Kuran-ı Kerim'de İşiten kelimesi bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de İşiten kelimesi bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 20. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 127 nolu ayeti
" Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytullah'ın temellerini yükseltiyor, (şöyle diyorlardı:) Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur; şüphesiz sen işitensin, bilensin. "

Kuran-ı Kerim 21. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 137 nolu ayeti
" Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar; dönerlerse mutlaka anlaşmazlık içine düşmüş olurlar. Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 26. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 171 nolu ayeti
" (Hidayet çağrısına kulak vermeyen) kâfirlerin durumu, sadece çobanın bağırıp çağırmasını işiten hayvanların durumuna benzer. Çünkü onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple düşünmezler. "

Kuran-ı Kerim 54. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 33,34 nolu ayeti
" Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Âdem'i, Nuh'u, İbrahim ailesi ile İmrân ailesini seçip âlemlere üstün kıldı. Allah işiten ve bilendir. "

Kuran-ı Kerim 54. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 35 nolu ayeti
" İmrân'ın karısı şöyle demişti: «Rabbim! Karnımdakini azatlı bir kul olarak sırf sana adadım. Adağımı kabul buyur. Şüphesiz (niyazımı) hakkıyla işiten ve (niyetimi) bilen sensin.» "

Kuran-ı Kerim 55. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 38 nolu ayeti
" Orada Zekeriyya, Rabbine dua etti: Rabbim! Bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin, dedi. "

Kuran-ı Kerim 65. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 121 nolu ayeti
" Hani sen, sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın...-Allah, hakkıyle işiten ve bilendir.- "

Kuran-ı Kerim 98. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 134 nolu ayeti
" Kim dünya mükâfatını isterse (bilsin ki) dünyanın da ahiretin de mükâfatı Allah katındadır. Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir. "

Kuran-ı Kerim 119. sayfasında bulunan,Maide süresinin 76 nolu ayeti
" De ki: Allah'ı bırakıp da sizin için fayda ve zarara gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Hakkıyla işiten ve bilen yalnız Allah'tır. "

Kuran-ı Kerim 128. sayfasında bulunan,En'am süresinin 13 nolu ayeti
" Gecede ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O her şeyi işitendir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 141. sayfasında bulunan,En'am süresinin 115 nolu ayeti
" Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O işitendir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 175. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 200 nolu ayeti
" Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 178. sayfasında bulunan,Enfal süresinin 17 nolu ayeti
" (Savaşta) onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü onları; attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı (onu). Ve bunu, müminleri güzel bir imtihanla denemek için (yaptı). Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 181. sayfasında bulunan,Enfal süresinin 42 nolu ayeti
" Hatırlayın ki, (Bedir savaşında) siz vâdinin yakın kenarında (Medine tarafında) idiniz, onlar da uzak kenarında (Mekke tarafında) idiler. Kervan da sizden daha aşağıda (deniz sahilinde) idi. Eğer (savaş için) sözleşmiş olsaydınız, sözleştiğiniz vakit hususunda ihtilâfa düşerdiniz. Fakat Allah, gerekli olan emri yerine getirmesi, helâk olanın açık bir delille (gözüyle gördükten sonra) helâk olması, yaşayanın da açık bir delille yaşaması için (böyle yaptı). Çünkü Allah hakkıyla işitendir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 183. sayfasında bulunan,Enfal süresinin 53 nolu ayeti
" Bu da, bir millet kendilerinde bulunanı (güzel ahlâk ve meziyetleri) değiştirinceye kadar Allah'ın onlara verdiği nimeti değiştirmeyeceğinden dolayıdır. Gerçekten Allah işitendir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 183. sayfasında bulunan,Enfal süresinin 61 nolu ayeti
" Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et, çünkü O işitendir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 201. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 98 nolu ayeti
" Bedevîlerden öylesi vardır ki (Allah yolunda) harcayacağını angarya sayar ve sizin başınıza belâlar gelmesini bekler. (Bekledikleri) o kötü belâ kendi başlarına gelmiştir. Allah pek iyi işiten, çok iyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 202. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 103 nolu ayeti
" Onların mallarından sadaka al; bununla onları (günahlardan) temizlersin, onları arıtıp yüceltirsin. Ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için sükûnettir (onları yatıştırır). Allah işitendir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 215. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 65 nolu ayeti
" (Resûlüm) Onların (inkârcıların) sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet (ve üstünlük) Allah’ındır. O, işitendir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 223. sayfasında bulunan,Hud süresinin 24 nolu ayeti
" Bu iki zümrenin (müminlerle kâfirlerin) durumu, kör ve sağır ile gören ve işiten kimseler gibidir. Bunların hali hiç eşit olur mu? Hâla ibret almıyor musunuz? "

Kuran-ı Kerim 238. sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 34 nolu ayeti
" Rabbi onun duasını kabul etti ve hilelerini ondan uzaklaştırdı. Çünkü O çok iyi işiten, pek iyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 259. sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 39 nolu ayeti
" «İhtiyar halimde bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'a hamdolsun! Şüphesiz Rabbim duayı işitendir.» "

Kuran-ı Kerim 281. sayfasında bulunan,İsra süresinin 1 nolu ayeti
" Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir. "

Kuran-ı Kerim 321. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 4 nolu ayeti
" (Peygamber) dedi ki: Rabbim, yerde ve gökte (söylenmiş) her sözü bilir. O, hakkıyla işiten ve bilendir. "

Kuran-ı Kerim 338. sayfasında bulunan,Hac süresinin 61 nolu ayeti
" Böylece (Allah, haksızlığa uğrayana yardım edecektir ve buna kadirdir). Çünkü Allah, geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar. Şu da muhakkak ki Allah, hakkıyla işiten ve görendir. "

Kuran-ı Kerim 340. sayfasında bulunan,Hac süresinin 75 nolu ayeti
" Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah işitendir, görendir. "

Kuran-ı Kerim 357. sayfasında bulunan,Nur süresinin 60 nolu ayeti
" Bir nikâh ümidi beslemeyen, çocuktan kesilmiş yaşlı kadınların, zinetleri (yabancı erkeklere) teşhir etmeksizin (bazı) elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir vebal yoktur. İffetli davranmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah işitendir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 375. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 220 nolu ayeti
" Çünkü her şeyi işiten, her şeyi bilen O'dur. "

Kuran-ı Kerim 395. sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 5 nolu ayeti
" Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbet gelecektir. O, her şeyi işiten ve bilendir. "

Kuran-ı Kerim 405. sayfasında bulunan,Rum süresinin 23 nolu ayeti
" Gece olsun gündüz olsun, uyumanız ve Allah'ın lütfundan (nasibinizi) aramanız da O'nun (varlığının) delillerindendir. Gerçekten bunda, işiten bir kavim için ibretler vardır. "

Kuran-ı Kerim 433. sayfasında bulunan,Sebe süresinin 50 nolu ayeti
" De ki: Eğer (haktan) saparsam, kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulursam, bu da Rabbimin bana vahyettiği (Kur'an) sayesindedir. Şüphesiz O, işitendir, yakındır. "

Kuran-ı Kerim 468. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 20 nolu ayeti
" Allah, adaletle hükmeder. O'nu bırakıp taptıkları ise, hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz Allah, hakkıyla işiten ve görendir. "

Kuran-ı Kerim 472. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 56 nolu ayeti
" Kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın, Allah'ın âyetleri hakkında münakaşa edenler var ya, hiç şüphe yok ki, onların kalplerinde, asla yetişemeyecekleri bir büyüklük hevesinden başka bir şey yoktur. Sen Allah'a sığın. Kuşkusuz O, işiten ve görendir. "

Kuran-ı Kerim 479. sayfasında bulunan,Fussilet süresinin 36 nolu ayeti
" Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işiten, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 483. sayfasında bulunan,Şura süresinin 11 nolu ayeti
" O, gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da (kendilerine) eşler yaratmıştır. Bu suretle çoğalmanızı sağlamıştır. O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir. "

Kuran-ı Kerim 495. sayfasında bulunan,Duhan süresinin 4,5,6 nolu ayeti
" Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Çünkü biz, Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 514. sayfasında bulunan,Hucurat süresinin 1 nolu ayeti
" Ey iman edenler! Allah'ın ve Resûlünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 541. sayfasında bulunan,Mücadele süresinin 1 nolu ayeti
" Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikâyette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah, sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir. "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Diyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.