran-ı Kerim 502. sayfasında bulunan,Ahkaf süresinin 12 nolu ayeti
" Ondan önce de bir rahmet ve rehber olarak Musa'nın kitabı vardır. Bu (Kur'an) da, zulmedenleri uyarmak ve iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap lisanıyla indirilmiş, doğrulayıcı bir kitaptır. "

Kuran-ı Kerim 505. sayfasında bulunan,Ahkaf süresinin 30 nolu ayeti
" Ey kavmimiz! dediler, doğrusu biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekini doğrulayan, hakka ve doğru yola ileten bir kitap dinledik. "

Kuran-ı Kerim 521. sayfasında bulunan,Zariyat süresinin 38 nolu ayeti
" Musa'da da (ibretler vardır). Onu apaçık bir delil ile Firavun'a göndermiştik. "

Kuran-ı Kerim 526. sayfasında bulunan,Necm süresinin 36,37 nolu ayeti
" Yoksa, Musa'nın ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in sahifelerinde yazılı olanlar kendisine haber verilmedi mi? "

Kuran-ı Kerim 550. sayfasında bulunan,Saff süresinin 5 nolu ayeti
" Bir zaman Musa kavmine: Ey kavmim! Benim, Allah'ın size gönderdiği elçisi olduğumu bildiğiniz halde niçin beni incitiyorsunuz? demişti. Onlar yoldan sapınca, Allah da kalplerini saptırmıştı. Allah, fâsıklar topluluğunu doğru yola iletmez. "

Kuran-ı Kerim 583. sayfasında bulunan,Naziat süresinin 15 nolu ayeti
" (Habibim!) Sana Musa'nın haberi geldi mi? "

Kuran-ı Kerim 591. sayfasında bulunan,Ala süresinin 18,19 nolu ayeti
" Şüphesiz bu (anlatılanlar), önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır. "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Dİyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.