Kuran-ı Kerim'de Âlemlerin rabbi kelimeleri bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Âlemlerin rabbi kelimeleri bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 1. sayfasında bulunan,Fatiha süresinin 2 nolu ayeti
" Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. "

Kuran-ı Kerim 20. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 131 nolu ayeti
" Çünkü Rabbi ona: Müslüman ol, demiş, o da: Âlemlerin Rabbine boyun eğdim, demişti. "

Kuran-ı Kerim 111. sayfasında bulunan,Maide süresinin 28 nolu ayeti
" «Andolsun ki sen, öldürmek için bana elini uzatsan (bile) ben sana, öldürmek için el uzatacak değilim. Ben, âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.» "

Kuran-ı Kerim 132. sayfasında bulunan,En'am süresinin 45 nolu ayeti
" Böylece zulmeden toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. "

Kuran-ı Kerim 135. sayfasında bulunan,En'am süresinin 71 nolu ayeti
" De ki: Allah'ı bırakıp da bize fayda veya zarar veremeyecek olan şeylere mi tapalım? Allah bizi doğru yola ilettikten sonra şeytanların saptırıp şaşkın olarak çöle düşürmek istedikleri, arkadaşlarının ise: «Bize gel!» diye doğru yola çağırdıkları şaşkın kimse gibi gerisin geri (inkârcılığa) mı döndürüleceğiz? De ki: Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Bize âlemlerin Rabbine teslim olmamız emredilmiştir. "

Kuran-ı Kerim 149. sayfasında bulunan,En'am süresinin 162 nolu ayeti
" De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. "

Kuran-ı Kerim 156. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 54 nolu ayeti
" Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'a istivâ eden, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir! "

Kuran-ı Kerim 157. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 61 nolu ayeti
" Dedi ki: «Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yoktur; fakat ben, âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. "

Kuran-ı Kerim 157. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 67 nolu ayeti
" «Ey kavmim! dedi, ben beyinsiz değilim; fakat ben âlemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim. "

Kuran-ı Kerim 162. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 104 nolu ayeti
" Musa dedi ki: «Ey Firavun! Ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. "

Kuran-ı Kerim 164. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 121,122 nolu ayeti
" «Musa ve Harun'un Rabbi olan âlemlerin Rabbine inandık» dediler. "

Kuran-ı Kerim 208. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 10 nolu ayeti
" Onların oradaki duası: «Allah’ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz!» (sözleridir). Orada birbirleriyle karşılaştıkça söyledikleri ise «selâm» dır. Onların dualarının sonu da şudur: Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. "

Kuran-ı Kerim 212. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 37 nolu ayeti
" Bu Kur’an Allah’tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir. Ancak kendinden öncekini doğrulayan ve o Kitab’ı açıklayandır. Onda şüphe yoktur, o âlemlerin Rabbindendir. "

Kuran-ı Kerim 366. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 16 nolu ayeti
" Haydi Firavun'a gidip deyin ki: Gerçekten biz, âlemlerin Rabbi'nin elçisiyiz; "

Kuran-ı Kerim 367. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 23 nolu ayeti
" Firavun şöyle dedi: Âlemlerin Rabbi dediğin de nedir? "

Kuran-ı Kerim 368. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 47,48 nolu ayeti
" «Âlemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik» dediler. "

Kuran-ı Kerim 369. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 77 nolu ayeti
" İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır; ancak âlemlerin Rabbi (benim dostumdur); "

Kuran-ı Kerim 370. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 98 nolu ayeti
" Çünkü biz sizi âlemlerin Rabbi ile eşit tutuyorduk. "

Kuran-ı Kerim 370. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 109 nolu ayeti
" Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. "

Kuran-ı Kerim 371. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 127 nolu ayeti
" Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. "

Kuran-ı Kerim 372. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 145 nolu ayeti
" Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. "

Kuran-ı Kerim 373. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 164 nolu ayeti
" Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. "

Kuran-ı Kerim 373. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 180 nolu ayeti
" Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. "

Kuran-ı Kerim 374. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 192 nolu ayeti
" Muhakkak ki o (Kur'an) âlemlerin Rabbinin indirmesidir. "

Kuran-ı Kerim 376. sayfasında bulunan,Neml süresinin 8 nolu ayeti
" Oraya geldiğinde şöyle seslenildi: Ateşin bulunduğu yerdeki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır! Âlemlerin Rabbi olan Allah, eksikliklerden münezzehtir! "

Kuran-ı Kerim 379. sayfasında bulunan,Neml süresinin 44 nolu ayeti
" Ona: Köşke gir! dendi. Melike onu görünce derin bir su sandı ve eteğini yukarı çekti. Süleyman: Bu, billûrdan yapılmış, şeffaf bir zemindir, dedi.Melike dedi ki: Rabbim! Ben gerçekten kendime yazık etmişim. Süleyman'la beraber âlemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. "

Kuran-ı Kerim 388. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 30 nolu ayeti
" Oraya gelince, o mübarek yerdeki vâdinin sağ kıyısından, (oradaki) ağaç tarafından kendisine şöyle seslenildi: Ey Musa! Bil ki ben, bütün âlemlerin Rabbi olan Allah'ım. "

Kuran-ı Kerim 414. sayfasında bulunan,Secde süresinin 2 nolu ayeti
" Bu Kitab'ın, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olduğunda asla şüphe yoktur. "

Kuran-ı Kerim 448. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 87 nolu ayeti
" «O halde âlemlerin Rabbi hakkındaki görüşünüz nedir?» "

Kuran-ı Kerim 451. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 182 nolu ayeti
" Âlemlerin Rabbi olan Allah'a da hamd olsun! "

Kuran-ı Kerim 473. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 64 nolu ayeti
" Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size şekil verip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Allah, sizin Rabbinizdir. Âlemlerin Rabbi Allah, yücelerden yücedir. "

Kuran-ı Kerim 473. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 65 nolu ayeti
" O daima diridir; O'ndan başka hiçbir tanrı yoktur. O halde dinde ihlâslı ve samimi kişiler olarak O'na dua edin. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. "

Kuran-ı Kerim 473. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 66 nolu ayeti
" (Resûlüm)! De ki: Bana Rabbimden apaçık deliller gelince, sizin Allah'ı bırakıp o taptıklarınıza kulluk etmem bana yasaklandı ve bana âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. "

Kuran-ı Kerim 476. sayfasında bulunan,Fussilet süresinin 9 nolu ayeti
" De ki: Gerçekten siz, yeri iki günde yaratanı inkâr edip O'na ortaklar mı koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir. "

Kuran-ı Kerim 491. sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 46 nolu ayeti
" Andolsun biz Musa'yı âyetlerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına göndermiştik de Musa: Ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim, demişti. "

Kuran-ı Kerim 501. sayfasında bulunan,Casiye süresinin 36 nolu ayeti
" Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi bütün âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. "

Kuran-ı Kerim 536. sayfasında bulunan,Vakıa süresinin 80 nolu ayeti
" O, âlemlerin Rabbinden indirilmiştir. "

Kuran-ı Kerim 546. sayfasında bulunan,Haşr süresinin 16 nolu ayeti
" Münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana «İnkâr et» der. İnsan inkâr edince de: Ben senden uzağım, çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım, der. "

Kuran-ı Kerim 567. sayfasında bulunan,Hakka süresinin 43 nolu ayeti
" (O), âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. "

Kuran-ı Kerim 586. sayfasında bulunan,Tekvir süresinin 29 nolu ayeti
" Âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. "

Kuran-ı Kerim 587. sayfasında bulunan,Mutaffifin süresinin 4,5,6 nolu ayeti
" Onlar düşünmezler mi ki, büyük bir günde (hesap vermek için) diriltilecekler! Öyle bir gün ki, insanlar o günde âlemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklardır. "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Diyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.