Kuran-ı Kerim'de Rabbiniz kelimesi bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Rabbiniz kelimesi bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 4. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 21 nolu ayeti
" Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki, böylece korunmuş (Allah'ın azabından kendinizi kurtarmış) olursunuz. "

Kuran-ı Kerim 8. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 49 nolu ayeti
" Hatırlayın ki, sizi, Firavun taraftarlarından kurtardık. Çünkü onlar size azabın en kötüsünü reva görüyorlar, yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlar, (fenalık için) kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Aslında o size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. "

Kuran-ı Kerim 11. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 76 nolu ayeti
" (Münafıklar) inananlarla karşılaştıklarında «İman ettik» derler. Birbirleriyle başbaşa kaldıkları vakit ise: Allah'ın size açtıklarını (Tevrat'taki bilgileri), Rabbiniz katında sizin aleyhinize hüccet getirmeleri için mi onlara anlatıyorsunuz; bunları düşünemiyor musunuz? derler. "

Kuran-ı Kerim 16. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 105 nolu ayeti
" (Ey müminler!) Ehl-i Kitaptan kâfirler ve putperestler de Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Halbuki Allah rahmetini dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 21. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 139 nolu ayeti
" De ki: Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde, O'nun hakkında bizimle tartışmaya mı girişiyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz O'na gönülden bağlananlarız. "

Kuran-ı Kerim 27. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 178 nolu ayeti
" Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın (öldürülür). Ancak her kimin cezası, kardeşi (öldürülenin velisi) tarafından bir miktar bağışlanırsa artık (taraflar) hakkaniyete uymalı ve (öldüren) ona (gereken diyeti) güzellikle ödemelidir. Bu söylenenler, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Her kim bundan sonra haddi aşarsa muhakkak onun için elem verici bir azap vardır. "

Kuran-ı Kerim 31. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 198 nolu ayeti
" (Hac mevsiminde ticaret yaparak) Rabbinizden gelecek bir lütfu (kazancı) aramanızda size herhangi bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılıp akın ettiğinizde Meş'ar-i Haram'da Allah'ı zikredin ve O'nu size gösterdiği şekilde anın. Şüphesiz siz daha önce yanlış gidenlerden idiniz "

Kuran-ı Kerim 40. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 248 nolu ayeti
" Peygamberleri onlara: Onun hükümdarlığının alâmeti, Tabut'un size gelmesidir. Meleklerin taşıdığı o Tabut'un içinde Rabbinizden size bir ferahlık ve sükûnet, Musa ve Harun hanedanlarının bıraktıklarından bir kalıntı vardır. Eğer inanmış kimseler iseniz sizin için bunda şüphesiz bir alâmet vardır, dedi. "

Kuran-ı Kerim 56. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 49 nolu ayeti
" O, İsrailoğullarına bir elçi olacak (ve onlara şöyle diyecek:) Size Rabbinizden bir mucize getirdim: Size çamurdan bir kuş sureti yapar, ona üflerim ve Allah'ın izni ile o kuş oluverir. Yine Allah'ın izni ile körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yeyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimseler iseniz, bunda sizin için bir ibret vardır. "

Kuran-ı Kerim 56. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 50 nolu ayeti
" Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri de helâl kılmam için gönderildim. Size Rabbinizden bir mucize getirdim. O halde Allah'tan korkun, bana da itaat edin. "

Kuran-ı Kerim 56. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 51 nolu ayeti
" Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyle ise O'na kulluk edin. İşte bu doğru yoldur. "

Kuran-ı Kerim 59. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 73 nolu ayeti
" Sizin dininize uyanlardan başka hiçbir kimseye inanmayın.» (Resûlüm!) De ki: Doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Yine (onlar, kendi aralarında şöyle dediler:) «Size verilenin benzerinin başka herhangi bir kimseye verildiğine, yahut Rabbinizin huzurunda onların size karşı deliller getireceklerine de (inanmayın).» De ki: Lütuf ve ihsan Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah'ın rahmeti geniştir ve O her şeyi hakkıyla bilir. "

Kuran-ı Kerim 66. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 124 nolu ayeti
" O zaman sen, müminlere şöyle diyordun: İndirilen üç bin melekle Rabbinizin sizi takviye etmesi, sizin için yeterli değil midir? "

Kuran-ı Kerim 66. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 125 nolu ayeti
" Evet, siz sabır gösterir ve Allah'tan sakınırsanız, onlar (düşmanlarınız) hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbiniz, nişanlı beş bin melekle sizi takviye eder. "

Kuran-ı Kerim 67. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 133 nolu ayeti
" Rabbinizin bağışına ve takvâ sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun! "

Kuran-ı Kerim 75. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 193 nolu ayeti
" Ey Rabbimiz! Gerçek şu ki biz, «Rabbinize inanın!» diye imana çağıran bir davetçiyi (Peygamber'i, Kur'an'ı) işittik, hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al, ey Rabbimiz! "

Kuran-ı Kerim 77. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 1 nolu ayeti
" Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. "

Kuran-ı Kerim 103. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 170 nolu ayeti
" Ey insanlar! Resûl size Rabbinizden gerçeği getirdi (bunda şüphe yoktur), şu halde kendi iyiliğinize olarak (ona) iman edin. Eğer inkâr ederseniz, göklerde ve yerde ne varsa şüphesiz hepsi Allah'ındır. (O'nun sizin inanmanıza ihtiyacı yoktur). Allah geniş ilim ve hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 104. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 174 nolu ayeti
" Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik. "

Kuran-ı Kerim 118. sayfasında bulunan,Maide süresinin 68 nolu ayeti
" «Ey Kitap ehli! Siz, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni hakkıyle uygulamadıkça, (doğru) bir şey (yol) üzerinde değilsinizdir» de. Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun küfür ve azgınlığını elbette artıracaktır. Kâfirler topluluğuna üzülme. "

Kuran-ı Kerim 119. sayfasında bulunan,Maide süresinin 72 nolu ayeti
" Andolsun ki «Allah, kesinlikle Meryem oğlu Mesîh'tir» diyenler kâfir olmuşlardır. Halbuki Mesîh «Ey İsrailoğulları! Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk ediniz. Biliniz ki kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar; artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur» demişti. "

Kuran-ı Kerim 126. sayfasında bulunan,Maide süresinin 117 nolu ayeti
" Ben onlara, ancak bana emrettiğini söyledim: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, dedim. İçlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerine kontrolcü idim. Beni vefat ettirince artık onlar üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeyi hakkıyle görensin. "

Kuran-ı Kerim 133. sayfasında bulunan,En'am süresinin 54 nolu ayeti
" Âyetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki: Selâm size! Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazdı. Gerçek şu ki: Sizden kim, bilmeyerek bir kötülük yapar, sonra ardından tevbe edip de kendini ıslah ederse, bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. "

Kuran-ı Kerim 140. sayfasında bulunan,En'am süresinin 102 nolu ayeti
" İşte Rabbiniz Allah O'dur. O'ndan başka tanrı yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O'na kulluk edin, O her şeye vekildir (güvenilip dayanılacak tek varlık O'dur). "

Kuran-ı Kerim 140. sayfasında bulunan,En'am süresinin 104 nolu ayeti
" (Doğrusu) size Rabbiniz tarafından basiretler (idrak kabiliyeti) verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendisine, kim de kör olursa zararı kendinedir. Ben üzerinize bekçi değilim. "

Kuran-ı Kerim 147. sayfasında bulunan,En'am süresinin 147 nolu ayeti
" Eğer seni yalanlarlarsa de ki: Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Bununla beraber O'nun azabı, suçlular topluluğundan uzaklaştırılamaz. "

Kuran-ı Kerim 147. sayfasında bulunan,En'am süresinin 151 nolu ayeti
" De ki: Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana-babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin -sizin de onların da rızkını biz veririz-; kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın! İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız. "

Kuran-ı Kerim 148. sayfasında bulunan,En'am süresinin 157 nolu ayeti
" Yahut «Bize de kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk» demeyesiniz diye (Kur'an'ı indirdik). İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Kim, Allah'ın âyetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalimdir! Âyetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. "

Kuran-ı Kerim 149. sayfasında bulunan,En'am süresinin 164 nolu ayeti
" De ki: Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka Rab mı arayacağım? Herkesin kazanacağı yalnız kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. Ve O, uyuşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. "

Kuran-ı Kerim 150. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 3 nolu ayeti
" Rabbinizden size indirilene (Kur'an'a) uyun. O'nu bırakıp da başka dostların peşlerinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz! "

Kuran-ı Kerim 151. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 20 nolu ayeti
" Derken şeytan, birbirine kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve: Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedî kalanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi. "

Kuran-ı Kerim 155. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 44 nolu ayeti
" Cennet ehli cehennem ehline: Biz Rabbimizin bize vadettiğini gerçek bulduk, siz de Rabbinizin size vadettiğini gerçek buldunuz mu? diye seslenir. «Evet!» derler. Ve aralarından bir çağrıcı, Allah'ın lâneti zalimlerin üzerine olsun! diye bağırır. "

Kuran-ı Kerim 156. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 54 nolu ayeti
" Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'a istivâ eden, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir! "

Kuran-ı Kerim 156. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 55 nolu ayeti
" Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez. "

Kuran-ı Kerim 158. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 69 nolu ayeti
" Sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir (kitap) gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki O sizi, Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan üstün kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz.» "

Kuran-ı Kerim 158. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 71 nolu ayeti
" (Hûd) dedi ki: «Üzerinize Rabbinizden bir azap ve bir hışım inmiştir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda benimle tartışıyor musunuz? Bekleyin öyleyse, şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim!» "

Kuran-ı Kerim 158. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 73 nolu ayeti
" Semûd kavmine de kardeşleri Salih'i (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin; sizin O'ndan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da, size bir mucize olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın, Allah'ın arzında yesin, (içsin); ona kötülük etmeyin; sonra sizi elem verici bir azap yakalar. "

Kuran-ı Kerim 160. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 85 nolu ayeti
" Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir; artık ölçüyü, tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır. "

Kuran-ı Kerim 163. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 105 nolu ayeti
" Allah hakkında gerçekten başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim; artık İsrailoğullarını benimle bırak!» "

Kuran-ı Kerim 164. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 129 nolu ayeti
" Onlar da, sen bize (peygamber olarak) gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi, dediler. (Musa), «Umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helâk eder ve onların yerine sizi yer yüzüne hakim kılar da nasıl hareket edeceğinize bakar» dedi. "

Kuran-ı Kerim 166. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 141 nolu ayeti
" Hatırlayın ki, size işkencenin en kötüsünü yapan Firavun'un adamlarından sizi kurtardık. Onlar oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardır. "

Kuran-ı Kerim 168. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 150 nolu ayeti
" Musa, kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce: «Benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız! Rabbinizin emrini (beklemeyip) acele mi ettiniz?» dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin (Harun'un) başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. (Kardeşi): «Anam oğlu! Bu kavim beni cidden zayıf gördüler ve nerede ise beni öldüreceklerdi. Sen de düşmanları bana güldürme ve beni bu zalim kavimle beraber tutma!» dedi. "

Kuran-ı Kerim 171. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 164 nolu ayeti
" İçlerinden bir topluluk: «Allah'ın helâk edeceği yahut şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz?» dedi. (Öğüt verenler) dediler ki: Rabbinize mazeret beyan edelim diye bir de sakınırlar ümidiyle (öğüt veriyoruz). "

Kuran-ı Kerim 172. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 172 nolu ayeti
" Kıyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Âdem oğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: Ben sizin Rabbiniz değil miyim? (Onlar da), Evet (buna) şâhit olduk, dediler. "

Kuran-ı Kerim 175. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 203 nolu ayeti
" Onlara bir mucize getirmediğin zaman, (ötekiler gibi) onu da derleyip getirseydin ya! derler. De ki: Ben ancak Rabbimden bana vahyolunana uyarım. Bu (Kur'an), Rabbinizden gelen basîretlerdir (kalp gözlerini açan beyanlardır); inanan bir kavim için hidayet ve rahmettir. "

Kuran-ı Kerim 177. sayfasında bulunan,Enfal süresinin 9 nolu ayeti
" Hatırlayın ki, siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da, ben peşpeşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim, diyerek duanızı kabul buyurdu. "

Kuran-ı Kerim 207. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 3 nolu ayeti
" Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da işleri yerli yerince idare ederek arşa istiva eden Allah’dır. Onun izni olmadan hiç kimse şefaatçı olamaz. İşte O Rabbiniz Allah’tır. O halde O’na kulluk edin. Hâla düşünmüyor musunuz! "

Kuran-ı Kerim 211. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 32 nolu ayeti
" İşte O, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah’tır. Artık haktan (ayrıldıktan) sonra sapıklıktan başka ne kalır? O halde nasıl (sapıklığa) döndürülüyorsunuz? "

Kuran-ı Kerim 214. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 57 nolu ayeti
" Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. "

Kuran-ı Kerim 220. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 108 nolu ayeti
" De ki: Ey insanlar! Size Rabbinizden Hak (Kur’an) gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse, ancak kendisi için gelecektir. Kim de saparsa, o da ancak kendi aleyhine sapacaktır. Ben sizin üzerinize vekil değilim. (Sadece tebliğ etmekle memurum). "

Kuran-ı Kerim 220. sayfasında bulunan,Hud süresinin 3 nolu ayeti
" Ve Rabbinizden mağfiret dilemeniz, sonra da ona tevbe etmeniz için (indirildi. Eğer bu emrolunanları yaparsanız), Allah sizi, tayin edilmiş bir süreye kadar güzel bir şekilde yaşatır, fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını verir. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin başınıza gelecek büyük bir günün azabından korkarım.» "

Kuran-ı Kerim 224. sayfasında bulunan,Hud süresinin 34 nolu ayeti
" Eğer Allah sizi azdırmak istiyorsa, ben size öğüt vermek istesem de, öğüdüm size fayda vermez. (Çünkü) O sizin Rabbinizdir. Ve (nihayet) O'na döndürüleceksiniz.» "

Kuran-ı Kerim 226. sayfasında bulunan,Hud süresinin 52 nolu ayeti
" Ey kavmim! Rabbinizden bağış dileyin; sonra da O'na tevbe edin ki, üzerinize göğü (yağmuru) bol bol göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Günah işleyerek (Allah'tan) yüz çevirmeyin. "

Kuran-ı Kerim 227. sayfasında bulunan,Hud süresinin 56 nolu ayeti
" «Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü yürüyen hiçbir varlık yoktur ki, O, onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru yoldadır.» "

Kuran-ı Kerim 231. sayfasında bulunan,Hud süresinin 90 nolu ayeti
" Rabbinizden bağışlanma dileyin; sonra O'na tevbe edin. Muhakkak ki Rabbim çok merhametlidir, (müminleri) çok sever. "

Kuran-ı Kerim 248. sayfasında bulunan,Ra'd süresinin 2 nolu ayeti
" Görmekte olduğunuz gökleri direksiz olarak yükselten, sonra Arş'a istivâ eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. (Bunların) her biri muayyen bir vakte kadar akıp gitmektedir. O, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için her işi düzenleyip âyetleri açıklamaktadır. "

Kuran-ı Kerim 255. sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 6 nolu ayeti
" Hani Musa kavmine demişti ki: «Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Çünkü O, sizi işkencenin en kötüsüne sürmekte ve oğullarınızı kesip, kadınlarınızı (kızlarınızı) bırakmakta olan Firavun ailesinden kurtardı. İşte bu size anlatılanlarda, Rabbinizden büyük bir imtihan vardır.» "

Kuran-ı Kerim 255. sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 7 nolu ayeti
" «Hatırlayın ki Rabbiniz size: Eğer şükrederseniz, elbette size (nimetimi) artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir! diye bildirmişti.» "

Kuran-ı Kerim 267. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 7 nolu ayeti
" Bu hayvanlar sizin ağırlıklarınızı, ancak güçlüklere katlanarak varabileceğiniz bir memlekete taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz çok şefkatli, pek merhametlidir. "

Kuran-ı Kerim 268. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 24 nolu ayeti
" Onlara: Rabbiniz ne indirdi? denildiği zaman, «Öncekilerin masallarını» derler. "

Kuran-ı Kerim 269. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 30 nolu ayeti
" (Kötülüklerden) sakınanlara: Rabbiniz ne indirdi? denildiğinde, «Hayır (indirdi)» derler. Bu dünyada güzel davrananlara, güzel mükâfat vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Takvâ sahiplerinin yurdu gerçekten güzeldir! "

Kuran-ı Kerim 282. sayfasında bulunan,İsra süresinin 8 nolu ayeti
" Belki Rabbiniz size merhamet eder; fakat siz eğer yine (fesatçılığa) dönerseniz, biz de sizi yine cezalandırırız. Biz cehennemi kâfirler için bir hapishane yaptık. "

Kuran-ı Kerim 282. sayfasında bulunan,İsra süresinin 12 nolu ayeti
" Biz, geceyi ve gündüzü birer âyet (delil) olarak yarattık. Nitekim, Rabbinizin nimetlerini araştırmanız, ayrıca, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için gecenin karanlığını silip (yerine, eşyayı) aydınlatan gündüzün aydınlığını getirdik. İşte biz, her şeyi açık açık anlattık. "

Kuran-ı Kerim 283. sayfasında bulunan,İsra süresinin 25 nolu ayeti
" Rabbiniz sizin kalplerinizdekini çok iyi bilir. Eğer siz iyi olursanız, şunu bilin ki Allah, kötülükten yüz çevirerek tevbeye yönelenleri son derece bağışlayıcıdır. "

Kuran-ı Kerim 285. sayfasında bulunan,İsra süresinin 40 nolu ayeti
" (Ey müşrikler!) Rabbiniz, erkek çocukları sizin için ayırdı da, kendisi meleklerden kız çocuklar mı edindi! Gerçekten siz, (vebali) çok büyük bir söz söylüyorsunuz. "

Kuran-ı Kerim 286. sayfasında bulunan,İsra süresinin 54 nolu ayeti
" Rabbiniz, sizi en iyi bilendir. Dilerse size merhamet eder; dilerse sizi cezalandırır. Biz, seni onların üstüne bir vekil olarak göndermedik. "

Kuran-ı Kerim 287. sayfasında bulunan,İsra süresinin 66 nolu ayeti
" (Kullarım!) Rabbiniz, lütfuna nâil olmanız için denizde gemileri sizin için yüzdürendir. Doğrusu O, sizin için çok merhametlidir. "

Kuran-ı Kerim 289. sayfasında bulunan,İsra süresinin 84 nolu ayeti
" De ki: Herkes, kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar. Bu durumda kimin doğru bir yol tuttuğunu Rabbiniz en iyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 294. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 16 nolu ayeti
" (İçlerinden biri şöyle demişti:) «Madem ki siz onlardan ve onların Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki, Rabbiniz size rahmetini yaysın ve işinizde sizin için fayda ve kolaylık sağlasın.» "

Kuran-ı Kerim 294. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 19 nolu ayeti
" Böylece biz, aralarında birbirlerine sormaları için onları uyandırdık: İçlerinden biri: «Ne kadar kaldınız?» dedi. (Kimi) «Bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık» dediler; (kimi de) şöyle dediler: «Rabbiniz, kaldığınız müddeti daha iyi bilir. Şimdi siz, içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de, baksın, (şehrin) hangi yiyeceği daha temiz ise size ondan erzak getirsin; ayrıca, nâzik davransın (gizli hareket etsin) ve sakın sizi kimseye sezdirmesin.» "

Kuran-ı Kerim 296. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 29 nolu ayeti
" Ve de ki: Hak, Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin. Biz, zalimlere öyle bir cehennem hazırladık ki, onun duvarları kendilerini çepe çevre kuşatmıştır. (Susuzluktan) imdat dileyecek olsalar imdatlarına, erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir kalma yeri! "

Kuran-ı Kerim 306. sayfasında bulunan,Meryem süresinin 36 nolu ayeti
" (İsa şunu da söyledi:) Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyle ise O'na kulluk ediniz. İşte doğru yol budur. "

Kuran-ı Kerim 313. sayfasında bulunan,Taha süresinin 49 nolu ayeti
" Firavun: Rabbiniz de kimmiş, ey Musa? dedi. "

Kuran-ı Kerim 316. sayfasında bulunan,Taha süresinin 86 nolu ayeti
" Bunun üzerine Musa, öfkeli ve üzüntülü olarak kavmine döndü. Ey kavmim! dedi, Rabbiniz size güzel bir vaadde bulunmamış mıydı? Şu halde size zaman mı çok uzun geldi, yoksa üstünüze Rabbinizin gazabının inmesini mi istediniz ki, bana olan vâdinizden döndünüz? "

Kuran-ı Kerim 317. sayfasında bulunan,Taha süresinin 90 nolu ayeti
" Hakikaten Harun, onlara daha önce: Ey kavmim! demişti, siz bunun yüzünden sadece fitneye uğradınız. Sizin Rabbiniz şüphesiz çok merhametli olan Allah'tır. Şu halde bana uyunuz ve emrime itaat ediniz. "

Kuran-ı Kerim 325. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 56 nolu ayeti
" Hayır, dedi, sizin Rabbiniz, yarattığı göklerin ve yerin de Rabbidir ve ben buna şahitlik edenlerdenim. "

Kuran-ı Kerim 329. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 92 nolu ayeti
" Hakikaten bu (bütün peygamberler ve onlara iman edenler) bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyle ise bana kulluk edin. "

Kuran-ı Kerim 331. sayfasında bulunan,Hac süresinin 1 nolu ayeti
" Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir! "

Kuran-ı Kerim 340. sayfasında bulunan,Hac süresinin 77 nolu ayeti
" Ey iman edenler! Rükû edin; secdeye kapanın; Rabbinize ibadet edin; hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. "

Kuran-ı Kerim 344. sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 52 nolu ayeti
" «Şüphesiz bu (insanlar) bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir; ben de sizin Rabbinizim. Öyle ise benden sakının» (denildi). "

Kuran-ı Kerim 367. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 26 nolu ayeti
" Musa dedi ki: O, sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbidir. "

Kuran-ı Kerim 373. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 165,166 nolu ayeti
" Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da, insanlar içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış (sapık) bir kavimsiniz! "

Kuran-ı Kerim 413. sayfasında bulunan,Lokman süresinin 33 nolu ayeti
" Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evlâdı, ne evlâdın babası nâmına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki, Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmazsın ve şeytan, Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. "

Kuran-ı Kerim 414. sayfasında bulunan,Secde süresinin 11 nolu ayeti
" De ki: Size vekil kılınan (bu konuda görevlendirilen) ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. "

Kuran-ı Kerim 429. sayfasında bulunan,Sebe süresinin 15 nolu ayeti
" Andolsun, Sebe' kavmi için oturduğu yerlerde büyük bir ibret vardır. Biri sağda, diğeri solda iki bahçeleri vardı. (Onlara:) Rabbinizin rızkından yeyin ve O'na şükredin. İşte güzel bir memleket ve çok bağışlayan bir Rab! "

Kuran-ı Kerim 430. sayfasında bulunan,Sebe süresinin 23 nolu ayeti
" Allah'ın huzurunda, kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının şefâati fayda vermez. Nihayet onların yüreklerinden korku giderilince: Rabbiniz ne buyurdu? derler. Onlar da: Hak olanı buyurdu, derler. O, yücedir, büyüktür. "

Kuran-ı Kerim 435. sayfasında bulunan,Fatır süresinin 13 nolu ayeti
" Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar; güneş ve ayı emri altına almıştır. Her biri belirtilmiş bir süreye kadar akıp gider. İşte (bütün bunları yapan) Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. O'nu bırakıp da kendilerine taptıklarınız ise, bir çekirdek kabuğuna bile sahip değillerdir. "

Kuran-ı Kerim 440. sayfasında bulunan,Yasin süresinin 25 nolu ayeti
" «Şüphesiz ben, Rabbinize inandım, beni dinleyin.» "

Kuran-ı Kerim 449. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 124,125,126 nolu ayeti
" (İlyas) milletine: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? Yaratanların en iyisi olan, sizin de Rabbiniz, sizden önce gelen atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da Ba'l'e mi taparsınız? demişti. "

Kuran-ı Kerim 458. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 6 nolu ayeti
" Allah sizi bir tek nefisten (Âdem'den) yarattı, sonra ondan da eşini yarattı. Sizin için hayvanlardan sekiz eş meydana getirdi. Sizi de annelerinizin karınlarında üç katlı karanlık içinde çeşitli safhalardan geçirerek yaratıyor. İşte bu yaratıcı, Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. O'ndan başka tanrı yoktur. Öyleyken nasıl oluyor da (O'na kulluktan) çevriliyorsunuz? "

Kuran-ı Kerim 458. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 7 nolu ayeti
" Eğer inkâr ederseniz, şüphesiz Allah, size muhtaç değildir. Bununla beraber O, kullarının küfrüne razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizden bunu kabul eder. Hiçbir günahkâr diğerinin günahını çekmez. Nihayet hepinizin dönüp gidişi, Rabbinizedir. Yaptıklarınızı O size haber verir. Çünkü O, kalplerde olan herşeyi hakkıyla bilendir. "

Kuran-ı Kerim 458. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 10 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Söyle: Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah'ın (yarattığı) yeryüzü geniştir. Yalnız sabredenlere, mükâfatları hesapsız ödenecektir. "

Kuran-ı Kerim 460. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 31 nolu ayeti
" Sonra şüphesiz, siz de kıyamet günü, Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. "

Kuran-ı Kerim 463. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 54 nolu ayeti
" Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez. "

Kuran-ı Kerim 463. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 55 nolu ayeti
" Siz farkında olmadan, ansızın başınıza azap gelmezden önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline (Kur'an'a) tâbi olun. "

Kuran-ı Kerim 465. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 71 nolu ayeti
" O küfredenler, bölük halinde cehenneme sürülür. Nihayet oraya geldikleri zaman kapıları açılır, bekçileri onlara: Size, içinizden Rabbinizin âyetlerini okuyan ve bugüne kavuşacağınızı ihtar eden peygamberler gelmedi mi? derler. «Evet geldi» derler ama, azap sözü kâfirlerin üzerine hak olmuştur. "

Kuran-ı Kerim 469. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 27 nolu ayeti
" Musa da: Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim, sizin de Rabbinize sığındım, dedi. "

Kuran-ı Kerim 469. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 28 nolu ayeti
" Firavun ailesinden olup, imanını gizleyen bir mümin adam şöyle dedi: Siz bir adamı «Rabbim Allah'tır» diyor diye öldürecek misiniz? Halbuki o, size Rabbinizden apaçık mucizeler getirmiştir. Eğer o yalancı ise yalanı kendisinedir. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiğinin (azâbın), bir kısmı olsun gelip size çatar. Şüphesiz Allah, haddi aşan, yalancı kimseyi doğru yola eriştirmez. "

Kuran-ı Kerim 471. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 49 nolu ayeti
" Ateşte bulunanlar cehennem bekçilerine: Rabbinize dua edin, bizden, bir gün olsun azabı hafifletsin! diyecekler. "

Kuran-ı Kerim 473. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 60 nolu ayeti
" Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. "

Kuran-ı Kerim 473. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 62 nolu ayeti
" İşte O, her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah'dır. O'ndan başka tanrı yoktur. O halde nasıl olup da döndürülüyorsunuz! "

Kuran-ı Kerim 473. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 64 nolu ayeti
" Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size şekil verip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Allah, sizin Rabbinizdir. Âlemlerin Rabbi Allah, yücelerden yücedir. "

Kuran-ı Kerim 478. sayfasında bulunan,Fussilet süresinin 23 nolu ayeti
" Rabbiniz hakkında beslediğiniz zan var ya, işte sizi o mahvetti ve ziyana uğrayanlardan oldunuz. "

Kuran-ı Kerim 483. sayfasında bulunan,Şura süresinin 15 nolu ayeti
" İşte onun için sen (tevhide) dâvet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki: Ben Allah'ın indirdiği Kitab'a inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz de sizedir. Aramızda tartışılabilecek bir konu yoktur. Allah hepimizi bir araya toplar, dönüş de O'nadır. "

Kuran-ı Kerim 487. sayfasında bulunan,Şura süresinin 47 nolu ayeti
" Allah'tan, geri çevrilmesi imkânsız bir gün gelmezden önce, Rabbinize uyun. Çünkü o gün, hiçbiriniz sığınacak yer bulamazsınız, itiraz da edemezsiniz. "

Kuran-ı Kerim 489. sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 12,13 nolu ayeti
" Bütün çiftleri O yaratmıştır. Ve size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar vâretmiştir ki, böylece onların sırtına binip üzerlerine yerleşince, Rabbinizin ni'metini anarak: Bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve takdis ederiz, yoksa biz bunlara güç yetiremezdik, diyesiniz. "

Kuran-ı Kerim 493. sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 64 nolu ayeti
" Çünkü Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O'na ibadet edin. İşte bu, doğru yoldur. "

Kuran-ı Kerim 495. sayfasında bulunan,Duhan süresinin 8 nolu ayeti
" O'ndan başka ilâh yoktur. (Her şeyi O) diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. "

Kuran-ı Kerim 496. sayfasında bulunan,Duhan süresinin 20 nolu ayeti
" Ben, beni taşlamanızdan, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığındım. "

Kuran-ı Kerim 499. sayfasında bulunan,Casiye süresinin 15 nolu ayeti
" Kim iyi iş yaparsa faydası kendinedir, kim de kötülük yaparsa zararı yine kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. "

Kuran-ı Kerim 530. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 13 nolu ayeti
" O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 530. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 16 nolu ayeti
" O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 531. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 18 nolu ayeti
" Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 531. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 21 nolu ayeti
" O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 531. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 23 nolu ayeti
" Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 531. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 25 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 531. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 28 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 531. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 30 nolu ayeti
" O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 531. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 32 nolu ayeti
" Hal bu iken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 531. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 34 nolu ayeti
" Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 531. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 36 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 531. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 38 nolu ayeti
" Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 531. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 40 nolu ayeti
" O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 532. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 42 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 532. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 45 nolu ayeti
" Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 532. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 47 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 532. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 49 nolu ayeti
" Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 532. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 51 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 532. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 53 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 532. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 57 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 532. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 59 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 532. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 61 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 532. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 63 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 532. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 65 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 532. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 67 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 533. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 69 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 533. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 71 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 533. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 73 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 533. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 75 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 533. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 77 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 537. sayfasında bulunan,Hadid süresinin 8 nolu ayeti
" Peygamber sizi, Rabbinize iman etmeye çağırdığı halde niçin Allah'a inanmıyorsunuz? Halbuki O, sizden kesin söz de almıştı. Eğer inanırsanız. "

Kuran-ı Kerim 539. sayfasında bulunan,Hadid süresinin 21 nolu ayeti
" Rabbinizden bir mağfirete; Allah'a ve peygamberlerine inananlar için hazırlanmış olup genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşuşun. İşte bu, Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 548. sayfasında bulunan,Mümtehine süresinin 1 nolu ayeti
" Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara sevgi göstererek, gizli muhabbet besleyerek onları dost edinmeyin. Oysa onlar, size gelen gerçeği inkâr etmişlerdir. Rabbiniz Allah'a inandığınızdan dolayı Peygamber'i de sizi de yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben, sizin saklı tuttuğunuzu da, açığa vurduğunuzu da en iyi bilenim. Sizden kim bunu yaparsa (onları dost edinirse) doğru yoldan sapmış olur. "

Kuran-ı Kerim 557. sayfasında bulunan,Talak süresinin 1 nolu ayeti
" Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınızda, onları iddetlerini gözeterek boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz Allah'tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmaları hali bir yana, onları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah, bundan sonra bir durum ortaya çıkarıverir. "

Kuran-ı Kerim 560. sayfasında bulunan,Tahrim süresinin 8 nolu ayeti
" Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve Onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların önlerinden ve sağlarından (amellerinin) nûrları aydınlatıp gider de, «Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü sen her şeye kadirsin» derler. "

Kuran-ı Kerim 564. sayfasında bulunan,Kalem süresinin 28 nolu ayeti
" İçlerinden en makul olanı şöyle dedi: Ben size «Rabbinizi tesbih etsenize» dememiş miydim? "

Kuran-ı Kerim 569. sayfasında bulunan,Nuh süresinin 10 nolu ayeti
" Dedim ki: Rabbinizden mağfiret dileyin; çünkü O çok bağışlayıcıdır. "

Kuran-ı Kerim 579. sayfasında bulunan,İnsan süresinin 30 nolu ayeti
" Sizler ancak Rabbinizin dilemesi (izin vermesi) sayesinde (bir şeyi) dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 583. sayfasında bulunan,Naziat süresinin 24 nolu ayeti
" Ben, sizin en yüce Rabbinizim! dedi. "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Diyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.